Show simple item record

Serbian war literature

dc.contributor.advisorMikić, Radivoje
dc.creatorMiladinović, Zoran
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:23Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:23Z
dc.date.available2020-07-03T12:32:51Z
dc.date.issued2013-03-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=851
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4040
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7221/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44852239
dc.description.abstractСрпска ратна књижевност обухавата књижевно стваралаштво српских писаца у ратним периодима. Циљ рада на српској ратној књижевности је да систематизовањем грађе и аналитичким погледом на књижевно стваралаштво у ратним периодима омогућимо целовитије сагледавање укупних књижевних збивања у ратовима, укажемо на специфичности књижевности у ратним временима и откријемо непознате детаље из књижевног рада српских писаца у ратним околностима. Комбиновање различитих мултидисциплинарних метода, почев од књижевно-историјског и хронолошко-тематског приступа, преко књижевно-естетске и стилске анализе литерарних текстова, до проучавања ратне духовне климе и утицаја рата на књижевност, омогућило је утврђивање културних и историјских особености књижевног рада у рату, критичко оцењивање књижевности ратних периода у свим њеним видовима и центрима настајања и синтетично заокруживање естетичких, стилских и садржајних одлика књижевног стваралаштва српских писаца у ратним годинама. Истраживање изворних докумената и књижевних дела у доба српско-турских ратова, Српско-бугарског рата, балканских ратова, Првог и Другог светског рата показало је да су у ратној књижевности створена дела велике књижевно-историјске и уметничке вредности и да би српска књижевност била значајно сиромашнија, да у рату нису писали прота Матеја Ненадовић, Вук Караџић, Пера Тодоровић, Бранислав Нушић, Иво Андрић, Милан Дединац, Светислав Стефановић и други књижевници. Српски писци су и у несвакидашњим ратним приликама успевали да својим књижевним активностима буду чврста карика у континуитету књижевног стварања, тако да се књижевност није прекидала и заустављала ни у најтежим могућим ситуацијама. Утврдили смо да су ратови остављали неизбрисиве трагове у народу и поколењима, али и неспорно утицали на књижевне токове пре рата, у рату и после рата и то у тој мери да писце у различитим ратним периодима повезују не само ратна атмосфера и преовлађујуће ратне теме, већ и многе друге везивне нити, попут родољубља, развијеног епског осећања за историјске чињенице, будничке улоге, величања лепоте рата, представљања величине и јунаштва српског сељака, повременог антиратног и пацифистичког карактера или информативне функције. Исписивање српске ратне књижевности, нажалост, није завршено.sr
dc.description.abstractSerbian war literature encompasses the literature and literary creativity of Serbian writers in war period. The goal of work on Serbian war literature is that with systematization of material and with an analytical view on it in the war period it allows more comprehensive look on the all events in war literacy, and indicate specific literature in war times and discover unknown details of literary works of Serbian writers in war conditions. Combining different multidisciplinary methods, starting from literary-historical and chronological and thematic approach, through literary esthetic and stylistic analysis of literary texts, to study of spiritual climate of war and influence of war on literature, it provided determination of cultural and historical features of literary work in war time, critical grading end evaluating of literacy of war period in all its aspects and places of creation but also synthetically rounding off esthetical, stylish and features of content literary creativity of Serbian writers in war times. Research of original documents and literary works in period of time of Serbian-Turkish wars, Serbian-Bulgarian war, Balkan wars, the first and the second World War, have shown that in that period of time many great literary works are created with literary historical and artistic value and Serbian literary work has been significantly poorer, if Mateja Nenadovic, Vuk Karadzic, Pera Todorovic, Branislav Nusic, Ivo Andric, Milan Dedinac, Svetislav Stefanovic, and other writers have not written. Serbian writers have in an unordinary war circumstances managed to be a link in the continuum of literary creativity with their literary activity, so that the literary work has not stopped nor halted in the most difficult war circumstances. We have determined that the wars have left indelible marks in the nation and generations, but undoubtedly had influence on literary flow before the war, during the war and after the war in measure that writers in different war periods were connected not only by the war atmosphere and war themes, but also many other binding ties, such as patriotism, developed a sense of epic historical facts, glorifying war, beauty, size and presentation of heroism of Serbian peasant, occasional anti-war and pacifist characters or informative function. Unfortunately, writing down Serbian war literature is not completed.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСрпска ратна књижевностsr
dc.subjectSerbian war literatureen
dc.subjectратна књижевна периодикаsr
dc.subjectсрпско-турски ратовиsr
dc.subjectСрпско-бугарски ратsr
dc.subjectбалкански ратовиsr
dc.subjectПрви светски ратsr
dc.subjectДруги светски ратsr
dc.subjectкрфска књижевностsr
dc.subjectкњижевност народноослободилачке борбеsr
dc.subjectкњижевност под окупацијомsr
dc.subjectwar periodical literatureen
dc.subjectthe Serbian-Turkish warsen
dc.subjectthe Serbian – Bulgarian Waren
dc.subjectthe Balkan Warsen
dc.subjectWorld War Ien
dc.subjectWorld War IIen
dc.subjectThe literature of Corfuen
dc.subjectThe literature`s of Liberation Struggleen
dc.subjectand literature under occupationen
dc.titleСрпска ратна књижевностsr
dc.titleSerbian war literatureen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМикић, Радивоје; Миладиновић, Зоран; Srpska ratna književnost;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32286/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130329miladinovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4040


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess