Show simple item record

Improvement of workplace risk assessment model based on fuzzy set theory and prognostics

dc.contributor.advisorTadić, Danijela
dc.contributor.otherBeker, Ivan
dc.contributor.otherJeremić, Branislav
dc.contributor.otherTodorović, Petar
dc.contributor.otherMačužić, Ivan
dc.creatorĐapan, Marko
dc.date.accessioned2016-01-05T13:08:53Z
dc.date.available2016-01-05T13:08:53Z
dc.date.available2020-07-03T15:11:39Z
dc.date.issued2014-07-18
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1357
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3664
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:414/bdef:Content/download
dc.description.abstractPromena pristupa procesu procene rizika jeste prirodna, neophodna i logična usled složenosti poslovno-proizvodnih sistema, konstantnog tehnološkog razvoja i dinamičnosti okruženja. Predmet izučavanja ove disertacije jeste razvoj matematički zasnovanog i podržanog modela za procenu rizika, uključivanjem definisanih uticajnih faktora neophodnih za smanjivanje kvantitativnog nivoa rizika i predikciju nivoa rizika u nekom budućem vremenskom periodu. Definisanjem ljudskih, organizacionih i tehničko-tehnoloških faktora postavljena je baza i koncept za unapređenje procesa procene rizika. Na osnovu ovih faktora i pripadajućih podfaktora, njihovim variranjem odnosno opravdanom i mogućom dopuštenom korekcijom smanjuje se nivo procenjenog rizika. Glavni osvrt ove disertacije se odnosi na definisanje relativnih važnosti faktora i podfaktora i njihovog odnosa na 25 identifikovanih rizika. Važnost faktora i podfaktora izražava se pomoću lingvističkih promenljivih čime je umnogome olakšava procena. Kvantitativna vrednost unapred definisanih lingvističkih promenljivih modelirani su trougaonim fazi brojevima, a njihove težine primenom fazi analitičkog hijerarhijskog procesa – FAHP. Na osnovu dobijenih rezultata kvantitativnog nivoa rizika, pristupa se postupku prognostike koji omogućava da se u nekom trenutku u bliskoj budućnosti, na osnovu podataka i informacija koji se poseduju, odredi orjentacioni nivo rizika. Implementacija mera i spisak specifičnih aktivnosti za unapređenje sistema bezbednosti u mnogome zavisi od predikcije mogućeg nivoa, u smislu da li se radi o trendu opadanja ili trendu rasta. Struktura poslovno-proizvodnih sistema uključenih u istraživanje, a zatim i za testiranje i verifikovanje modela su preduzeća u kojima je dostignut određeni nivo implementacije savremenog shvatanja proizvodne filozofije. Tokom faze testiranja potvrđene su postavljene hipoteze i uočen je određeni prostor za poboljšanja i unapređenja, koja su predstavljena u zaključnim razmatranjima doktorske disertacije.sr
dc.description.abstractChanging of risk assessment approach is a natural, necessary and logical due to the complexity of the business and production systems, constant technological development and dynamic environment. Subject of this thesis is to develop a mathematically based and supported model for risk assessment, including identified and defined impact factors necessary to reduce the level of risk and, also to predict risk level in defined future period. Defining the human, organizational and technological factors the base and concepts to improve the risk assessment process is set. Based on these factors and corresponding sub-factors, varying values to their reasonable, justified and possible correction reduce estimated risk level. The main topic of this dissertation refers to the definition of the relative importance of the factors and sub-factors and their relationship to 25 identified risks. The importance of the factors and sub-factors are expressed by linguistic variables which make evaluation much easier. The quantitative values of the predefined linguistic variables are modeled by triangular fuzzy numbers, and their weight with fuzzy analytic hierarchy process - FAHP. Based on the results of quantitative risk level, prediction process can be started, which makes it possible to, at some point in the near future based on the data and information in previous period, determine the approximate risk level. Implementation of measures and list of specific actions to improve safety system depend largely on the prediction of possible risk levels, in terms of whether it is a trend decreasing or increasing. The structure of the business and production systems involved in research, model testing and verification are the companies which are reached a certain level of implementation of modern concepts of production philosophy (lean philosophy). During testing phase defined hypothesis are confirmed and specific areas are identified for improvement and enhancement, which are presented in the concluding remarks of this dissertation.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/35021/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectprocena rizikasr
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectimpact factors/sub-factorsen
dc.subjectfuzzy set theoryen
dc.subjectprognosticsen
dc.subjectuticajni faktori/podfaktorisr
dc.subjectteorija fazi skupovasr
dc.subjectprognostikasr
dc.titleUnapređenje modela za procenu rizika na radnom mestu primenom teorje fazi skupova i prognostikesr
dc.titleImprovement of workplace risk assessment model based on fuzzy set theory and prognosticsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТадић, Данијела; Тодоровић, Петар; Бекер, Иван; Мачужић, Иван; Јеремић, Бранислав; Ђапан, Марко; Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорје фази скупова и прогностике; Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорје фази скупова и прогностике;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/47888/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/47888/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3664


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record