Show simple item record

dc.contributor.advisorBoljević, Agneš
dc.contributor.otherStojanović-Aleksić, Vesna
dc.contributor.otherMilenković, Svetislav
dc.creatorPremović, Jelena Đ.
dc.date.accessioned2016-01-05T13:03:44Z
dc.date.available2016-01-05T13:03:44Z
dc.date.available2020-07-03T15:02:51Z
dc.date.issued2015-10-23
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3551
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2181
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:565/bdef:Content/download
dc.description.abstractBrze promene procesa i događaja, skraćivanje životnog ciklusa proizvoda i tehnologije, povećana konkurencija, koncentracija i centralizacija kapitala su pojave i procesi koji su uticali na povećanje uloge ljudskih resursa i značaja upravljanja ljudskim resursima u savremenom poslovanju. Posebno značajnu ulogu ljudski resursi kao najvažniji neopipljivi poslovni resursi imaju u turističkoj delatnosti. Kako bi preduzeća današnjice zadržala ostvarene konkurentske prednosti, ona moraju konstantno da analiziraju i predviđaju poslovno okruženje u svetlu izbora najbolje strategije za unapređenje svog rada. Zbog ovih razloga, turistička preduzeća mogu da kreiraju kvalitetan turistički proizvod i da pružaju kvalitetnu turističku uslugu na bazi kojih će ostvarivati konkurentske prednosti na promenjivom turističkom tržištu, jedino ukoliko poseduju kvalitetne i stručne turističke kadrove koji imaju sposobnost anticipacije, kontinuiranog stručnog usavršavanja i prilagođavanja potrebama i visoko sofisticiranim zahtevima savremenih turista. Konkurentnost turističkih preduzeća današnjice predominantno je, dakle, uslovljena stepenom znanja i sposobnosti menadžera, ali i svih zaposlenih koji na direktan i/ili indirektan način učestvuju u kreiranju i pružanju turističke usluge. Upravo je kvalitet turističkog proizvoda i pružene usluge u direktnoj korelaciji sa kvalitetom ljudskih resursa, a tržišni i ekonomski efekti tog znanja i stručnosti sagledavaju se kroz motivisanost i zadovoljstvo turističkih kadrova i nivo ostvarenog turističkog prihoda, što rezultati konkretnog empirijskog istraživanja i dokazuju. Srbija poseduje komparativne prednosti za razvoj turističke delatnosti koje su zasnovane prvenstveno na prirodnim atraktivnostima, ali i na stvorenim kulturno- istorijskim vrednostima. Da bi ostvarila i konkurentske prednosti na promenjivom turističkom tržištu današnjice, Srbija treba da izvrši novo turističko pozicioniranje. Permanentno učenje i usavršavanje turističkih kadrova i strateško upravljanje ljudskim resursima u turističkom sektoru, predstavljaju preduslov stvaranja efikasnije turističke strukture koja treba da doprinese održivom turističkom razvoju i razvoju celokupne srpske privrede u predstojećem periodu. Ovim radom se ukazuje na neophodnost kompleksnog, sistemskog i strategijskog pristupa ljudskim resursima u funkciji održivog turističkog razvoja Srbije, kao jednog nedovoljno razvijenog i izdiferenciranog područja srpske poslovne ekonomije koji ima značajan uticaj na ostvarivanje konkurentskih prednosti preduzeća i celokupne nacionalne privrede.sr
dc.description.abstractRapid changes in processes and events, shortening products life cycle and technology, growing of competition, concentration and centralization of capital, are phenomena and processes that have contributed to increasing the role of human resources and importance of human resource management in modern business. Especially important role of human resources as the most important intangible business resources play in the tourism industry. In order to today’s companies retained achieved competitive advantage, they must constantly analyze and predict business environment in light of the selection of the best strategies for improving their work. For these reasons, tourism enterprises can create a quality tourism product and to provide quality tourist services on the basis of which will achieve a competitive advantage in the volatile tourism market only if they have the quality and professional tourism personnel who have the ability to anticipate, continuously train and adapt to the needs and highly sophisticated demands of modern tourists. The competitiveness of tourism enterprises today is predominantly, therefore, depends on level of knowledge and skills of managers, and all employees who directly and / or indirectly are involved in creating and providing tourism services. It is the quality of the tourism product and services rendered in direct correlation with the quality of human resources and market and economic effects of this knowledge and expertise are measured through motivation and satisfaction of employees in tourism and the level of realized income from tourism, which results of specific empirical research proves. Serbia has comparative advantages for development of tourism activities that are based primarily on natural attractions, but also created the cultural and historical values. In order to achieve the competitive advantage in the volatile tourism market today, Serbia needs to make a new tourist positioning. Continuing education and training of tourism personnel and strategic management of human resources in the tourism sector are a prerequisite for creating a more efficient tourism structure that should contribute to sustainable tourism development and the development of the entire Serbian economy in the period ahead. This paper points out the necessity of complex, systematic and strategic approach to human resources in terms of sustainable tourism development in Serbia, as an insufficiently developed and differentiated area of Serbian business economy, which has a significant impact on the achievement of competitive advantage of companies and the whole national economy.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectkonkurentska prednostsr
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectznanjesr
dc.subjectljudski resursisr
dc.subjectupravljanje ljudskim resursimasr
dc.subjectturizamsr
dc.subjectodrživi razvojsr
dc.subjectknowledgeen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjecthuman resources managementen
dc.subjecttourismen
dc.subjectsustainable tourism.en
dc.titleLjudski resursi kao strateški potencijal održivog turističkog razvoja Srbijesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractБољевић, Aгнеш; Миленковић, Светислав; Стојановић-Aлексић, Весна; Премовић, Јелена Ђ.; Људски ресурси као стратешки потенцијал одрживог туристичког развоја Србије; Људски ресурси као стратешки потенцијал одрживог туристичког развоја Србије;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46538/jelena_premovic_01.06.2015.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46537/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record