Show simple item record

Economic exposure to foreign exchange risk

dc.contributor.advisorStančić, Predrag
dc.contributor.otherStefanović, Radoslav
dc.contributor.otherPetrović, Evica
dc.creatorČupić, Milan
dc.date.accessioned2016-01-05T13:03:42Z
dc.date.available2016-01-05T13:03:42Z
dc.date.available2020-07-03T15:02:42Z
dc.date.issued2015-05-26
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1833
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3545
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:482/bdef:Content/download
dc.description.abstractEkonomska izloženost deviznom riziku je koncept koji ukazuje na stepen u kojem su novčani tokovi preduzeća pod uticajem nepredvidivih promena deviznog kursa. Ona može da bude transakciona, kada izražava osetljivost tekućih novčanih tokova, odnosno, poslovna, kada izražava osetljivost očekivanih novčanih tokova. Budući da mogu značajno odrediti konkurentnost i strategijsku orijentaciju preduzeća, transakcionom i poslovnom izloženošću se upravlja primenom strategija finansijskog i operativnog hedžinga. Finansijski hedžing podrazumeva zauzimanje pozicije u valutnom derivatu, a obično se koristi za upravljanje transakcionom izloženošću. Operativni hedžing se zasniva na razvoju realnih opcija u domenu snabdevanja, proizvodnje i prodaje, a uglavnom se koristi za upravljanje poslovnom ili dugoročnom transakcionom izloženošću. Predmet istraživanja u ovoj doktorskoj disertaciji su alternativni pristupi za upravljanje ekonomskom izloženošću deviznom riziku u nefinansijskim preduzećima. Posebna pažnja je posvećena analizi upotrebljivosti relevantnih teorijskih modela za merenje stepena i oblika ekonomske izloženosti, kao i analizi efekata korišćenja raličitih hedžing strategija na performanse i vrednost preduzeća. Istraživanje na uzorku preduzeća iz Srbije je otkrilo da se prinosi preduzeća izloženih deviznom riziku smanjuju sa depresijacijom dinara, što odgovara profilu preduzeća uvoznika i/ili preduzeća sa visokim učešćem dugova izraženih u stranoj valuti. Budući da učešće prihoda od izvoza u ukupnim prihodima ima negativni uticaj na izloženost preduzeća, može se zaključiti da preduzeća koja deo prihoda ostvaruju od izvoza, mogu smanjiti svoju izloženost zahvaljujući prirodnom hedžingu. Kao instrumente finansijskog hedžinga, preduzeća u Srbiji uglavnom koriste obični i pokriveni forvard, kao i oročeni depozit sa valutnom klauzulom. Zbog njihove visoke implicitne cene, obične valutne forvarde u Srbiji uglavnom koriste preduzeća sa jakom tržišnom pozicijom, koja gubitke na forvardima mogu da prenesu, kroz cenu, na svoje kupce. Manja preduzeća uglavnom ugovaraju pokrivene valutne forvarde, naročito ako imaju stabilan i brz novčani priliv. Geografska diversifikacija i poslovna fleksibilnost, kao strategije operativnog hedžinga, povećavaju ekonomsku izloženost i smanjuju tržišnu vrednost preduzeća u Srbiji. Ovakav nalaz može da bude uslovljen činjenicom da preduzeća uglavnom pokreću inostrane filijale za trgovinu, dok pretežni deo poslovne aktivnosti nastavljaju da obavljaju u Srbiji.sr
dc.description.abstractEconomic exposure to foreign exchange risk is a concept which indicates the degree to which the cash flows of a company are affected by unpredictable changes in exchange rates. It can be transaction if it indicates the sensitivity of current cash flows, or operational if it indicates the sensitivity of expected cash flows. Since they can significantly determine the competitiveness and strategic orientation of the company, transaction and operational exposure are managed by using the financial and operational hedging strategies. Financial hedging involves taking a position in a currency derivative, and is commonly used to manage transaction exposure. Operational hedging is based on the development of real options in conection to supply, production and sales, and is mainly used to manage the operational or long-term transaction exposure. The subject of research in this doctoral thesis are alternative approaches to manage economic exposure to foreign exchange risk in non-financial companies. Special attention is devoted to the analysis of applicability of relevant theoretical models for measuring the degree and form of economic exposure, as well as to analyzing the effects of the use of different hedging strategies on the performance and value of a company. The research on the sample of companies from Serbia shows that the returns of companies exposed to foreign exchange risk decrease with the depreciation of the Serbian dinar, which corresponds to the profile of importers and/or companies with a high share of foreign currency debt. Since the share of export revenues in total revenues has a negative impact on the exposure of the companies, it can be concluded that companies with export revenues can reduce their exposure due to the natural hedge. Conventional and covered currency forwards, as well as deposits with currency clause are prefered financial hedging instruments among the companies in Serbia. Because they produce high implicit costs, conventional currency forwards are mainly used by companies with a strong market position which can use pricing to transfer their losses of using the forwards to their customers. Smaller companies use covered currency forwards, especially if they have a stable and quick cash inflows. Geographical diversification and operational flexibility, as operational hedging strategies, increase the economic exposure and reduce the market value of the companies in Serbia. This finding may be due to the fact that companies mainly establish international business units for trade, while they continue to perform most of their business activities in Serbia.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjecttransakciona izloženostsr
dc.subjecttransaction exposureen
dc.subjectoperational exposureen
dc.subjectfinancial hedgingen
dc.subjectoperational hedgingen
dc.subjectcurrency derivativesen
dc.subjectreal options.en
dc.subjectposlovna izloženostsr
dc.subjectfinansijski hedžingsr
dc.subjectoperativni hedžingsr
dc.subjectvalutni derivatisr
dc.subjectrealne opcijesr
dc.titleEkonomska izloženost deviznom riziku - upravljanje u funkciji maksimiziranja vrednosti preduzećasr
dc.titleEconomic exposure to foreign exchange risken
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтанчић, Предраг; Стефановић, Радослав; Петровић, Евица; Чупић, Милан; Економска изложеност девизном ризику - управљање у функцији максимизирања вредности предузећа; Економска изложеност девизном ризику - управљање у функцији максимизирања вредности предузећа;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46497/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46498/milan_cupic_06.03.2015.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record