Show simple item record

dc.contributor.advisorLjubisavljević, Snežana
dc.contributor.otherStefanović, Radoslav
dc.contributor.otherPoznanić, Vladimir
dc.creatorVasiljević, Momčilo S.
dc.date.accessioned2016-01-05T13:03:41Z
dc.date.available2016-01-05T13:03:41Z
dc.date.available2020-07-03T15:02:38Z
dc.date.issued2013-04-05
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=122
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3542
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:181/bdef:Content/download
dc.description.abstractU promenljivom okruženju od revizora se ne traži da overi istorijske informacije u finansijskim izveštajima klijenta, već da gleda u budućnost i da bude spreman da drži korak s promenljivim potrebama javnosti, kao i s promenama u korporativnoj strukturi, finansijskom tržištu, informatičkim i komunikacionim tehnologijama. Investitori traže bolju zaštitu, veći kvalitet informacija (u smislu tačnosti i pravovremenosti) za finansijsko tržište, veću odgovornost i kontrolu nad postupcima korporativnih rukovodilaca i revizorskih firmi. U skladu sa promenama u turbulentnom okruženju i zahtevima investitora svakako da revizori specijalisti za pojedine delatnosti (npr. ugostiteljstvo, turizam, osiguranje i slično) mogu kvalitetnije odgovoriti ovim promenama i zahtevima. Uvažavajući predmet i cilj istraživanja, postavljene hipoteze i primenjene metode istraživanja u disertaciji su analizirani teorijsko-metodološki problemi revizije turističkih preduzeća. Eksterni revizori, koji bolje poznaju delatnost ugostiteljstva i turizma, spremniji su da definišu kvalitetniji plan revizije i da na efikasan i efektivan način obave proces revizije iz razloga dobrog poznavanja vrsta usluga koje se pružaju u ovim preduzećima i standardizovanog načina knjigovodstvenog obuhvatanja ovih usluga. Kroz disertaciju istraživanje je usmereno na identifikovanje usluga pomenutih delatnosti, način njihovog obuhvatanja u poslovnim knjigama, ukazano na specifičnosti forme i sadržine finansijskih izveštaja ovih preduzeća i na kraju analizirani problemi koji se mogu javiti prilikom revizije finansijskih izveštaja turističkih preduzeća. Identifikovane su specifične bilansne pozicije u turističkim preduzećima polazeći od vrste I obima usluga koje se pružaju. Prestavljene su procedure revizorskih ispitivanja specifičnih bilansnih pozicija ugostiteljskih i turističkih preduzeća. Eksterni revizor izražavanjem mišljenja o finansijskim izveštajima ugostiteljskih ili/i turističkih preduzeća daje najviši nivo uveravanja licima koja su zainteresovana za finansijske informacije ovih preduzeća.sr
dc.description.abstractThe changing environment is not required from the auditor to certify the historical information in the financial statements the client, but to look to the future and be prepared to keep pace with the changing needs of the public, as well as changes in corporate structure, financial markets, information and communication technologies. Investors want better protection, higher quality information (in terms of accuracy and timeliness) for the financial markets, greater responsibility and control over the actions of corporate executives and audit firms. In accordance with the changes in the turbulent environment and requirements of investors certainly auditors specialists for specific activities (eg, catering, tourism, insurance and the like) can better respond to these changes and requirements. Taking into account the object and purpose of the research, hypotheses and research methods applied in the dissertation analyzes the theoretical and methodological problems in revision of tourism enterprises. External auditors who know better catering and tourism activity are more likely to define the high- quality audit plan and to efficiently and effectively carry out the audit process because a good knowledge of the types of services provided in these companies and standardized ways of accounting includings these services. Throughout the thesis we focused research on identifying the services mentioned activities, way of their including in business accounting books, showed the specific form and content of the financial statements of these companies and ultimately analyzed the problems that may arise during the audit of the financial statements of tourism enterprises. They identified specific balance sheet items in the tourist business starting from the type and volume of services provided. Audit testing procedures specific balance sheet items in catering and tourism companies are presented. The external auditor is expressing an opinion on the financial statements or hospitality / tourism enterprises and provides the highest level of assurance to persons who are interested in financial information to these companies.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectturistička preduzećasr
dc.subject657en
dc.subjectvrste turističkih uslugasr
dc.subjectračunovodstveno obuhvtanjesr
dc.subjectrevizorski postupcisr
dc.subjectbilansne pozicijesr
dc.subjectmišljenje revizorasr
dc.titleTeorijsko-metodološki problemi revizije finansijskih izveštaja turističkih preduzećasr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЉубисављевић, Снежана; Стефановић, Радослав; Познанић, Владимир; Васиљевић, Момчило С.; Теоријско-методолошки проблеми ревизије финансијских извештаја туристичких предузећа; Теоријско-методолошки проблеми ревизије финансијских извештаја туристичких предузећа;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46477/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record