Show simple item record

Effects of erosion control works on the state of erosion in Grdelicka gorge and Vranjska valley

dc.contributor.advisorKostadinov, Stanimir
dc.contributor.otherRistić, Ratko
dc.contributor.otherZlatić, Miodrag
dc.contributor.otherDragović, Nada
dc.contributor.otherBlinkov, Ivan
dc.creatorBraunović, Sonja Z.
dc.date.accessioned2016-01-05T13:00:57Z
dc.date.available2016-01-05T13:00:57Z
dc.date.available2020-07-03T10:17:41Z
dc.date.issued2013-10-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=755
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3517
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7053/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513033884
dc.description.abstractПрви организовани радови на уређењу бујичних токова у Србији започети су управо у Грделичкој клисури крајем XIX века, ј ер ј е т о подручје представљало жариште развоја најинтензивнијих процеса ерозије. Примењиване су разне методе и објекти за уређење бујичних токова и заштиту земљишта од ерозије: извођени су радови на падинама сливова (биолошки и биотехнички) и у коритима бујичних токова (технички радови). У циљу унапређења метода за контролу водне ерозије и бујичних поплава, овим истраживањем сагледани су ефекти изведених радова и њихов утицај на стање ерозије, кроз упоредну анализу стања 1953., 1970. и 2010. године. Резултати обављених истраживања на подручју Грделичке клисуре и Врањске котлине потврдили су значај ефеката изведених противерозионих радова на смањење интензитета ерозије и продукције и проноса наноса и неопходност мултидисциплинарног приступа проблематици ерозионих процеса у сливу. Истраживања промене интензитета ерозије у функцији изведених противерозионих радова, поред непосредног значаја за подручје истраживања, имају шири практични и теоријски значај, јер су рађена на једном од најрепрезентативнијих бујичних подручја у Републици Србији и региону Југоисточне Европе. Основни параметри хидрографских и топографских карактеристика анализираних сливова измерени су на дигиталној топографској карти, док су остали рачунати по познатим формулама (Гавриловић, С., 1972.). Интензитет процеса ерозије регистрован 2010. године је, пре свега, резултат активне борбе против ерозије извођењем противерозионих радова у кориту и сливу, али и утицаја промена у оквиру социодемографског фактора, које су се одразиле на промену начина коришћења земљишта. Највеће позитивне промене захватиле су највише делове сливова (Црни Врх, Лескова Вода, Кукавица итд.), површине удаљеније од насеља, на којима су изведени обимни противерозиони радови...sr
dc.description.abstractThe first organised torrent control works in Serbia started in Grdelička Klisura by the end of the 19th century, because that area was the focus of the most intensive erosion processes. It required the implementation of various methods and structures for torrent control and soil protection from erosion: The works were carried out on the slopes of the drainage basins (biological and biotechnical) and in the torrent channels (technical works). The effects of the performed works and their effect on the state of erosion were studied through the comparative analysis of the circumstances in 1953, 1970 and 2010, in the aim of upgrading the methods of water erosion and torrential flood control. The results of the research performed in the areas of Grdelička Klisura and Vranjska Kotlina confirmed the significance of the effects of the performed erosion control works for the mitigation of the intensity of erosion and sediment yield and transport, and the necessity of a multidisciplinary approach to the questions of drainage basin erosion processes. The study of erosion intensity changes in the function of erosion control works, in addition to direct significance for the study area, has also a wider practical and theoretical significance, because it was performed in one of the most representative torrent areas in the Republic of Serbia and South-East Europe region. The main parameters of hydrographic and topographic characteristics of the investigated drainage basins were measured on the digital topographic map, and other parameters were calculated using the well-known formulas (Gavrilović, S., 1972.). Erosion intensity recorded in 2010 was primarily the result of active struggle against erosion, i.e. erosion control works in the channel and in the drainage basin, b ut a lso t he r esult o f t he e ffect o f t he c hanges i n s ocio-demographic factors, which were reflected on the changes in land use. The greatest positive changes occurred in the highest parts of the drainage basins (Crni Vrh, Leskova Voda, Kukavica, etc.), the areas farther from the settlements, where large-scale erosion control works were carried out...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31070/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕрозиони процесиsr
dc.subjectErosion processesen
dc.subjecterosion control worksen
dc.subjectslope of siltationen
dc.subjectcheck damsen
dc.subjectsedimenten
dc.subjecttorrentsen
dc.subjecterosionen
dc.subjectпротиверозиони радовиsr
dc.subjectпад заплаваsr
dc.subjectпреградesr
dc.subjectнаносsr
dc.subjectбујични токовиsr
dc.subjectерозијаsr
dc.titleЕфекти противерозионих радова на стање ерозије у Грделичкој клисури и Врањској котлиниsr
dc.titleEffects of erosion control works on the state of erosion in Grdelicka gorge and Vranjska valleyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКостадинов, Станимир; Ристић, Ратко; Драговић, Нада; Блинков, Иван; Златић, Миодраг; Брауновић, Соња З.; Efekti protiverozionih radova na stanje erozije u Grdeličkoj klisuri i Vranjskoj kotlini;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30539/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record