Show simple item record

A model of integrated practice in initial education of pre-school teachers

dc.contributor.advisorPešić, Mirjana
dc.contributor.otherPavlović-Breneselović, Dragana
dc.contributor.otherKrnjaja, Živka
dc.contributor.otherMiškeljin, Lidija
dc.creatorMarković, Tatjana K.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:54:55Z
dc.date.available2016-01-05T12:54:55Z
dc.date.available2020-07-03T10:00:20Z
dc.date.issued2014-10-20
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3343
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1731
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9338/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=525122455
dc.description.abstractVeć se duži niz godina govori o važnosti i značaju prakse studenata u osposobljavanju za poslove i zadatke koji se od njih očekuju. Uloga prakse (praktikuma) unutar institucijskog konteksta središnje je područje u kome se ostvaruje pripremanje studenata za budući profesionalni život. Međutim, iako se stalno ukazuje na neophodnost efikasnijeg i kvalitetnijeg pripremanja, dakle, obrazovanja i osposobljavanja studenata budućih vaspitača kao refleksivnih praktičara, do značajnih pomaka još uvek nije došlo. I dalje je prisutno izvesno nerazumevanje i nepoverenje u metodičke koncepcije iskustvene, problemske, grupne i saradničke nastave koje integrativni i refleksivni pristup učenju uzimaju kao načela delovanja. Predmet istraživanja koje će biti predstavljeno je razvijanje i provera novog nastavnog predmeta Integrativna praksa i utvrđivanje njegovog doprinosa u profesionalizaciji budućih vaspitača. Reč je o nastavnom predmetu organizovanom u trajanju od jednog semestra (VI semestar), koji u najkraćem možemo opisati kao pokušaj realizacije integrativnog procesa u nastavi kroz praktičnu obuku studenata. Istraživanje čini deo napora da se, s jedne strane, razviju savremeni strateški pristupi nastavi koji se odnose na integrativno učenje i obrazovanje studenata kao kreatora integrativnog pristupa u radu sa decom predškolskog uzrasta, kao istraživača realnih procesa učenja i stvaranja znanja kroz projekatski pristup u radu sa decom, i da se, sa druge strane, otkriju i istraže odlike obrazovanja budućih vaspitača za refleksivnu praksu i doprinese njihovom razvijanju kao budućih refleksivnih praktičara. Posebno nas je zanimalo da, na uzorku od 60 studenata, polaznika nastavnog predmeta Integrativna praksa, ispitamo koliko sadržaj ovog nastavnog predmeta i način organizovanja nastave doprinose razvoju studenata, budućih vaspitača kao refleksivnih praktičara. Rezultati istraživanja upućuju na nekoliko opštih zaključaka vezanih za implicitne teorije studenata - shvatanje deteta, vaspitača, nastavnika, učenja i podučavanja: Prvi - postoje dva različita viđenja (ispitivanih problema), dve različite slike – eksplicitna i implicitna, i njihovo „mešanje“, nadjačavanje u zavisnosti od korišćene tehnike. Naime, odgovori u upitniku govore o uverenjima koja su bliža savremenim naučnim saznanjima (usmerenost prema detetu i učenju, viđenje vaspitača/nastavnika kao partnera i saradnika, učenja kao razmene), dok su odgovori dati putem crteža bliži tradicionalnom pristupu (dete je najveća vrednost, objekat ljubavi, ali bespomoćno i zavisno od odraslih; vaspitač je uzor, prenosilac znanja, neko ko brine o deci, drugi roditelj; nastavnik je model, autoritet). Odgovori o učenju i podučavanju u visokom procentu imaju konstruktivističku orijenataciju i transakcijski model podučavanja. Analiza uverenja o učenju i podučavanju pokazala je da studenti visoko procenjuju važnost usmerenosti prema detetu i učenju, što ukazuje na odmak od njihovih uverenja o ulozi vaspitača, nastavnika, deteta identifikovanih u analizi crteža...sr
dc.description.abstractThe importance and relevance of students´ practice the purpose of which is to enable them to perform the activities and tasks expected of them has been a topic for discussion for many years. The role of practice (a practicum) within an institutional context is a central point at which the preparation of students for their future careers takes place. However, although the necessity for a more efficient and quality preparation, i.e. for the education of future reflexive practitioners, has been constantly emphasised, no significant progress has been achieved so far. Even now, there still exist a misunderstanding about and mistrust of methodical concepts of experiential, problem, group and collaborative teaching upon which the integrated and reflexive approach to education is based. The subject of the research which is presented here is the development and testing of the new course Integrative practice and determining its contribution to professionalisation of future pre-school teachers. It is a one-semester course (taking place during the sixth semester) which can briefly be described as an attpempt at realisation of an integrated teaching process by means of practical training of students. On the one hand, the research is a part of an effort to develop modern strategic approaches to teaching relating to integrated learning and education of students as creators of an integrated approach in a pre-school institution, as well as the researchers of real learning processes and knowledge construction through a project-based approach to working with pre-school children. On the other hand, the research aims at discovering and exploring the characteristics of education of future pre-school teachers with respect to a reflexive practice, which is to contribute to their development as future reflexive practitioners. Starting from the sample comprising sixty students – attendees of the course Integrated practice, the main aim was to explore to which extent the course contents and the manner of its organisation contribute to the development of students, i.e. to future pre-school teachers as reflexive practitioners. The results of the research point to several general conclusions relating to implicit theories of students reflecting their understanding of children, pre-school teachers, teachers, and teaching and learning processes. The first conclusion shows that there are two different viewpoints (of the examined issues), two different images – the explicit and the implicit which mix and build upon each other, depending on the applied technique. Namely, the answers in the questionnaire suggest the beliefs which are closer to modern scientific findings (which focus on children and learning, on the idea of a pre-school teacher/teacher as a partner and a collaborator, on learning as a process of exchange), while those answers which have been given in a form of drawings are closer to traditional approaches (according to which a child is the greatest value, the object of love, a helpless creature depending on the care od the adults; the pre-school teacher is a role model, a provider of knowledge, someone who takes care of children, a second parent; a teacher is a model, an authority). The answers on teaching and learning are mostly constructivist-oriented and point to a transactional model of teaching. The analysis of the standpoints regarding teaching and learning revealed that students have high regard for the importance of the orientation towards a child, which testifies to the departure from their beliefs regarding the role of a pre-school teacher and a child depicted in the analysed drawings. However, the behaviour of students is more closer to the answers given in a form of drawings (to their implicit theories)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectinicijalno obrazovanje vaspitačasr
dc.subjectinitial education of pre-school teachersen
dc.subjectreflexive practitioneren
dc.subjectintegrated practiceen
dc.subjectintegrated curriculumen
dc.subjectproject-based approachen
dc.subjectrefleksivni praktičarsr
dc.subjectintegrativna praksasr
dc.subjectintegrativni kurikulumsr
dc.subjectprojekatski pristup u radusr
dc.titleModel integrativne prakse u inicijalnom obrazovanju vaspitačasr
dc.titleA model of integrated practice in initial education of pre-school teachersen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПешић, Мирјана; Павловић-Бренеселовић, Драгана; Крњаја, Живка; Мишкељин, Лидија; Марковић, Татјана К.; Модел интегративне праксе у иницијалном образовању васпитача; Модел интегративне праксе у иницијалном образовању васпитача;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26767/Tatjana_Markovic_referat_FZF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26766/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record