Show simple item record

Settlements and popoulation "country" Moravice (XIV - mid XVI century)

dc.contributor.advisorMišić, Siniša
dc.contributor.otherMrgić, Jelena
dc.contributor.otherRadičević, Dejan
dc.contributor.otherManojlović-Nikolić, Vesna
dc.creatorBulić, Dejan M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:54:50Z
dc.date.available2016-01-05T12:54:50Z
dc.date.available2020-07-03T10:00:10Z
dc.date.issued2014-09-05
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3337
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2108
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9952/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=524898455
dc.description.abstractНа издвајање „Земље Моравице“ као посебне целине утицала су два чиниоца: први, постојање на том простору удеоне кнежевине Немањиног старијег брата Страцимира, и, посебно, оснивање Моравичке епископије, под чијом јурисдикцијом се налазило ово подручје. Земље Моравице обухватале су знатно пространство у југозападном делу Србије. На представљеној природно-географској позорници, догађаји су приказани у хронолошком низу. Промена начина живота у касној антици и раној византији, манифестује се изградњом великог броја утврђења. До сада је захваљујући археолошким истраживањем и рекогносцирањем терена констатовано 17 рановизантијских утврђења. За два утврђења код Косјерића, Злоступ и Парамун, у литератури третирана као средњевековна, утврђено је да припадају рановизантијској епохи. Моравице су доспеле под турску власт до 1458. године када су уписане међу турским територијално-управним јединицама као „вилајет. Након турских освајања земље Моравице су се нашле у оквиру Смедеревског санџака, подељене на више нахија и кадилука, док је јужним делом, област улазила у Босански санџак. У складу са постављеном структуром рада циљ је био да се јасно дефинишу границе земље Моравице, њене евентуалне жупе, а касније и нахије. Основна подела привреде је на градску привреду, сеоску привреду и рударство. Сеоске занатлије су своју делатност темељиле на сопственим сировинама биљног и животињског порекла и у највећем броју случајева задовољавали су сопствене потребе. О постојању занатлија сазнајемо у анализираним пописима, када је поред имена појединог домаћина уписано и занимање. У Смедеревском санџаку, самим тим и у Моравицама, као обрачунска мера за житарице користило се лукно, које је садржало 4 или 6 једренских мерица (92,36 кг или 138,54 кг), да би се његова величина повећала на 7 или 8 истанбулских мерица (179,592 кг или 205,248 кг), тек након 1536. године....sr
dc.description.abstractTwo factors affected on the separation of "Zemlje Moravice” as distinct entity: the existence of pro rata principality of Nemanja’s older brother Stracimir in this area, and, in particular, the establishment of Episcopy of Moravice, which held the jurisdiction above this region. “Zemlje Moravice” included wide area in the southwestern part of Serbia. In the presented natural-geographical stage, the events are displayed in chronological sequence. The changeover of the way of life in late antiquity and Early Byzantine times is manifested with construction of numerous fortifications. So far, thanks to archaeological research and ground survey, 17 Early Byzantine fortifications is noted. Two fortifications near Kosjerić, Zlostup and Paramun, assigned in literature as medieval, are now determined as fortifications from Early Byzantine epoch. Moravice came under Turkish rule not after 1458 when they were registred among Turkish territorial-administrative units as “vilayet”. After Turkish conquest, the “Zemlje Moravice” are found within the Sanjak of Smederevo, divided into several nahiyes and kadiluks, while their southern part entered the Bosnian Sanjak. In accordance with the structure set up in work study the aim of research was to clearly define the boundaries of “Zemlje Moravice”, their eventual župas (parish), and than the nahiyes (districts). The basic division of the economy is the city economy, rural economy and mining. Rural craftsmen based their activities on their own raw materials of plant and animal origin and in most cases that satisfied their own needs. The craftsmen are represented in Turkish censuses analyzed in this work - occupation was entered in addition to the names of each householder. In Sanjak of Smederevo, hence in “Zemlje Moravice” lukno was used as measuring unit for grain, and it contained 4 or 6 Jedrene mericas (92.36 kg or 138.54 kg), in order to increase its size to 7 or 8 Istanbul mericas (179.592 kg or 205.248 kg) after 1536...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47025/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectрана Византијаsr
dc.subjectсредњи векsr
dc.subjectтурско добаsr
dc.subject„земље“ Моравицеsr
dc.subjectдемографијаsr
dc.subjectутврђењаsr
dc.subjectманастириsr
dc.subjectцрквеsr
dc.subjectнадгробнициsr
dc.subjectEarly Byzantine perioden
dc.subjectMiddle Agesen
dc.subjectTurkish perioden
dc.subjectcountry Moraviceen
dc.subjectdemographyen
dc.subjectfortsen
dc.subjectmonasteriesen
dc.subjectchurchesen
dc.subjecttombstonesen
dc.titleНасеља и становништво "Земље" Моравице : (XIV - средина XVI века)sr
dc.titleSettlements and popoulation "country" Moravice (XIV - mid XVI century)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractМишић, Синиша; Радичевић, Дејан; Манојловић-Николић, Весна; Мргић, Јелена; Булић, Дејан М.; Naselja i stanovništvo "Zemlje" Moravice : (XIV - sredina XVI veka);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26724/Deja_Bulic_referat_FZF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26723/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record