Show simple item record

American progressivism and Serbia

dc.contributor.advisorSamardžić, Nikola
dc.contributor.otherStojanović, Dubravka
dc.contributor.otherRastović, Aleksandar
dc.creatorVučetić, Biljana
dc.date.accessioned2016-01-05T12:54:36Z
dc.date.available2016-01-05T12:54:36Z
dc.date.available2020-07-03T09:59:36Z
dc.date.issued2013-05-24
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1603
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3322
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9035/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=522891415
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације састоји се у проучавању на који је начин и у коликој мери, амерички прогресивистички покрет утицао на политику, културу и свакодневни живот у Србији. Српска историографија и друге друштвене науке усредсредиле су се на поједина питања у оквиру српско – америчких односа, тако да овај проблем није у потпуности обрађен. Прогресивизам је реформски покрет у САД који се обликовао у периоду од 1900 до двадесетих година XX века. Заправо, прогресивизам је представљао скуп реформски оријентисаних појединаца и и група, посвећених побољшању живота у Америци. Прогресивисти су се фокусирали на урбане проблеме, проузроковане убрзаном индустријализацијом, која је продубила јаз између богатих и сиромашних. Циљ истраживања, заснованог на архивској грађи из америчких и српских архива и новој америчкој и српској литератури, био је да идентификује и реконструише настанак прогресивистичких културних и политичких вредности у Краљевини Србији током првих деценија XX века. Српско друштво се као изразито аграрно, традиционално и мање – више некомуникативно почетком XX века сасвим разликовало од сложених друштвених слојева у Сједињеним Америчким Државама. Ипак, могуће је приметити развој прогресивистичких идеја у оквиру политичких, културних и других односа Србије и САД. Прогресивистичка борба за демократију, за побољшање услова живота и рада, грађанска права и права жена, рад на социјалним проблемима, захтеви за некорумпираном владом, масовна производња и технолошки прогрес ипак су имали утицај на свест грађанске мањине у Србији. Прогресивистичке идеје су се појавиле у Србији и на Балкану захваљујући Европи. Европске демократије су у првим годинама XX века већ усвојиле известан број америчких вредности, које ће поделити са балканским државама у року наредне две деценије. Одлике модернизације у Србији биле су нераскидиво повезане са развојем капитализма. Прву деценију XX века обележила је убрзана урбанизација и прерастање престонице Београда у један од водећих центара на Балкану. Различите друштвене појаве биле су обликоване по одговарајућем европском моделу. Грађанско друштво у Србији није у потпуности преузело европске атрибуте. Београд је представљао јединство супротности. Елементи традиционалног су имали корен у османском наслеђу и руралном миљеу, али и модернизација је нашла своја обележја у друштвеној реалности, на коју је утицао модернизам у уметности, моди, здравственој заштити, грађанском удруживању и другом. Тема је разматрана кроз три главне области: политику, културу и свакодневни живот...sr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral dissertation is to learn how and to which extent did American Progressive movement influenced politics, culture, education and everyday life in Serbia. Serbian historiography and other social sciences focused on specific points within Serbian-US relations, so this issue was not completely elaborated. Progressivism in the US was a reform movement shaped during 1900-1920s. In fact, it represented a group of reform oriented individuals and factions who were dedicated to the improvement of life conditions in America. They were focused on urban problems caused by accelerated industrialization, which has also deepened the gap between the rich and the poor. The aim of the research, based upon archival records from the US and Serbian archives and upon the new literature, was to identify and reconstruct the arising of progressive cultural and political values in the Kingdom of Serbia during the first decades of 20th century. As a deeply agrarian, traditional and more or less uncommunicative, Serbian society at the beginning of 20th century was quite different in regard to the United States` complex social strata. Yet, it is possible to observe development of progressive ideas within political, cultural and other relationships between Serbia and the United States. It seems that the improvement of life and working conditions, fighting for democracy, civil rights and the rights of women, work on social issues, demands for the non corrupted government, mass production and technological progress did have influence upon the state of minds of middle class minority in Serbia. However, progressive ideas have appeared in Serbia and in the Balkans owing to Europe. People of Serbia mostly got acquainted with various innovations from closer surroundings of Austria-Hungary, France and Germany. European democracies in the early 20th century have already adopted a number of American values which were to be shared with the Balkan countries in a decade or two later. Main features of modernization in Serbia were inseparably tied to the development of capitalism. The first decade of the 20th century was marked by the urbanization and growing of Kingdom’s capital Belgrade into one of the leading centers in the Balkans. Different social manifestations were also shaped by the need of adjustment into the appropriate European setting. Even in the 20th century the civil society in Serbia have not completely obtained European attributes. Belgrade represented the unity of opposites. The elements of traditional stemmed from Ottoman legacy and rural milieu, and the modernization had its representations in social reality, which was affected by modernism in art, fashion, health issues, civil associations etc. Nevertheless, this dissertation has tried to indicate to the ways of penetration of modern ideas and to the launching of progressive processes in the Kingdom of Serbia. The examples of Serbia and America have substantiated the struggle of patriarchal and modern value systems. The research subject was considered within three major areas: Politics, Culture and Every Day Life...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177031/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectUnited Statesen
dc.subjectProgressivismen
dc.subjectCultureen
dc.subjectModernizationen
dc.subjectUrbanizationen
dc.subjectImmigrationen
dc.subjectJournalismen
dc.subjectJazzen
dc.subjectMovieen
dc.subjectСједињене Америчке Државеsr
dc.subjectпрогресивизамsr
dc.subjectкултураsr
dc.subjectмодернизацијаsr
dc.subjectурбанизацијаsr
dc.subjectисељеништвоsr
dc.subjectновинарствоsr
dc.subjectџезsr
dc.subjectфилмsr
dc.titleАмерички прогресивизам и Србијаsr
dc.titleAmerican progressivism and Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСамарджић, Никола; Стојановић, Дубравка; Растовић, Aлександар; Вучетић, Биљана; Američki progresivizam i Srbija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26656/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26656/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3322


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record