Show simple item record

Nemanja's churches in Toplica in the light of archaeological research

dc.contributor.advisorRadičević, Dejan
dc.contributor.otherBikić, Vesna
dc.contributor.otherMilinković, Mihailo
dc.contributor.otherŠpehar, Perica
dc.creatorZečević, Emina
dc.date.accessioned2016-01-05T12:54:23Z
dc.date.available2016-01-05T12:54:23Z
dc.date.available2020-07-03T09:59:31Z
dc.date.issued2014-03-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1413
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3313
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8644/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=524096919
dc.description.abstractДисертација о Немањиним црквама у Топлици представља у научној и стручној литератури прву археолошку студију о манастирима Немањиног доба, засновану на анализи грађе добијене у археолошким истраживањима комплекса две цркве, Св. Николе и Св. Богородице у данашњој Куршумлији, које су у науци идентификоване као прве задужбине Стефана Немање. Анализа је обухватила целокупан сачувани покретни материјал и документацију, односно готово потпуно непознату, несистематизовану и необјављену грађу са свих истраживања спроведених на ове две цркве, као и треће тзв. Грчке базилике у њиховој непосредној близини (од појединих истраживача такође идентификоване као Немањина задужбина). Грађа је разматрана у контексту историјских дешавања и уз податке из историјских извора, као и уз поређење са другим српским манастирима (кроз археолошки материјал, одређене елементе просторне организације и архитектуре манастира и сахрањивање тј. погребни ритуал). Методологија рада на тези делом је била условљена обимом и стањем грађе расуте у архивама и депоима различитих установа заштите, a делом загубљене, што је подразумевало претходан вишегодишњи рад на њеном прикупљању, систематизацији, идентификацији и обради. Највећа количина покретног материјала на коме се базира наша анализа, потиче са систематских археолошких ископавања обављених седамдесетих и осамдесетих година двадесетог столећа са, према данашњим стандардима, бројним пропустима у методологији ископавања и документовања, што је увелико отежало интерпретацију добијених података. Временски оквир за анализу комплекса ових цркава одређен је чињеницом да се у сва три случаја ради о вишеслојним локалитетима дугог трајања (од касне антике до двадесетог столећа) током кога су они значајно мењали свој карактер и изглед. Утврђени културни хоризонти представљени су хронолошким редом појединачно за сваки локалитет и на исти начин у мери у којој је то материјал дозвољавао. Периоди који претходе добу Стефана Немање приказани су у oпштијим цртама у односу на средњовековне и позније стратуме који обухватају раздобље од дванаестог столећа до савременог доба. Поглавља дисертације представљају разматрања од општег (увод, методологија рада на анализи грађе, географски положај и историјат тла) и појединачног карактера. Ова друга чине поглавља у којима су цркве приказане појединачно кроз историјске изворе и њихова тумачења и историјат њихових истраживања...sr
dc.description.abstractDissertation on Nemanja's churches in Toplica is the first archaeological study of the monasteries of Nemanja's age. The study is based on the analysis of material obtained through archaeological research at the two churches, St. Nicholas and the Holy Virgin in Kursumlija, which are identified as the first Stefan Nemanja’s foundations. The analysis included all preserved archaeological records and documents from all the investigations conducted on the sites of these two churches, and a third site called Greek Basilica in their immediate vicinity (from individual researchers also identified as Nemanja’s foundation), which was previously almost completely unknown, unsystematized, and unpublished. Collected material is examined within the context of known historical events and the data from the written records, as well through the comparison with other Serbian monasteries (through the archaeological material, specific elements of spatial organization and monastic architecture, and through the burials i.e. funerary ritual). The methodology of the work was partly determined by the volume and condition of the material, which were partly misplaced and scattered in archives and repositories of various heritage protection institutions. This unfortunate situation caused that the preparatory process included years of collection, classification, identification, and processing. The largest amount of the portable archaeological material (tens of thousands of pottery finds and over two thousand objects sorted in inventory) which provided the base for our investigation comes from the systematic archaeological excavations conducted during the seventies and the eighties of the twentieth century. By today's standards these excavations had a number of methodological flaws in excavation and documenting, which has greatly aggravated our interpretation. The time frame in which the complexes of the churches were analyzed is determined by the fact that in all of the three localities are multilayered sites with a long history (spanning from Late Antiquity to the twentieth century) during which they significantly changed their character and appearance. The determined cultural horizons are presented in chronological order, in the same manner for each individual site whenever it was allowed by the character of the material. Periods prior to the time of Stefan Nemanja are presented in more general terms than the strata from the medieval and later periods spanning from the twelfth century to the modern times. The dissertation chapters have a character of general (introduction, methodology used in the analysis of material, geographic location, and history of land) and individual considerations. The latter comprises the chapters dealing with individual churches, which are presented through historic sources and their interpretations, and through the history of academic research...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectToplicaen
dc.subjectStefan Nemanjaen
dc.subjectmonastery of St. Nicholasen
dc.subjectmonastery of the Holy Virginen
dc.subjectmonastic archaeologyen
dc.subject12th–18th centuriesen
dc.subjectТоплицаsr
dc.subjectСтефан Немањаsr
dc.subjectцркве Св. Николе и Св. Богородицеsr
dc.subjectархеологија манастираsr
dc.subject12–18. векsr
dc.titleНемањине цркве у Топлици у светлу археолошких истраживањаsr
dc.titleNemanja's churches in Toplica in the light of archaeological researchen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractРадичевић, Дејан; Бикић, Весна; Милинковић, Михаило; Шпехар, Перица; Зечевић, Емина; Nemanjine crkve u Toplici u svetlu arheoloških istraživanja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26640/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record