Show simple item record

Middle and Lower Polimlje and Upper Podrinje in the Middle Ages

dc.contributor.advisorVeselinović, Andrija
dc.contributor.otherMišić, Siniša
dc.contributor.otherRudić, Srđan
dc.creatorPremović, Marijan
dc.date.accessioned2016-01-05T12:54:16Z
dc.date.available2016-01-05T12:54:16Z
dc.date.available2020-07-03T09:59:10Z
dc.date.issued2013-07-18
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3301
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1243
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8182/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=523080599
dc.description.abstractУ раду Средње и Доње Полимље и и Горње Подриње у средњем веку обрадили смо: географски положај и природне одлике, жупе, „земље―, насеља, становништво, градове, тврђаве, политичке прилике, као и привредне дјелатности становништва на проучаваном простору. Главне карактеристике рељефа ове области чине сложена геолошка грађа, тектонски предиспониране долине Лима и Дрине, планине којим гравитирају као и морфолошки облици различите величине и карактеристика. Средњовјековне жупе на простору Средњег и Доњег Полимља биле су: Лим, Љубовиђа, Звијезд, Црна Стена и Дабар. Постојала је и „земља― Лим, која је обухватала све наведене жупе. У горњем току Дрине простирала се „земља― Дрина, у чијем су се саставу налазиле жупe и области: Дрина, Сутјеска, Дринаљево, Гвоза, Бистрица, Горажде и Прибуд. Градска насеља овог простора помињу се већ у X вијеку, прије свих градови Међурјечје и Чернавуск. Посебан осврт у овом раду дат је на градове и тврђаве: Милешевац, Водички град, Ковин, Оштрик, Клек, Јагад (Јагат), Северин, Хрсовац, Соко град, Вратар, Boytrynec, Тођевац, Козман (Градац), Ђурђевац, Јелеч, Самобор, Островица, Прилеп, град Нови, град Осанички, Жир и Осип. Континуитет сеоских насеља и становништва у анализираним повељама и дефтерима показује нам трајање од средњег вијека до савременог доба. Политичке прилике обрађене су од доласка Словена на Балкан, па до краја XV вијека. Територијални оквир формирања прве државе Срба у раном средњем вијеку обухватао је простор Полимља и Горњег Подриња. Основне привредне дјелатности становништва на овим просторима биле су: земљорадња, сточарство, трговина, рударство и остала занимања.sr
dc.description.abstractIn the work Middle and Lower Polimlje as well as Upper Podrinje in the Middle Ages we have analyzed the following: geographical location, natural characteristics, parishes, „lands‖, settlements, population, towns, castles, political developments as well as economic activities of population living in the studied areas. The main characteristics of landscape of this area are the following: complex geological structure, tectonically predisposed valleys of rivers Lim and Drina, mountains that are gravitating as well as morphological forms of different size and characteristics. Medevial parishes on the territory of Middle and Lower Polimlje were the following: Lim, LjuboviĊa, Zvijezd, Crna Stena and Dabar. There was also the „land― Lim which ecompased all of these parishes. In the upper cource of the river Lim, a „land― Drina was spread consisting of the folowing parishes and areas: Drina, Sutjeska, Drinaljevo, Gvoza, Bistrica, Goraţde and Pribud. Urban settlements were already mentioned in X century, MeĊurjeĉje and Ĉernavusk before all. In this work, special focus was given to the towns and castles, such as: Mileševac, Vodiĉki town, Kovin, Oštrik, Klek, Jagad (Jagat), Severirn, Hrsovac, Soko town, Vratar, Boytrynec, ToĊevac, Kozman (Gradac), ĐurĊevac, Jeleĉ, Samobor, Ostrovica, Prilep, Novi town, Osaniĉki town, Ţir and Osip. Analyzed charters and defterleri indicate the continuity of rural settlements, proving their duration from Middle Ages to modern times. Political circumstances were analyzed from the arrival of Slavs in the Balkans to the end of XV century. Territorial framework of the first Serbs’ state in the early Middle Ages encompassed the territory of Polimlje and Upper Podrinje. Basic economic activities of population living in these areas were the following: farming, livestock, trade, mining and other occupations.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectПолимљеsr
dc.subjectPolimljeen
dc.subjectUpper Podrinjeen
dc.subjectparishesen
dc.subjectlandsen
dc.subjectMiddle Agesen
dc.subjectsettlementsen
dc.subjectpopulationen
dc.subjecteconomyen
dc.subjectpolitical circumstancesen
dc.subjectГорње Подрињеsr
dc.subjectжупеsr
dc.subjectземљesr
dc.subjectсредњи вијекsr
dc.subjectнасељаsr
dc.subjectстановништвоsr
dc.subjectпривредаsr
dc.subjectполитичке приликеsr
dc.titleСредње и Доње Полимље и Горње Подриње у средњем векуsr
dc.titleMiddle and Lower Polimlje and Upper Podrinje in the Middle Agesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractВеселиновић, Aндрија; Мишић, Синиша; Рудић, Срђан; Премовић, Маријан; Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26578/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26578/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3301


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record