Show simple item record

Požarevac 1918-1941: аnthropological perspective

dc.contributor.advisorĆupurdija, Branko
dc.contributor.otherĆupurdija, Branko
dc.contributor.otherDimić, Ljubomir
dc.contributor.otherNedeljković, Saša
dc.contributor.otherPrelić, Mladena
dc.creatorNikolić, Jasmina M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:53:49Z
dc.date.available2016-01-05T12:53:49Z
dc.date.available2020-07-03T10:03:54Z
dc.date.issued2013-12-31
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1351
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3297
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8440/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45391119
dc.description.abstractУ овом раду проучавају се различити облици свеукупног живота Пожаревца у периоду између два светска рата. Најпре су описане опште друштвено- политичке и привредне прилике у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Југославији са посебним освртом на свеукупне прилике у Пожаревцу онога доба. Реконструкција друштвено-политичког, привредног, урбаног, просветног, културног, спортског контекста била је неопходна због потпунијег сагледавања многобројних релација у животу града Пожаревца, али и разумевања система идеја и вредности са једне, као и серије догађаја и понашања пожаревачке заједнице, са друге стране. У том контексту, указује се на чињеницу да је Пожаревац у периоду између два светска рата постигао запажене резултате у привредном расту што је била солидна подлога за развој просвете, културе, уметности, спорта његовог подручја, истиче се улога пожаревачких индустријалаца у привредном развоју града, резултати у области опште модернизације као повећање удела грађанства у општој популацији, нивоа писмености и образовања, здравствене просвећености, еманципације жена и слично, што је у крајњој инстанци имало за резултат специфичан однос локалне градске заједнице према просвети, култури и свакодневном животу. Мало је градова у Србији који су у релативно кратком року, за нешто више од две деценије, доживели такав динамичан развој као што је то био случај са Пожаревцом у периоду између два светска рата. На почетку посматраног периода, Пожаревац је био скоро запуштена орјентална варош са тек наговештеним и ограниченим елементима модернизације, а захваљујући географско-историјским погодностима које су га одвајале у односу на просечне србијанске вароши, економском амбијенту језгра града, комуникационим везама са осталим деловима земље, значајним државним инвестицијама и интервенцијама и дубоким коренима традиционалних градских образаца, који се наводе у раду, довели су до тога да је ипак на крају посматраног периода Пожаревац био модеран град у коме су постојале одлике и орјенталног и европског типа, што га је сврставало у категорију прелазне друштвене средине. Посебну вредност рада представљају поглавља о просветном, културном, спортском и свакодневном животу Пожаревца у међуратном периоду. На основу анализе необјављене архивске грађе и искустава различитих хуманистичких дисциплина, приказује се свукупни живот града и његове околине од 1918. до 1941. године...sr
dc.description.abstractIn this work, various forms of the total life in Požarevac between the two world wars are studied. Firstly, general social-political and economical circumstances in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and Yugoslavia are described, with the special focus on the general circumstances in Požarevac that time. Reconstruction of social-political, economical, urban, educational, cultural and sports context was necessary for the sake of more complete overview of numerous relations in the life of Požarevac, but also understanding of the ideas and values system on one hand, and series of events and attitudes of Požarevac community on the other. In this context, the fact is pointed out that between the two world wars, Požarevac achieved remarkable results in economical growth, which was a solid foundation for the development of education, culture, arts and sports in its region, the role of Požarevac industrials is emphasized in economical development of the town, results in the field of general modernization as the increase of the citizens’ share in the general population, but also of the level of literacy and education, knowledge on health, women’s emancipation and similar, which, finally, resulted in the specific relation of the local town community towards education, culture and everyday life. Not many cities in Serbia experienced such a dynamic development in such a relatively short time, little more than two decades, like Požarevac between the two world wars. At the beginning of the observed period, Požarevac was almost a neglected oriental town with but a hint of limited modernization elements, and thanks to the geographicalhistorical favors that separated it from average Serbian towns, as well as the economic surroundings of the town’s heart, communication lines with other parts of the country, significant state investments and interventions, and deep rooted traditional town patterns that are stated in this work, at the end of the observed period, Požarevac was a modern town where there were characteristics of oriental and European style, which put it in the category of transitional social surroundings. Special values of the work are the chapters on educational, cultural, sports and everyday life of Požarevac between the two wars. Based on the analysis of unpublished archives and experience of various humanitarian disciplines, overall life of the town and its surroundings from 1918 to 1941 is presented...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectПожаревацsr
dc.subjectPožarevacen
dc.subjectпериод између два светска ратаsr
dc.subjectдруштвене и политичке приликеsr
dc.subjectпривредаsr
dc.subjectурбане основеsr
dc.subjectпросветаsr
dc.subjectкултураsr
dc.subjectспортsr
dc.subjectхуманитарна и културно-просветна друштваsr
dc.subjectустановеsr
dc.subjectверске приликеsr
dc.subjectсвакодневни животsr
dc.subjectperiod between the two world warsen
dc.subjectsocial and political circumstancesen
dc.subjecteconomyen
dc.subjecturban foundationsen
dc.subjecteducationen
dc.subjectcultureen
dc.subjectsporten
dc.subjecthumanitarian and cultural-educational societiesen
dc.subjectinstitutionsen
dc.subjectreligious circumstancesen
dc.subjecteveryday lifeen
dc.titleПожаревац 1918-1941 : антрополошка перспективаsr
dc.titlePožarevac 1918-1941: аnthropological perspectiveen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЋупурдија, Бранко; Димић, Љубомир; Недељковић, Саша; Ћупурдија, Бранко; Прелић, Младена; Николић, Јасмина М.; Požarevac 1918-1941 : antropološka perspektiva; Požarevac 1918-1941: anthropological perspective;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27566/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record