Show simple item record

The operationalization of educational aims through educational curriculum and process

dc.contributor.advisorVujisić-Živković, Nataša
dc.contributor.otherAntonijević, Radovan
dc.contributor.otherMatović, Nataša B.
dc.contributor.otherMilutinović, Jovana
dc.creatorMaksimović, Aleksandra S.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:53:36Z
dc.date.available2016-01-05T12:53:36Z
dc.date.available2020-07-03T09:58:57Z
dc.date.issued2014-01-13
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3292
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1342
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8425/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=524432535
dc.description.abstractУ овом истраживању бавимо се анализом концепција конкретизацијe циљева васпитања и образовања и начинима њихове конкретизације у васпитно-образовном процесу. Пошли смо од претпоставке да је успешна конкретизација један од најзначајнијих предуслова остваривања постављеног циља васпитно-образовног процеса. Теоријски оквир истраживања које смо реализовали организован је у неколико целина. У првој целини бавили смо се питањем целисходности коју смо анализирали као кључну карактеристику васпитања и образовања. Потом смо представили приступе конкретизацији циљева васпитања и образовања који су развијани у протеклих неколико деценија. Прво смо анализирали приступ конкретизацији кроз задатке и таксономије, потом приступ који се заснива на исходима образовања, након тога пратили смо приступ конкретизацији у концепцији образовања заснованог на компетенцијама, и на крају, анализирали смо приступ образовању заснованом на стандардима. У трећој целини анализирали смо актуелне моделе вредновања постигнућа ученика, и то PISA истраживање, стандардизовано национално тестирање и завршни испит као модел вредновања образовних постигнућа ученика. У четвртој целини приказали смо методолошкe оквирe и резултате истраживања у области конкрeтизације циљева васпитања и образовања. Следећи део рада односи се на методолошки оквир истраживања које смо реализовали. Предмет овог истраживања јесте конкретизација циљева васпитања и образовања кроз наставни програм и процес. Циљ истраживања јесте да анализирамо на који начин су развијани различити приступи конкретизацији у протеклих неколико деценија, које концепције конкретизације су присутне у наставним програмима у Србији, какви су ставови и мишљења учитеља и наставника о процесу конкретизације, као и на који начин учитељи и наставници врше конкретизацију циљева васпитања и образовања на нивоу писане припреме за наставни час. Истраживање које смо реализовали је теоријско-емпиријско и дескриптивног је карактера. У истраживању смо користили дескриптивну методу. Од техника истраживања користили смо анализу садржаја, анкетирање, скалирање и интервјуисање. У оквиру емпиријског дела истраживања најпре смо анализирали приступе конкретизацији у наставним програмима у Србији у протеклих 30 година...sr
dc.description.abstractThis research analyzes concept of the operationalization of educational aims as well as the ways of operationalization in educational process. We began this research with the assumption that a successful operationalization is one of the most important prerequisites for attaining the aims of the educational process. The theoretical framework of the research is organized into several parts. In the first chapter we explored the issue of appropriateness that has been analyzed as the key characteristic of the process of education. Afterwards, we presented the approaches to the operationalization of educational aims which have been developed in the last few decades. First, we analyzed the approach of operationalization through objectives and taxonomies, then the approach based on the outcomes of education, after that we followed the way of operationalization in educational approach based on competencies, and in the end, we analyzed operationalization in standards-based-education approach. In the third chapter the current evaluation models of student achievement have been explored, with emphasis on the following models: PISA survey, a nationally standardized test and the final exam. In the fourth unit we showed methodological framework and the results of different research in the field of operationalization of educational goals. The next unit of the Thesis deals with the methodological framework of the research that we have implemented. The subject of this research is the operationalization of educational aims through educational curriculum and process. The goal of the study is to analyze in which way different approaches of operationalization were developed in the past few decades, which concepts of operationalization are present in curriculum in Serbia, teachers’ attitudes and opinions in relation to the process of operationalization and how teachers perform operationalization of the aims of education in their lesson plans. The research that we carried out has a theoretical-empirical and descriptive character. In the study we used a descriptive method. Research techniques that we used are content analysis, questionnaires, scaling and interviews. In the empirical part of the research, first we analyzed the approaches of operationalization in curriculum in Serbia over the past 30 years...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectконкретизацијаsr
dc.subjectoperationalizationen
dc.subjectнаставни програм и процесsr
dc.subjectциљевиsr
dc.subjectзадациsr
dc.subjectисходиsr
dc.subjectкомпетенцијеsr
dc.subjectстандардиsr
dc.subjectcurriculumen
dc.subjectaimsen
dc.subjectobjectivesen
dc.subjectoutcomesen
dc.subjectcompetenciesen
dc.subjectstandardsen
dc.titleКонкретизација циљева васпитања и образовања кроз наставни програм и процесsr
dc.titleThe operationalization of educational aims through educational curriculum and processen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВујисић-Живковић, Наташа; Aнтонијевић, Радован; Матовић, Наташа Б.; Милутиновић, Јована; Максимовић, Aлександра С.; Konkretizacija ciljeva vaspitanja i obrazovanja kroz nastavni program i proces;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26550/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26550/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3292


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record