Show simple item record

Categorization of pornographic video clips on the Internet : a cognitive anthropological approach

dc.contributor.advisorŽikić, Bojan
dc.contributor.otherStarčević, Dušan
dc.contributor.otherMilenković, Miloš
dc.contributor.otherŽikić, Bojan
dc.creatorVasić, Milica N.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:53:35Z
dc.date.available2016-01-05T12:53:35Z
dc.date.available2020-07-03T09:58:55Z
dc.date.issued2013-12-24
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3290
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1335
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8415/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45400079
dc.description.abstractАнтрополошко проучавање Интернет порнографије може да се односи на културну комуникацију између твораца садржаја и аутора порнографских сајтова, као и између аутора сајтова и корисника, при чему је, у случају овог рада, потоња битнија, пошто подразумева надкултурно деловање на Интернету и обухвата кориснике Интернет порнографије као посебну популацију. Циљ овог истраживања је да се кроз категоризације порнографских исечака на Интернету одреде когнитивне шеме и културни модели који објашњавају принципе таквог класификовања и носе информацију о културној мисли, која стоји иза тумачења Интернет порнографије приликом организовања тог дела виртуелне стварности од стране аутора порографских сајтова и корисника. Као методолошка средства, примењена су етнотаксономска анализа и Дандрадеов фолк модел ума. Категорије на сајтовима нису хијерархијски организоване, тако да су међусобне релације проналажене. Резулатати показују да категорије саме по себи не носе довољно значење, већ помоћу блиских категорија учествују у опису концепата, а сами концепти своје значење често одређују у поређењу са осталим концептима. Корисници, такође, врше поделу овог простора, користећи сличне веће сегменте, док су категорије преференције унутар сегмента коме је тренутно посвећена пажња. Једно од уочених понашања корисника које утиче на њихово одређење према катогрисању је представа о односу реално-спектакуларно. Већину исечака корсисници посматрају као одглумљену фикцију за коју учесници имају интерес да је спроводе, што са једне стране, имплицира већу компетeнцију популације корисника, а са друге је повезано са потребом да се представа о личној сексуалности дефинише, оправда и нађе у друштвено прихватљивим оквирима, уз тврдњу: „ниједна животиња није повређена приликом снимања филма“, што донекле одговара контексту изван порнографије у коме је легитимно било које понашање на Интернету, зато што је све виртуелно, те се као вредносни параметри јављају естетска компонента и физичка неугроженост, а све има своју цену. Интернет порнографија представља конзистентан наставак историје порнографије, зато што понашање приликом њеног коришћења, такође, представља бочни ефекат културног окружења групе која је користи.sr
dc.description.abstractAnthropological study of the Internet pornography can refer to the cultural communication between the creators of the contents and authors of pornographic sites, as well as between the authors of sites and users, the latter being more relevant to this work as it assumes supracultural activities on the Internet and comprises the pornography users as a distinct population. The aim of this study is to determine, through the categorization of porn clips in the Internet, cognitive schemes and cultural models which explain the principles of such classification and provide the information on the cultural thought that lies behind the interpretation of the Internet pornography during the organization of that particular part of virtual reality by the pornographic sites’ authors and their users. Following methodological means have been applied: ethno-taxonomic analysis and D’Andrade’s folk model of the mind. Categories which appear on web sites are not organized in hierarchies, which means their interrelations had to be inferred. Results showed that categories do not carry sufficient meaning by themselves. Rather, related categories are used to describe concepts, and those concepts frequently derive their meaning from their relation with other concepts. Users also perform the partition of this space by using similar larger segments, whereas the categories themselves are merely preferences within the segment which is currently in focus. One of the observed user behaviours which affects their approach to categorization is their perception of the realistic-spectacular relationship. The users perceive most clips as a staged fiction whose actors take part in it for reasons of self-interest. On one hand, this implies a higher competence of users population; on the other, this relates to the need to define, justify and place the perception of one’s own sexuality within the framework of what is socially acceptable supporting it with the assertion that “no animal was harmed during the making of this movie”, which to a certain extent corresponds to the context outside the pornography in which any behaviour on the Internet is believed to be legitimate just because it is virtual, making the evaluation parameters appear to come down to the esthetic element and the physical safety, while everything has its price. The Internet pornography represents a consistent continuation of the history of pornography because the behaviour exhibited during its use also represents a side effect of a cultural environment of the group using it.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпорнографијаsr
dc.subjectpornographyen
dc.subjectИнтернетsr
dc.subjectкатегоријеsr
dc.subjectкогнитивна антропологијаsr
dc.subjectтаксономијаsr
dc.subjectмодел умаsr
dc.subjectисторија порнографијеsr
dc.subjectисторија Интернетаsr
dc.subjectнадкултурна комуникацијаsr
dc.subjectкорисници порнографијеsr
dc.subjectthe Interneten
dc.subjectcategoriesen
dc.subjectcognitive anthropologyen
dc.subjecttaxonomyen
dc.subjectmodel of the minden
dc.subjectthe history of pornographyen
dc.subjectthe history of the Interneten
dc.subjectsupracultural communicationen
dc.subjectpornography usersen
dc.titleКатегоризација порнографских видео исечака на интернету : когнитивно антрополошки приступsr
dc.titleCategorization of pornographic video clips on the Internet : a cognitive anthropological approachen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЖикић, Бојан; Миленковић, Милош; Жикић, Бојан; Старчевић, Душан; Васић, Милица Н.; Kategorizacija pornografskih video isečaka na internetu : kognitivno antropološki pristup;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26542/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26542/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3290


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record