Show simple item record

The role of social and cognitive conflict in developing the scientific concepts in the school context

dc.contributor.advisorBaucal, Aleksandar
dc.contributor.otherPešikan, Ana
dc.contributor.otherStepanović-Ilić, Ivana
dc.contributor.otherDušanka, Lazarević
dc.contributor.otherKorać, Nada
dc.creatorPetrović, Vesna M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:53:27Z
dc.date.available2016-01-05T12:53:27Z
dc.date.available2020-07-03T10:04:08Z
dc.date.issued2014-03-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1266
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3275
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8239/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45389071
dc.description.abstractГлавни циљеви овог рада су да се истражи садржај и организација наивног, физичког знања код ученика, и да ли се и како ово почетно знање мења под утицајем традиционалне наставе и наставе засноване на социо-когнитивном конфликту у вршњачкој групи. Истраживање такође има за циљ да испита квалитет вршњачког дијалога у реалном школском контексту, и како је овај повезан са процесом развоја научних појмова. Истраживање је реализовано у форми експеримента са паралелним групама. Контролну и експерименталну групу ученика су чинила по два одељења 7. разреда основне школе која су накнадно уједначена кроз статистички поступак. У експерименталној фази, два одељења су учила физичке садржаје (Њутнови закони механике) кроз наставни програм заснован на принципима социо-когнитивног конфликта у вршњачкој групи. У фази пре и после извођења наставе (редовне и експерименталне) ученици су радили тест знања (паралелне форме). Постекспериментално, знање ученика је додатно испитано полуструктуираним интервјуом. Квалитативна анализа одговора ученика је показала да наивно, физичко знање поседује унутрашњу организацију у виду наивних, експликативних принципа који представљају оквир у коме ученици тумаче посебне појмове или физичке појаве. Током процеса учења, на индивидуалном сазнајном плану ученика, наивни и научни садржаји задржавају статус паралелних форми, што омогућава да се у њиховим одговорима наивна и научна објашњења појављују заједно на међусобно неискључив начин. Квалитативна анализа указује на значајне разлике у корист експерименталне групе. Доминантне категорије одговора у контролној групи одражавају учење школских садржаја чињеничког типа, и у квалитативном смислу немају карактер напредовања или развоја научних појмова у односу на почетни, наивни ниво разумевања. Доминанте категорије одговора у експерименталној групи одражавају учење научних принципа, и у квалитативном смислу укузују на то да је на индивидуалном сазнајном плану ученика започет процес изграђивања логичких веза који је карактеристичан за одговарајући систем научних појмова. Квантитативна анализа резултата на тесту знања показује да је експериментална група напредовала значајно више од контролне групе...sr
dc.description.abstractThis work’s main goal is researching the contents and organization of students’ naïve knowledge of physics, and seeing if and how this initial knowledge changes under the influence of traditional teaching and teaching based on social-cognitive conflict in a peer group. Another aim of the research is examining the quality of peer dialogue in a realistic school context, and how is it related to the process of scientific concepts development. The research was conducted as an experiment with parallel groups – control group and an experimental one. Each was made out of two seventh grade primary school classes, that were later balanced through a statistical procedure. In the experimental phase, two classes learned physics (Newton’s laws of motion) through a curriculum based on the principles of social-cognitive conflict in a peer group. In phases before and after teaching (regular and experimental), students did a knowledge test (parallel forms). Post experimentally, students’ knowledge was additionally evaluated through a semi structured interview. Students’ answers qualitative analysis showed that their naïve knowledge of physics has an internal organization in a form of naïve, explanatory principles that represent a framework in which students interpret individual concepts or physical phenomena. Through the learning process, on a student’s individual cognitive scale, naïve and scientific contents keep the status of parallel forms, which enables the coexistence of naïve and scientific explanations in their answers in a mutually nonexclusive manner. Quantitative analysis of the test results shows that the experimental group made a remarkable progress in comparison to the control group...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179018/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнаивно ѕнањеsr
dc.subjectnaïve knowledgeen
dc.subjectнаучни појамsr
dc.subjectпојмовна променаsr
dc.subjectсоцио-когнитивни конфликтsr
dc.subjectконструкцијаsr
dc.subjectколаборативно учењеsr
dc.subjectвршњачки дијалогsr
dc.subjectаргументативни дијалогsr
dc.subjectнеаргументативни дијалогsr
dc.subjectscientific concepten
dc.subjectconceptual changeen
dc.subjectsocial-cognitive conflicten
dc.subjectconstructionen
dc.subjectco-constructionen
dc.subjectcollaborative learningen
dc.subjectpeer dialogueen
dc.subjectargumentative dialogueen
dc.subjectnon-argumentative dialogueen
dc.titleУлога социо-когнитивног конфликта у развоју научних појмова у школском контекстуsr
dc.titleThe role of social and cognitive conflict in developing the scientific concepts in the school contexten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractБауцал, Aлександар; Степановић-Илић, Ивана; Кораћ, Нада; Пешикан, Aна; Душанка, Лазаревић; Петровић, Весна М.; Uloga socio-kognitivnog konflikta u razvoju naučnih pojmova u školskom kontekstu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27601/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record