Show simple item record

Psychological aspects of the indecisive voters` elective behavior in Serbia

dc.contributor.advisorKuzmanović, Bora
dc.contributor.otherPopadić, Dragan
dc.contributor.otherPetrović, Nebojša
dc.creatorOstojić, Staniša M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:52:19Z
dc.date.available2016-01-05T12:52:19Z
dc.date.available2020-07-03T09:57:15Z
dc.date.issued2012-11-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=410
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3224
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6125/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=522409367
dc.description.abstractУ раду се даје преглед одабраних теоријских модела и резултата емпиријских студија колебљивог изборног понашања. Наводе се резултати сопственог емпиријског истраживања и објашњава део околности које доводе до колебљивог понашања бирача. Спроведено истраживање је у форми анкете уз примену дводимензионалних једнополарних скала, а рађено је на узорку студентске популације из Србије. Колебљиво изборно понашање се разматра у три ситуације: ретроспекцији претходног изборног искуства, колебљивости намере изласка на изборе и колебљивости намере гласања за конкретну странку. Анализира се присуство - одсуство страначке преференције учесника, као и: ставови, афекти и процене о странкама, политичким темама и проблемима, страначкa идентификацијa, jачина амбиваленције одговарајућих варијабли. Констатује се да у ставовима колебљивих и опредељених учесника нема разлика у односу на: независност КиМ, војну неутралност, задовољство стандардом, могућност запошљавања или идеолошку блискост бирача са странком. Утврђује се да су најважније разлике између колебљивих и опредељених учесника на афективном нивоу, а да је амбиваленција учесника снажније повезана са колебљивим изборним намерама учесника него са основним емпиријским варијаблама (ставови, афекти). У раду се дискутују добијени налази, указује на сличност колебљивог изборног понашања бирача у Србији са резултатима студија опредељених бирача у западним демократијама и разматрајју будући правци истраживања у овој области.sr
dc.description.abstractThis paper provides an overview of selected theoretical models and results of empirical studies vacillating electоral behavior. It is stated the results of its own empirical research and explains part of the circumstances that lead to indecisive voters' behavior. It is a survey with the use of two-dimensional unipolar scales, The survay was done on a sample of university students from Serbia. Indecisive elective behavior is considered in three situations: retrospect previous electoral experience of the voter, the voter turnout and indecisive voting intention for a specific party. It is analyzed presence - absence of party preferences of the participants, attitudes, emotions and estimates of the parties, political issues and problems, the party identification, the strength of ambivalence of relevant variables. It is noted that there are no difference in attitudes of indecisive and commited participants in relationn on: Kosovo's independence, neutrality of Serbia, satisfaction with the standard, employment opportunities or ideological closeness of voters with the party. It is established that the most important differences between the indecisive and commited participants are on the affective level; that the ambivalence of participants is more powerful associated with indecisive electoral intentions than with basic empirical variables (attitudes, affects). The paper discusses the obtained findings, points to the similarity of indecisive electoral behavior of voters in Serbia with the results of studies of commited voters in Western democracies and the future directions of research in these fields.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectбирачиsr
dc.subjectvotersen
dc.subjectindecisivnessen
dc.subjectvolatilityen
dc.subjectundecided votersen
dc.subjectambivalenceen
dc.subjectattitudesen
dc.subjectemotionsen
dc.subjectsentimentsen
dc.subjectколебљивостsr
dc.subjectнесигурностsr
dc.subjectнеодлучни бирачиsr
dc.subjectамбиваленцијаsr
dc.subjectставовиsr
dc.subjectемоцијеsr
dc.subjectсентиментиsr
dc.titleПсихолошки аспекти изборног понашања колебљивих бирача у Србијиsr
dc.titlePsychological aspects of the indecisive voters` elective behavior in Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКузмановић, Бора; Попадић, Драган; Петровић, Небојша; Остојић, Станиша М.; Psihološki aspekti izbornog ponašanja kolebljivih birača u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26280/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record