Show simple item record

Edutainment in electronic education

dc.contributor.advisorDespotović-Zrakić, Marijana
dc.contributor.otherRadenković, Božidar
dc.contributor.otherStanojević, Milorad
dc.creatorLabus, Aleksandra
dc.date.accessioned2016-01-05T12:52:06Z
dc.date.available2016-01-05T12:52:06Z
dc.date.available2020-07-03T09:57:10Z
dc.date.issued2012-12-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=259
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3214
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5536/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515331994
dc.description.abstractДоступност савремених информационо-комуникационих технологија знатно је утицала на процес учења и подучавања, као и на начин креирања стратегија образовања. Eлектронско образовање један је од доминантних праваца развоја процеса образовања у великом броју образовних институција и заједница. Имајући у виду да свака стратегија образовања са собом носи одређене ризике, неопходно је дизајнирати моделе електронског образовања како би се избегли потенцијални проблеми и максимизирале предности стратегије. Како би се повећала ефикасност учења и подучавања, образовни процес је неопходно обогатити атрактивним интерактивним садржајем, који студенте укључује у процес образовања као активне учеснике. Учење кроз игру представља једну од савремених метода образовног процеса која доприноси активноm учешћу студената у процесу образовања. Предмет истраживања докторске дисертације јесте развој модела учења кроз игру у електронском образовању. Главна хипотеза која је развијена и доказана у оквиру докторске дисертације јесте да се имплементацијом модела учења кроз игру у електронско образовање побољшавају перформансе и квалитет образовног процеса, квалитет комуникације и сарадње између студената и образовне институције и постигне веће задовољство студената. Учење кроз игру (edutainment) се односи на хибридни метод образовања који користи забавне активности засноване на мултимедији за реализацију едукативних активности. У процесу електронског образовања често се употребљава систем за управљање учењем (Learning Management System- LMS). Moodle LMS је најчешће коришћено софтверско решење за управљање образовним материјалима које интегрише све реализоване целине докторске дисертације...sr
dc.description.abstractThe availability of modern information and communication technology has significantly impacted the process of learning and teaching, as well as the process of education strategy creation. Hence, the vast majority of educational institutions and communities propose electronic education as one of the emerging research trends in the education process development. Having in mind that every education strategy bears certain risks, it is necessary to design electronic education models in order to avoid potential complications and maximize the benefits of the strategy. In order to enhance learning and teaching efficiency, educational process needs to be enriched with modern interactive content that stimulates students to actively participate in the education process. Edutainment represents one of the prevailing methods that enhance students’ active participation in the education process. The research topic of the dissertation is the development of the edutainment model in electronic education. The main hypothesis developed and proved in the dissertation is that the implementation of the edutainment model in electronic education enhances the performances and the quality of the educational process, quality of communication and collaboration processes between students and the educational institution, and achieves higher levels of students’ satisfaction. Edutainment refers to a hybrid education method that uses fun multimedia-based activities for materializing educational activities. The process of electronic education is often supported by Learning Management Systems (LMS). Moodle LMS is the most frequently used software solution for managing educational materials and it serves as a platform that integrates all implemented units of the dissertation. The analysis of the existing learning management system served as a basis for defining the structure of the proposed edutainment model in electronic education. The base elements of the proposed model include defined goals, preferences, motivation and needs of every student. The proposed edutainment model in electronic education comprises the infrastructure, the edutainment system architecture, and process of introducing edutainment into electronic education and edutainment services...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/174031/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectелeктрoнскo oбразовањеsr
dc.subjectElectronic Educationen
dc.subjectсистeм за упрaвљaње учењемsr
dc.subjectучење кроз игруsr
dc.subjectдруштвени медијиsr
dc.subjectдруштвене мреже.sr
dc.subjectLearning Management Systemen
dc.subjectEdutainmenten
dc.subjectSocial Mediaen
dc.subjectSocial Networks.en
dc.titleУчење кроз игру у електронском образовањуsr
dc.titleEdutainment in electronic educationen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДеспотовић-Зракић, Маријана; Станојевић, Милорад; Раденковић, Божидар; Лабус, Aлександра; Učenje kroz igru u elektronskom obrazovanju;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26260/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record