Show simple item record

Model characteristics of the explosive force indicators of leg extensors in top level athletes

dc.contributor.advisorDopsaj, Milivoj
dc.contributor.otherKoprivica, Vladimir
dc.contributor.otherJakovljević, Saša
dc.contributor.otherRadovanović, Dragan
dc.creatorIvanović, Jelena M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:48:57Z
dc.date.available2016-01-05T12:48:57Z
dc.date.available2020-07-03T09:45:18Z
dc.date.issued2013-05-24
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1268
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3117
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6339/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=
dc.description.abstractУ овом истраживању на основу примарног циља дефинисане су моделне карактеристике различитих индикатора експлозивне силе опружача ногу врхунских спортиста оба пола. На основу секундарних циљева су утврђене разлике у факторској структури, функционалног и полног диморфизма, нивоа развијености и повезаности индикатора за процену експлозивности опружача ногу. У истраживању је учествовало 378 испитаникa распоређених у 8 група према полу и специфичности тренажног процеса којем су подвргнути: врхунски спортисти из групе брзинско-снажних спортова (мушкарци N=40 и жене N=34), врхунски спортисти из групе спортова с комплексним испољавањем свих моторичких својстава (мушкарци N=99 и жене N=43), врхунски спортисти из групе спортова издржљивости (мушкарци N=64 и жене N=33) и контролна група сачињена од нетренираних особа мушког и женског пола (мушкарци N=33 и жене N=32). Мерни опсег дефинисан је на основу 81 варијабле подељених у 6 димензија које се односе на контрактилне карактеристике изометријске силе опружача ногу и то: 1) ниво испољене силе мерене уни и билатерално, 2) интензитет прираста силе или експлозивности мерене уни и билатерално, 3) времена потребног за достизање дате силе мерене уни и билатерално, 4) нивоа билатералног дефицита, 5) нивоа функционалног диморфизма, 6) нивоа полног диморфизма; покривајући простор општих, специфичних и специјалних карактеристика мишићне силе и експлозивности опружача ногу. За процену максималне изометријске силе опружача ногу (билатерално и унилатерално) коришћена је стандардизована опрема, тј. справа металне конструкције за мерење изометријске силе опружача ногу, тензиометријска сонда и стандардизован тест у седећој позицији...sr
dc.description.abstractThis research, based on its primary goal, defines model characteristics of the explosive force indicators of leg extensors in top level athletes, both males and females. Based on its secondary goals, the differences in factor structure, functional and sexual dimorphism, level of development and coherence of indicators that can evaluate leg extensors explosiveness were determined. The research included 378 examinees divided into 8 groups based on gender and training process distinctiveness they have been subjected to: top level athletes from the speed-strength sports (male N=40 and female N=34), top level athletes from the sports with complex exertion of all motoric properties (male N=99 and female N=43), top level athletes from the endurance sports (male N=64 and female N=33) and controls consisting of healthy untrained adults, both genders (male N=33 and female N=32). Measurement range was defined by 81 variables divided into 6 dimensions regarding the contractile characteristics of leg extensors isometric force: 1) level of exerted force, measured both uni- and bilateral, 2) rate of force development or the explosiveness, measured both uni- and bilateral, 3) the time necessary to reach the given force, measured both uni- and bilateral, 4) bilateral deficiency level, 5) functional dimorphism level, 6) sexual dimorphism level; covering the range of basic, specific and special indicators of muscle force and leg extensors explosiveness. To evaluate maximal isometric leg extensors force (unilateral and bilateral), standardized equipment was used, i.e. metal device for measuring leg extensors isometric force, a tensiometric probe and standardized “seating leg extension” test...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмоделиsr
dc.subjectmodelsen
dc.subjectF-t криваsr
dc.subjectопружачи ногуsr
dc.subjectразличите групе спортоваsr
dc.subjectкорелацијаsr
dc.subjectфакторска структураsr
dc.subjectфункционални и полни диморфизамsr
dc.subjectF-t curveen
dc.subjectleg extensorsen
dc.subjectvarious sportsen
dc.subjectcorrelationen
dc.subjectfactoral structureen
dc.subjectfunctional and sexual dimorphismen
dc.titleМоделне карактеристике индикатора експлозивне силе опружача ногу код врхунских спортистаsr
dc.titleModel characteristics of the explosive force indicators of leg extensors in top level athletesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractДопсај, Миливој; Копривица, Владимир; Радовановић, Драган; Јаковљевић, Саша; Ивановић, Јелена М.; Modelne karakteristike indikatora eksplozivne sile opružača nogu kod vrhunskih sportista;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23595/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record