Show simple item record

Comparative analysis of public administration in the political system of the Weimar Republic, the French Third Republic and the Kingdom of SCS/Yugoslavia

dc.contributor.advisorKrstić, Zoran
dc.contributor.otherJovanović, Milan
dc.contributor.otherMiljević, Milan
dc.creatorBajagić, Dušan
dc.date.accessioned2016-01-05T12:48:13Z
dc.date.available2016-01-05T12:48:13Z
dc.date.available2020-07-03T09:41:30Z
dc.date.issued2015-02-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2195
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3112
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10029/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=516261207
dc.description.abstractДокторска дисертација „Упоредна анализа државне администрације у политичким системима Вајмарске републике, Француске Треће републике и Краљевине СХС/Југославије“ представља истраживање државне администрације, начина на који управља пословима од јавног интереса, обележја ових послова, као и њихов положај и организацију у конкретним политичким системима Вајмарске републике, Француске Треће републике и Краљевине СХС/Југославије. Ово истраживање постављено је као студија случаја и представља интегративан и синтетички приступ процесу организовања и функционисања државне администрације у политичким системима поменуте три земље. Процес организовања и функционисања државне администрације се на основу теоријских сугестија схвата као универзалан процес. Истраживањем је обухваћено време између два светска рата, јер се тада у Европи стварао један нов тип државе који је имао карактеристике особене политичке еволуције. Обележја таквих промена била су неким случајевима корените револуционарне промене, које су довеле до нових уређења с новим идеологијама. У другим, пак, случајевима задржана је структура старих установа, али су се упоредо с њима уводиле нове које су представљале резултат нових схватања државе и њених задатака. У општем смислу овим истраживањем настоји се на томе да се проникне у суштину односа које су према државној администрацији имали централна управа и њени органи у ове три државе. Унутар тог приступа утврђен је карактер односа шефова управних власти, влада и парламената на процес организовања и функционисања државне администрације. Упоредо са овим нивоом посматрања разматран је утицај политичких партија и интересних група на ток организовања и функционисања државне администрације. Резултати истраживања указују на то да државна администрација има централно место у политичком систему и у ширем смислу у друштвеном систему. Разлог за тако значајно место био је пре свега у томе што непристрасна и професионална државна администрација много може да допринесе смањивању 6 ризика од угрожавања јавног интереса и нарушавања демократског поретка. Управо таква њена функција утицала је да основни задатак државне администрације у политичком систему буде ефикасно, економично и рационално управља пословима од јавног интереса. Ово посебно због тога да би се на тај начин уз остваривање свих задатака и обављање свих послова штитиле људске слободе и права, и тиме повећала општа добробит целог друштваsr
dc.description.abstractThe doctoral thesis „Comparative analysis of state administration in the political systems of the Weimar Republic, the French Third Republic and the Kingdom of SCS/Yugoslavia“ is an exploration of the state administration, the maner in which it manages the affairs of public interest, the characteristics of these operations, as well as their position in the organization in the specific political systems of the Weimar Republic, the French Third Republic and the Kingdom of SCS/Yugoslavia. This research is defined as a case study and it represents an integrative and synthetic approach to the process of organizing and functioning of the state administration in the political systems of the three countries that are considered. On the basis of theoretical suggestions, the process of organizing and functioning of the state administration is understood as a universal process. The research covered the time between the two world wars, because in that time in Europe was created a new type of state, which had the characteristics of peculiar political evolution. Attributes of those changes were, in some case radical revolutionary changes, which have led to new arrangements with new ideologies. Yet in other cases, there was retained the structure of the old institutions, but they went along with new ones introduced, that were the results of new concepts of the state and its tasks. In general, this study seeks how to get into the essence of the relationship that the central government and its agencies in the three countries had toward state administration. Within this approach is determined the character of the relations between heads of administrative agencies, governments and parliaments in the process of organizing and functioning of the state administration. Along with this level of observation, there is also considered the influence of political parties and interest groups in the course of organizing and functioning of the state administration. The results of the research indicate that the state administration has the central position in the political system, and in a broader snse, in the social system. The reason for such an important position was, in the first place, that an impartial and professional public administration much can contribute to reducing the risk of compromising the public interest and breaches of the democratic order. Such a function had the effect on the main task of the state administration in the political system: to be effective, economical and rational in managing the public interest. This is particularly important, because with the realization of all tasks and preformance of all activities, the human rights and freedoms would be protected, and thereby it would increase the overall welfare of the whole societyen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47027/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдржавна администрацијаsr
dc.subjectPublic Administrationen
dc.subjectполитички системsr
dc.subjectВајмарска републикаsr
dc.subjectФранцуска Трећа републикаsr
dc.subjectКраљевина СХС/Југославијаsr
dc.subjectупоредна анализаsr
dc.subjectPolitical Systemen
dc.subjectthe Weimar Republicen
dc.subjectthe French Third Republicen
dc.subjectthe Kingdom of SCS/Yugoslaviaen
dc.subjectComparative Analysisen
dc.titleУпоредна анализа државне администрације у политичким системима Вајмарске републике, Француске Треће републике и Краљевине СХС/Југославијеsr
dc.titleComparative analysis of public administration in the political system of the Weimar Republic, the French Third Republic and the Kingdom of SCS/Yugoslaviaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКрстић, Зоран; Миљевић, Милан; Јовановић, Милан; Бајагић, Душан; Uporedna analiza državne administracije u političkim sistemima Vajmarske republike, Francuske Treće republike i Kraljevine SHS/Jugoslavije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22688/Dusan_Bajagic_Referat_FPN.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22687/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record