Show simple item record

Yugoslavia, Italy and the Trieste crisis : 1948-1954

dc.contributor.advisorTrgovčević, Ljubinka
dc.contributor.otherSimić, Predrag
dc.contributor.otherBogetić, Dragan
dc.creatorMilikić, Miljan V.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:48:09Z
dc.date.available2016-01-05T12:48:09Z
dc.date.available2020-07-03T09:41:32Z
dc.date.issued2013-03-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1231
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3103
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8160/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515241815
dc.description.abstractДокторска дисертација „Југославија, Италија и Тршћанска криза 1948–1954." писана је на основу докумената из Архива Југославије, Војног архива у Београду, Дипломатског архив Министарства спољних послова Републике Србије, Архив министарства иностраних послова Немачке, објављене архивске грађе и релевантне домаће и стране литературе. Дисертација има за циљ да Тршћанску кризу прикаже у контексту ширих југословенско-италијанских односа, као и кроз односе Југославије са великим силама. Истраживање се заснива на проучавању војно-политичких, економских и културних односа Југославије и Италије у периоду од 1948. до 1954. године. У наведеном времену одвијали су се интензивни билатерални и мултилатерални контакти југосло- венских, италијанских, америчких, британских и француских представника који су вођени у циљу решавања Тршћанске кризе. Војнополитички односи Југославије са балканским чланицама НАТО, Грчком и Турском, такође су значајни у контексту решавања Тршћанске кризе. У билатералним односима Југославије и Италије међународни статус Слободне територије Трста представљао је препреку за нормализацију односа. Две владе су изражавале своје територијалне претензије према Слободној територији Трста и својим дипломатским потезима настојале да велике силе прихвате такво решење. Обе су настојале да тамо спроводе своју политику. Односи Југославије и Италије у овом периоду, због ширих међународних околности, највећим делом били су зависни од утицаја политике великих сила. Тиме је био јасно оивичен простор билатералне сарадње. Све време трајања кризе око Трста југословенска и италијанска влада решавале су различита питања од значаја за односе двеју земаља. Постојале су две групе питања чије су регулисање две владе преузеле потписивањем Уговора о миру. Најпре, то су била питања која су настала као последица ратног стања, од којих су у периоду 1948–1954. остала да се решавају питања ратних злочинаца, подела италијанске флоте, репарације, реституције, оптанти. Други део међусобних обавеза сводио се на регулисање економских и социјалних односа. Као последица рата и нерегулисаних билатералних односа појавиле су се и разлози за инциденте и различите напетости у односима ове две земље. Због свог међународног положаја у коме се нашла након сукоба са Совјетским Савезом, Југославија је била принуђена да прихвати дијалог о решавању Тршћанске кризе. У сусретима југословенских дипломата са представницима америчке, британске и француске владе било је покушаја проналажења решења за постизање договора са италијанском владом. Западне дипломате су нудиле југословенској влади добре услуге кроз посредовање између ње и италијанске владе...sr
dc.description.abstractThe doctoral dissertation, "Yugoslavia, Italy and the Trieste crisis 1948– 1954." was written based on the documents from the Archives of Yugoslavia, Belgrade Military Archives, Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, the Archive of the Foreign Ministry of Germany, published archival materials and relevant domestic and foreign literature. The dissertation aims to show the Trieste crisis in the broader context of the Yugoslav-Italian relations as through the relations between Yugoslavia and the great powers. The research is based on the study of political-military, economic and cultural relations between Yugoslavia and Italy in the period from 1948. to 1954. In the course of this period, the intensive bilateral and multilateral contacts of Yugoslav, Italian, American, British and French representatives took place with the aim of solving the Trieste crisis. The politicalmilitary relations between Yugoslavia and the Balkan NATO members, Greece and Turkey, were also important for resolving of the Trieste crisis. The international status of the Free Territory of Trieste was an obstacle to the normalizing bilateral relations between Yugoslavia and Italy. The two governments expressed their territorial claims to the free territory of Trieste, diplomatically encouraging great powers to accept such a solution. Both Yugoslav and Italian governments strived to implement their policy on the Free Territory of Trieste. The relations between Yugoslavia and Italy were largely dependent on the big powers political influence in this period, due to the wider international circumstances. Thereby the area of bilateral cooperation was clearly bordered. During the crisis over Trieste, the Yugoslav and Italian governments have tackled various important issues for these two countries relations. There were two groups of issues which regulation was taken over by the two governments when signing the Treaty of Peace. First of all, those were the questions that have arisen as a consequence of war, of which, in the period from 1948-1954. were to be solved the issues of war criminals, division of the Italian fleet, reparations, restitution, optionees. The second part of mutual obligations was the regulation of mutual economic and social relations. As a consequence of the war and unregulated bilateral relations, the reasons for different incidents and tensions in relations between Yugoslavia and Italy have emerged. Because of its international position that Yugoslavia found itself in after the conflict with the Soviet Union, it was forced to accept a dialogue on resolving the Trieste crisis. In the meetings between Yugoslav diplomats and representatives of American, British and French governments there were attempts to reach an agreement with the Italian government. The Western diplomats offered good services to the Yugoslav government through the mediation between Yugoslav and Italian government....en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47027/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈугославијаsr
dc.subjectYugoslaviaen
dc.subjectИталијаsr
dc.subjectТршћанска кризаsr
dc.subjectСлободна територија Трстаsr
dc.subjectХладни ратsr
dc.subjectреституцијаsr
dc.subjectрепатријацијаsr
dc.subjectоптантиsr
dc.subjectдипломатијаsr
dc.subjectекономски односиsr
dc.subjectItalyen
dc.subjectTrieste crisisen
dc.subjectFree Territory of Triesteen
dc.subjectCold Waren
dc.subjectrestitutionen
dc.subjectrepatriationen
dc.subjectoptanten
dc.subjectdiplomacyen
dc.subjecteconomic relationsen
dc.titleЈугославија, Италија и Тршћанска криза : 1948-1954sr
dc.titleYugoslavia, Italy and the Trieste crisis : 1948-1954en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТрговчевић, Љубинка; Симић, Предраг; Богетић, Драган; Миликић, Миљан В.; Jugoslavija, Italija i Tršćanska kriza : 1948-1954;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22692/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22692/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3103


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record