Show simple item record

Nation-state in the political ideas of "Great Serbia" and "Great Albania"

dc.contributor.advisorSimeunović, Dragan
dc.contributor.otherSimić, Predrag
dc.contributor.otherDimić, Ljubodrag
dc.creatorVasić, Nenad A.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:48:07Z
dc.date.available2016-01-05T12:48:07Z
dc.date.available2020-07-03T09:41:11Z
dc.date.issued2014-03-11
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3099
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1329
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8410/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515978583
dc.description.abstractПозната је и широко прихваћена чињеница и схватање да је свим владарима и државницима кроз досадашњу политичку историју било веома важно да им царства и државна територија са народом којим управљају буде што већа. Међутим, као нови политички и историјски феномен у доба модерне, појавио се широко распрострањени интерес уједињавања народа који су често били са друге стране границе неке државе, али, и појава иредентизма и сепаратистичких лидера, странака и покрета. Њихова појава и активности посебно су били видљиви и карактеристични на Балканском полуострву од прве половине XIX и током читавог XX , протежући свој континуитет и на почетак XXI века. У самом центру великодржавља налази се често нерешено или на незадовољавајући начин решено национално питање, као нпр. српско и албанско национално питање у региону Југоисточне Европе, па отуда, нарочито код националиста, сепаратиста и екстремиста и различита виђења и пројекти етничког инжењеринга као и у конкретној, компаративној студији случаја – Велике Србије и Велике Албаније. Научни рад је структуиран тако да поред уводних напомена и закључног разматрања, садржи пет делова – тематских целина: I. Држава у савременим политичким теоријама и легитимацијским концептима, II. Пропедеутика политичке теорије нације, III. Појава и развој политичких идеја Велике Србије и Велике Албаније, IV. Идејни и политички контекст конфликта око Косова и Метохије, V. Доминантне опције и политички модели за решавање будућег статуса Косова и Метохије и VI. Будућност српско-албанских односа и могућности остваривања Велике Србије и Велике Албаније у XXI веку. У првом делу рада под називом – Држава у савременим политичким теоријама и легитимацијским концептима предмет истраживања обухватао је појаву и историјску генезу државе са њеним најбитнијим елементима и структуру која је чини. Поред тога, важно место у докторској дисертацији представљају и различита одређења државе у овдашњој и иностраној политичкој науци. Свакако, централно место у овом делу научног рада представљали су и различити легитимацијски концепти државе у политичкој науци, и то: а) национална држава, б) правна држава, в) демократска држава г) социјална држава и д) држава благостања. Најзад, размотрене су и водеће тенденције и трансформациони модели који карактеришу позицију, функцију и перспективу државе и у савременом политичком добу, имајући у виду један глобални феномен који се јавља све чешће, а то је глобална држава у ери глобализације са успостављеањем новог светског поретка...sr
dc.description.abstractThroughout political history, it is a well known and well accepted fact that all the rulers and statesmen were very keen on making the territory of their countries as large as possible. In modern times, however, a new political and historical phenomenon appeared - the interest of unification of peoples often living in different, usually neighbouring countries (as well as the outbreak of irredentism and emerging of separatist parties, movements and leaders). The activities of the politicians advocating separatist causes have in particular been intense in the Balkans starting in the early 19th century, throughout the 20th century, even in the early 21st century. The concept of greater states in its core the unsolved or in an inappropriate way solved national issue (a good example is the Serbian or Albanian national issue, typical of the region of South-eastern Europe); this is especially among the nationalists, separatists and extremists the source of various visions and projects of ethnical engineering, presented in the comparative case study - Great Serbia and Great Albania. The structure of this dissertation, apart from the introduction and the conclusion, includes five parts: I) The nation in the modern political theories and legitimating concepts, II) Propaedeutics to the political theory of the nation, III) Emerging and development of political ideas of the Great Serbia and Great Albania, IV) Ideas and political context of Kosovo and Metohija conflict, V) Dominant options and political models for resolution of the future status of Kosovo and Metohija. The first part of the dissertation, entitled ''The nation in the modern political theories and legitimating concepts'', deals with the historical genesis of the nation, and its most important elements and structure. Also, an important part of the dissertation includes various definitions of the nation in domestic and international political science. In addition, this part deals with legitimating concepts of the nation in political science, such as: a) nation-state, b) rule of law, c) democracy, and d) welfare state. Finally, this part of the dissertation deals with the leading tendencies and transformation models, typical of the position, function and the perspectives of the nation in the political post-modern, bearing in mind an emerging global phenomenon of the global nation, emerging during the globalisation and followed by the establishing of the new world order...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178028/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнацијаsr
dc.subjectnationen
dc.subjectдржаваsr
dc.subjectполитикаsr
dc.subjectнационално питањеsr
dc.subjectВелика Србијаsr
dc.subjectВелика Албанијаsr
dc.subjectевропске интеграцијеsr
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectНАТОsr
dc.subjectЈугоисточна Европаsr
dc.subjectstateen
dc.subjectpoliticsen
dc.subjectnational questionen
dc.subjectGreat Serbiaen
dc.subjectGreat Albaniaen
dc.subjectEuropean integrationen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectNATOen
dc.subjectSouth Eastern Europeen
dc.titleНационална држава у политичким идејама о "Великој Србији" и "Великој Албанији"sr
dc.titleNation-state in the political ideas of "Great Serbia" and "Great Albania"en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСимеуновић, Драган; Димић, Љубодраг; Симић, Предраг; Васић, Ненад A.; Nacionalna država u političkim idejama o "Velikoj Srbiji" i "Velikoj Albaniji";
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22622/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22622/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3099


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record