Show simple item record

The role of security policies of the Western Balkan countries in establishing the foreign policy priorities after 2000

dc.contributor.advisorSimić, Dragan R.
dc.contributor.otherSimić, Predrag
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir
dc.creatorŠijan, Zoran S.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:48:05Z
dc.date.available2016-01-05T12:48:05Z
dc.date.available2020-07-03T09:41:06Z
dc.date.issued2013-07-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=876
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3095
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7272/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515454551
dc.description.abstractКао што се наговештава у наслову рада, предмет истраживања представља утврђивање улоге политика безбедности држава Западног Балкана у формирању спољнополитичких приоритета. Oва тема до сада није била предмет истраживања домаћих аутора, на свеобухватан и систематски начин, већ су се анализирали искључиво спољнополитички домети држава региона посредовани појединачним безбедносно политичким аспектима, без њиховог обједињавања у целину. У раду се пошло од претпоставке да се једино свеобухватном анализом може донети ваљан закључак о резултатима разноликих безбедносних и спољнополитичких промена и њиховом утицају на помаке у процесу развоја сарадње и демократизације држава Западног Балкана. Тежина терета прошлости, блиске и далеке, знатно утиче на брзину политичко-економских промена и развој демократских институција у државама Западног Балкана, при чему се у раду истиче да су промене итекако значајне и неопходне ради решавања отворених питања унутар институција, а не изван њих. Регионално повезивање се издваја као предуслов приступа земаља региона интегративним иницијативама, којима се остварују бројни циљеви: јачање спољне и унутрашње безбедности држава региона; унапређење добросуседске сарадње; квалитетна припрема држава за улазак у европске интеграције и глобалну мрежу безбедности. Применом методе аналогије аутор је приступио утврђивању сличности и разлика између спољних политика и политика безбедности држава Западног Балкана. Резултати анализе омогућили су да се на научно заснованим основама утврде њихови тренутни домети, предвиде даљи правци развоја политика безбедности, њихова улога у утврђивању спољнополитичких приоритета и степен развоја регионалне безбедносне сарадње. Аутор закључује да тренутна анализa доприноса Западног Балкана регионалној и глобалној безбедности указује на то да се политике безбедности и спољнополитички приоритети влада земаља Западног Балкана развијају у правцу смањења међудржавне и регионалне напетости. Значајна демилитаризација региона, изградња демократских институција и видно умањење претњи од међудржавних сукоба показују ширину и дубину промена које су наступиле у претходних тринаест година. Потврда транзиције политика држава Западног Балкана лежи и у чињеници да су од искључивог корисника помоћи великих сила, сврстане у ред учесника у борби против савремених транснационалних претњи, што потврђују учешћем у мировним мисијама и управљању кризама, у организацији УН, ЕУ и НАТО, у последњих неколико година. На крају, у раду се изводи закључак да свака држава у региону изражава тежњу за сарадњом са својим суседима и углавном промовише безбедносну и спољну политику која не угрожава регионални мир, стабилност и безбедност.sr
dc.description.abstractAs the title suggests the subject of the research was to define the role of security policies of the Western Balkan countries in their establishing the foreign policy priorities. This topic has not been yet the subject of analysis done by local authors in a comprehensive and systematic way. We faces only with analysis about influences of individual security policy elements of decision making foreign policy priorities. It was presumed in this paper that only a comprehensive analysis can make a valid conclusion about the results of various security and foreign policies that caused changes and progress in the development of in cooperation and democratization of the Western Balkan countries. The burden of the past, near and distant, has a significant impact on the pace of political and economic changes, as well as the development of the democratic institutions in the Western Balkan countries. The dissertation emphasizes that the changes are very important and necessary to resolve outstanding issues within the institution, not outside them. Regional networking is identified as a precondition to access the region integration initiatives, which achieve the goals: strengthening the internal and external security of region countries, promoting neighbour cooperation, quality preparation for entering the process of European integration and the global network security. Using the method of analogy, the author compared the differences and similarities between the foreign and security policies of the Western Balkan countries. The results of the analysis have made it possible to establish the scope according to science-based fundamentals, to foresee future directions of the security policies development, their role in the determination of foreign policy priorities and the level of regional security cooperation development. The author makes conclusion that the current analysis of the Western Balkan countries contribution to the regional and global security, and it indicates that the security and foreign policy priorities of the Western Balkan countries Governments are trying to reduce cross-border and regional tensions. Significant demilitarization of the region, building democratic institutions and obvious reduction of inter-state conflict threat, show the volume of changes that have occurred in the past thirteen years. Confirmation of transition of Western Balkan countries is in the fact that the sole beneficiary of the great powers, rank among the participants fighting against modern transnational threats, ratified by participation in peacekeeping and crisis management missions, led by the UN, EU and NATO in the past few years. Finally, the conclusion was made in this paper that each regional country here is ready to cooperate with the neighbours and generally enhances security and foreign policy which do not threaten the regional peace, stability and security. Keywords: national security, regional security, security policy, foreign policy, EU, NATO, OSCE, regional initiatives, terrorism, organized crime, the Western Balkans, Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia, Croatia, Montenegro.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнационална безбедностsr
dc.subjectnational securityen
dc.subjectрегионална безбедностsr
dc.subjectполитика безбедностиsr
dc.subjectспољна политикаsr
dc.subjectЕУsr
dc.subjectНАТОsr
dc.subjectОЕБСsr
dc.subjectрегионалне иницијативеsr
dc.subjectтероризамsr
dc.subjectорганизовани криминалsr
dc.subjectЗападни Балканsr
dc.subjectАлбанијаsr
dc.subjectБосна и Херцеговинаsr
dc.subjectМакедонијаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectХрватскаsr
dc.subjectЦрна Гораsr
dc.subjectregional securityen
dc.subjectsecurity policyen
dc.subjectforeign policyen
dc.subjectEUen
dc.subjectNATOen
dc.subjectOSCEen
dc.subjectregional initiativesen
dc.subjectterrorismen
dc.subjectorganized crimeen
dc.subjectthe Western Balkansen
dc.subjectAlbaniaen
dc.subjectBosnia and Herzegovinaen
dc.subjectMacedoniaen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectCroatiaen
dc.subjectMontenegroen
dc.titleУлога политика безбедности држава Западног Балкана у утврђивању спољнополитичких приоритета после 2000. годинеsr
dc.titleThe role of security policies of the Western Balkan countries in establishing the foreign policy priorities after 2000en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСимић, Драган Р.; Милашиновић, Радомир; Симић, Предраг; Шијан, Зоран С.; Uloga politika bezbednosti država Zapadnog Balkana u utvrđivanju spoljnopolitičkih prioriteta posle 2000. godine;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22606/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130712sijan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record