Show simple item record

Social aspects of drug abuse among youth as a cause if safety issues in the Republic of Serbia

dc.contributor.advisorKočović, Dragoslav
dc.contributor.otherSimeunović, Dragan
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir M.
dc.creatorStanojković, Bora V.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:48:05Z
dc.date.available2016-01-05T12:48:05Z
dc.date.available2020-07-03T09:41:03Z
dc.date.issued2013-11-19
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3094
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=892
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7390/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515796567
dc.description.abstractРезиме: Ова докторска дисертација је још један покушај да се укаже на растући проблем злоупотребе дрога - наркоманије како у свету тако и код нас, нарочито усмерен ка деци и омладини. Дугогодишњи рад самог аутора овог истраживања у многим средњошколским васпитно-образовним установама, односно непосредним учешћем у тој области са децом узраста од 14. до 18. године старости (најбурнији психофизички развој личности) где су уочаване промене и растуће разлике у негативном смислу психо-социјалних односа између родитеља и деце, деце и школе, наставника и деце и међусобни однос деце, што узрокује вршњачко насиље потом и урушавање здравих и позитивних вредности појединца. То свеукупно поспешује развој многобројних асоцијалних појава до социопатолошких, које угрожавају свеукупну безбедност младих, а самим тим и безбедност друштва и државе у целини. Ти чиниоци су полазни иницијатор ка сублимацији свеукупног искуства сажетог у овом раду. Најпре је дат кратак историјски преглед догађаја и сведочанстава о постојању дроге природног порекла и човековог сусрета-употребе психоактивних биљака, затим проналажењем нових суспстанци-синтетизовањем аналогно природним само фармаколошки јачим. Важно је напоменути да у том почетном периоду употреба дрога природног порекла, однос човека и дроге је био такав да се забрањивала употреба деци, женама и трудницама. Што говорио добром познавању њиховог деловања, односно тешких последица по развој деце. Након много векова употребе и злоупотребе дрога до данас када су дроге и ПАС забрањене за употребу, осим контролисано за медицинске потребе, срећемо се са растућим проблемом злоупотребе. Предмет истраживања ове докторске дисертације усмерен је на социјалне аспекте злоупотребе дрога-наркоманије младих као узрока савремених безбедносних проблема у Републици Србији. Злоупотребу дрога карактеришу две узрочно - последичне снажно повезане појаве које чине базу социјалне патологије савременог друштва, нарочито младих. Прва појава је злоупотреба дрога и ПАС од стране младих те су сходно томе анализирани чиниоци који погодују развоју наркоманије код младих као начини, средства, и субјекти који би требали и морали да учетсвују у супротстављању овој савременој пошасти. Друга појава је злоупотреба дрога од стране нарко-мафије која својим илегалним радом (производња, транспорт и трговина) има вишеструки негативан утицај на младе. Стога, предмет овог истраживања обухвата неколико области везаних за злоупотребу дрога почев од узрока, услова и последица ове негативне појаве како код младих, тако и од стране илегалних произвођача. Даље предмет овог рада обухвата и питања везана за решавање овог проблема са аспекта безбедности, то јест методе и облике супротстављања и искорењивања овог зла. Основа циља овог истраживања је сублимација теоријских и емпиријских сазнања ради темељније спознаје феноменолошких обележја овог савременог проблема. Сложеност овог проблема истраживања захтевала је комплементарно коришћење више метода истраживања (метод анализе садржаја, метод секундарне анализе садржаја (компаративни) метод, статистички метод и дубински интервју). Научни циљ истраживања у овој докторској дисертацији огледа се у систематизовању и употпуњавању научно-теоријских сазнања о социо-медицинском проблему а потом и свеукупној безбедности младих и на крају државе у целини. Практичан циљ истраживања је проширивање сазнања о полазним карактеристикама и димензијама услова и узрока злоупотреба опојних дрога и ПАС као и унапређивање метода ка стварању свести о нужности унапређења социо- педагошке и безбедносне културе потом и праксе у сузбијању, спречавању и искорењивању негативних појава. Посматрајући са аспекта научне и друштвене оправданости, овако конципирано истраживање је усмерено на продубљивању и проширивању сазнања о проблему наркоманије, и о свеобухватној заштити младе популације као и о целовитој безбедности друштва. У првом поглављу овог рада су представљене опште напомене, односно полазни чиниоци који доприносе развоју асоцијалних појава код младих, почев од скитње (глуварења), злоупотребе дувана, повременог конзумирања алкохолних пића... Након свега тога запостављају се породичне обавезе као и школске (домаћи и школски рад), што се може сматрати добрим уводом у асоцијално стање понашања, ако се не заустави инклинира ка социјалној патологији. У овом делу дато је објашњење о врстама и карактеристикама дрога и ПАС, основним својствима и деловању на организам младе особе, као и о последицама злоупотребе. Друго поглавље указује на неколико области угрожавања наркомана (зависника), почев од социо-медицинског стања јер се угрожава психофизички статус особе, а онда и социо-економски статус породице. Зависник (наркоман) својим асоцијалним понашањем прво младалачки неопрезно користи супстанцу, а потом приморан захтевима тела за супстанцом (дрогом) улази у зачаран круг који условљава понашање којим угрожава самог себе, породицу, ужу и ширу околину у социо-медицинском, економском и безбедносном смислу. Треће поглавље овог истраживања указује колика је оптерећеност проблема појединца, породице и државе у целини. Сви показатељи у социо-медицинском, економском и безбедносном смислу указују на велики утицај злоупотреба дрога (наркоманије), на свеукупно стање у држави, јер наркоман није способан да води бригу о себи те је породица оптерећена, заокупљена тим проблемом (социјални статус, економски, медицински и правни). Затим, наркоман је подложан самоугрожавању и суициду. Зависник није способан за ангажовање у одбрани земље. Следе велика издвајања у смислу ангажовања стручних особа на излечењу зависника и ресоцијализацији што за собом повлачи велика финансијска средства. Поред свега тога ово истраживање се бави и разјашњењима око настанка, развоја потом и сузбијања наркокриминала који својим разноврсним (корупција, прање новца, организовани криминал) деловањима наноси велику штету, чак и угрожава свеукупну безбедност, односно нормално функционисање државе. У последњем поглављу овог рада смо покушали да кроз целовитост овог истраживања потврдимо нашу хипотезу да злоупотреба дрога и ПАС све више захвата омладинску популацију у развоју, што доноси снажне социо-медицинске, економске и правно-безбедносне проблеме, а истовремено предлажемо начине и могућности супротстављања у целости до искорењивања овог зла.sr
dc.description.abstractSummary: This dissertation is an attempt to draw attention to the growing problem of drug abuse in the world and in our country, especially among children and youth. The author of this research through years of work in many secondary educational institutions, with children aged 14 - 18 age (turbulent period of mentally and physically personality development) noticed the changes and growing differences in the negative sense of psychosocial relationships between parents and children, children and school, teachers and children, and the relationship among children which causes bullying, and the collapse of healthy and positive values of the individual. These negative tendencies in society add to the development of many anti-social, often socio-pathological phenomena, that threaten the safety of youth, and therefore the safety of society and a country as a whole. Precisely these factors form the starting point for the research outlined in this paper. First, the paper provides a brief historical overview of the first human experience with the drugs of natural origin and their use, as well as the development of synthetic substances that derive from natural but pharmacologically stronger drugs. It seems that from the very beginning a man was familiar with the harmful effects of drugs, which is best illustrated by the fact that even in those early days children, women and pregnant women weren't allowed to use drugs. Unfortunately, today's modern society is faced with a growing problem of substance and drug abuse. The subject of this dissertation is focused on the social aspects of drug abuse - drug addiction among youth as a cause of contemporary safety issues in the Republic of Serbia. Drug abuse is characterized by two causal phenomena which are at the base of the social pathologies of modern society and young people. The first phenomenon is substance abuse among young people and therefore we analyzed the factors that cause the development of the abuse as well as the ways, means, and subjects that are supposed to take part in fighting this modern plague. Another phenomenon is the drug mafia whose illegal activities (production, transport and trade) has significant negative impact on youth. Therefore, this study covers several areas related to drug abuse starting from the causes, conditions and consequences of this negative phenomenon among the young people, and taking into a consideration all the activities of illegal drug manufacturers. Further on, the subject of this paper includes issues related to the solution of this problem in terms of security, as well as methods and ways of opposing and eradicating this evil. The underlying idea of this research is a sublimation of theoretical and empirical knowledge for thorough understanding of this contemporary problem. The complexity of the research required the use of multiple research methods such as a method of content analysis, a method of secondary data analysis of content (comparative) method, statistical method and in-depth interview. The scientific objective of the research in this PhD thesis is reflected in systematizing scientific and theoretical knowledge of the socio-medical problem which threatens the overall safety of young people and the country in general. The practical aim of the research is to expand knowledge about the characteristics and dimensions of the initial conditions and causes of drug and substance abuse as well as to create awareness about the necessity of improving the socio-educational and safety culture and practice control, prevention and eradication of negative events. Taking into consideration the scientific and social justification, a research conceived like this aims to strengthen and expand the knowledge of drug abuse problems, and protects young population and safety in society. The first chapter of this paper presents general observations and baseline factors that contribute to anti-social phenomenon among young people, from vagrancy, smoking, occasional alcohol consumption. This leads to neglecting family and school obligations and school, which can be considered an beginning of anti-social behavior, which can incline toward social pathology if it isn't stopped. This chapter also discusses the types and characteristics of drugs and other psychoactive substances and their effects on the body of a young person, and the consequences of drug abuse. The second chapter highlights several effects of substance abuse, such as endangerment of the mental and physical condition of a drug addict, as well as the socio-economic status of his family. An addict first uses the substance carelessly, and then forced by the demands of the body for the substance (drugs) he enters into a vicious circle that causes behavior which endangers himself, his family and surroundings in socio-medical, economic and security terms. The third chapter of this study shows the burden of drug addiction on the individual, the family and the country as a whole. All indicators of socio-medical, economic and security aspects point to the large impact of drug abuse (drug addiction) on overall situation in the country, because an addict is unable to take care of himself so his family is burdened, preoccupied with the problem (concerning social, economic, medical and legal status). Also, an addict is subject to self-destructive behaviour and suicide. The addict is unable to be engaged in the country defense. Significant financial resources are needed in order to hire professionals who can cure addiction and work on re-socialization of an addict. In addition to this, the study examines and explains the origin, development and fighting against drug related crime that with its diverse actions (corruption, money laundering, organized crime) cause serious harm and even threatens the overall security, and normal functioning of the state. The final chapter of of this paper is an attempt to analyze and investigate fully the hypothesis that drug and substance abuse affects youth, which creates socio-medical, economic, legal and safety issues, while at the same time it suggests ways to fight and eradicate this plague.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectопојна дрогаsr
dc.subjectnarcotic drugsen
dc.subjectПАСsr
dc.subjectнаркоманијаsr
dc.subjectзависностsr
dc.subjectпревенцијаsr
dc.subjectилегална производња дрогаsr
dc.subjectнарко-криминалsr
dc.subjectорганизовани криминалsr
dc.subjectнаркотероризамsr
dc.subjectсоцијална патологија.sr
dc.subjectpsychoactive substancesen
dc.subjectdrug abuseen
dc.subjectaddictionen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectillegal manufacture of drugsen
dc.subjectdrug-related crimeen
dc.subjectorganized crimeen
dc.subjectnarcoterrorismen
dc.subjectsocial pathology.en
dc.titleСоцијални аспекти наркоманије младих као узрок безбедоносних проблема у Републици Србијиsr
dc.titleSocial aspects of drug abuse among youth as a cause if safety issues in the Republic of Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractКочовић, Драгослав; Симеуновић, Драган; Милашиновић, Радомир М.; Станојковић, Бора В.; Socijalni aspekti narkomanije mladih kao uzrok bezbedonosnih problema u Republici Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22595/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22595/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20131119stanojkovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3094


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record