Show simple item record

Ideologically motivated extremism as a generator of political violence

dc.contributor.advisorSimeunović, Dragan
dc.contributor.otherRatković, Radoslav
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir
dc.creatorĐorić, Marija R.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:48:04Z
dc.date.available2016-01-05T12:48:04Z
dc.date.available2020-07-03T09:40:55Z
dc.date.issued2013-07-12
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3091
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=865
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7253/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515447127
dc.description.abstractУ раду се истражује које све то облике политичког насиља може генерисати идеолошки мотивисан екстремизам и под којим условима. Како је екстремизам релативно аморфан и поприлично варијабилан феномен пре свега због сличности са осталим феноменима попут тероризма, фанатизма, фундаментализма и популизма, али и због временске, просторне и културолошке условљености, направили смо његову класификацију на основу различитих критеријума. Сматрали смо да је најпоузданије извршити класификацију екстремизма на основу програмско-циљне оријентације, његових актера, метода и средстава, као и времена настанка. Узимајући у обзир да је идеологија један од “најнеухватљивијих феномена” у друштвеним наукама са при том изузетно великим утицајем на политичка дешавања, одлучили смо се да испитамо које све то идеолошке опције утичу на профилисање левичарског и десничарског екстремизма. Иако постоји низ разлика међу њима, екстремна левица и екстремна десница су веома сродне по следећим карактеристикама: негирају демократију и њене инструменте попут толеранције, парламентаризма и легализма и оно што је најопасније – примењују насиље као метод деловања. Док социјализам, анархизам, екологизам и феминизам представљају идеолошку базу која предодређује екстремну левицу, фашизам, национализам, религијски фундаментализам и конзервативизам могу представљати идеолошку основу из које ће се развити екстремна десница. Утврђено је да се већина основних и сложених облика политичког насиља може изродити под утицајем идеолошки фундираног екстремизма. Неки облици насиља су типични за екстремну левицу, попут револуције и гериле, и ретко се могу наћи код екстремних десничара. Испитиван је и каузални однос између идеолошки мотивисаног екстремизма и глобализације због њихових дијаметрално супротних вредносних система, али и њихове међусобне условљености у одређеним сферама. Утврђено је да денационализација, десуверенизација и универзализација које пропагира глобализација подстрекују екстремне десничаре на насилно деловање, док се екстремни левичари боре против експлоатације сиромашних и великих економских разлика које производи глобализација.Да би се што боље схватиле специфичности савременог идеолошки мотивисаног екстремизма направљена је компаративна анализа најзначајнијих актера која је обухватила подручје САД, Европе и Србије. Када је реч о екстремној десници она је у САД поникла на принципима расизма који су дубоко утемељени у њену традицију (још од времена настанка Кју Клукс Клана). У Европи десничарски екстремизам настаје као одговор на прилив великог броја имиграната који рађају ксенофобију, док је у Србији екстремна десница производ национализма који је био главни подстрекач грађанских ратова на просторима бивше СФРЈ 90-их година 20. века. Левичарски екстремизам се интензивира захваљујући светској економској кризи која је “пробудила” многе анархистичке организације. Осим анархизма, екстремна левица је генерисала и еко-екстремизам који је актуелан пре свега на просторима САД и Велике Британије. У европским земљама се екстремна левица повезује и тежи интернационализацији, што се види по многобројним акцијама које изводи широм света. У Грчкој је екстремна левица попримила обличје анархотероризма, што је велики проблем по европски безбедносни систем. Екстремизам левичарске идеолошке провенијенције у Србији је тек у зачетку и базира се на идеји анархизма, а окупља углавном незапослене, транзиционе губитнике и студенте. Идеолошки мотивисан екстремизам у форми екстремне левице и екстремне деснице се најчешће јавља у кризним временима јер нуди “лака решења” која се претежно остварују уз помоћ насиља. Узимајући у обзир да ће и у будућности долазити време повремених великих криза, може се основано претпоставити да ће и левичарскиsr
dc.description.abstractThis paper examines all forms of political violence which can be generated by ideologically motivated extremism and under what conditions. Since extremism is relatively amorphous and quite variable phenomenon, primarily due to similarities to other phenomena such as terrorism, fanaticism, fundamentalism and populism, but also due to time, space and cultural conditioning, we developed its classification based on different criteria. We have considered that the most reliableclassification of extremism is based on program-goal orientation, its participants, methods and means as well as the time of onset. Taking into account that the ideology is one of a "most elusive phenomenon" in the social sciences, with great influence on the political situation as well, we decided to examine all of the options that affect the ideological profiling of left-wing and right-wing extremism. Although there are a number of differences between them, the extreme left and extreme right are closely related by the following characteristics: they negate democracy and its instruments such as tolerance, parliamentarism and legalism and what is the most dangerous –they use violence as a method of action. While socialism, anarchism,ecologismand feminism represent the ideological base that predetermines the extreme left, fascism, nationalism, religious fundamentalism and conservatism may representthe ideological basis from which the extreme right shall develop. It is determined that the majority of basic and complex forms of political violence can degenerate under the influence of ideologically founded extremism. Some forms of violence are typical of the extreme left, such as revolution and guerrilla, and seldom can be found in the extreme rightists. The causal relationship between ideologically motivated extremism and globalization is examined because of their diametrically opposed value systems, and also because of their mutual interdependence in certain spheres. It has been determined that denationalization, desovereignalizationand universalization promoted by the globalization stimulates extreme rightists to violent actions, while the extreme leftists fight against the exploitation of the poor and the enormous economic differences produced by globalization.In order to improve understanding of the specifics of modern ideologically motivated extremism a comparative analysis of the most importantparticipants has been made, encompassing the area of the United States, Europe and Serbia. When it comes to the extreme right in the U.S., it sprang from the principles of racism which are deeply rooted in its tradition(stemming from the time of the Ku Klux Klan). In Europe, the right-wing extremism is created in response to the influx of large numbers of immigrants who gave birth toxenophobia, while in Serbia the extreme right is a product of nationalism which was the main instigator of the civil warsin former Yugoslavia, in the 90-'s of the 20th century. The left-wing extremism is intensifying due to the global economic crisis, which has "woken up" many anarchist organizations. Apart from anarchism, extreme left has generated eco-extremism which is present primarily in the area of the United States and Great Britain. In European countries, the extreme left is interconnecting and striving toward internationalization, as is evident in numerous actions performed all over the world. In Greece, the extreme left assumed the form of anarchyterrorism which is a great problem for European security system.The extremism of left-wing ideological provenance in Serbia is still at its beginning and is based on the idea of anarchism, attracting mainly the unemployed, losers from theprocess of transitionand students. Ideologically motivated extremism in the form of the extreme left and the extreme right is most commonin times of crisis because it offers “easy solutions" which are mainly accomplished by usingviolence. Taking into account that in the futureoccasional major crises may come and go, it is reasonable to assumethat the left-wing and right-wing motivated extremism will survive, and with them their violenceen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179076/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectекстремизамsr
dc.subjectextremismen
dc.subjectидеологијаsr
dc.subjectлевицаsr
dc.subjectдесницаsr
dc.subjectтероризамsr
dc.subjectполитичко насиљеsr
dc.subjectideologyen
dc.subjectleft wingen
dc.subjectright wingen
dc.subjectterrorismen
dc.subjectpolitical violenceen
dc.titleИдеолошки мотивисан екстремизам као генератор политичкиг насиљаsr
dc.titleIdeologically motivated extremism as a generator of political violenceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractСимеуновић, Драган; Милашиновић, Радомир; Ратковић, Радослав; Ђорић, Марија Р.; Ideološki motivisan ekstremizam kao generator političkig nasilja;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22583/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22583/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130712djoric
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3091


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record