Show simple item record

Software engineering of the intelligent educational systems

dc.contributor.advisorDevedžić, Vladan
dc.contributor.otherĐurić, Dragan
dc.contributor.otherTomić, Bojan
dc.contributor.otherŠevarac, Zoran
dc.contributor.otherMilošević, Danijela
dc.creatorRadenković, Sonja
dc.date.accessioned2016-01-05T12:47:13Z
dc.date.available2016-01-05T12:47:13Z
dc.date.available2020-07-03T09:36:04Z
dc.date.issued2014-03-17
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3066
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1644
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9159/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515411098
dc.description.abstractUčenje na radnom mestu obuhvata niz aktivnosti koje zaposleni treba da preduzmu da bi savladali nove veštine potrebne za bolje obavljanje svog posla. Primeri takvih aktivnosti su: pretraživanje adekvatnih resursa relevantnih za preduzete zadatke, proučavanje materijala za učenje, primena novih aktivnosti učenja u kolaboraciji sa drugim kolegama, ljudima koji uče, kao i relevantim ekspertima, što se odražava na preduzete aktivnosti učenja i, shodno tome, na redefinisane ciljeve učenja i, zatim, na ponovnu organizaciju procesa učenja. Ove aktivnosti trebale bi biti dobro integrisane u svakodnevne radne zadatke zaposlenih i olakšane putem odgovarajućih softverskih rešenja. Da bi se znanje i iskustvo na radnom mestu uvećavalo i evoluiralo tokom vremena, saradnja i proširenje aktivnosti učenja izvan granica organizacije može biti od suštinskog značaja. Inteligentna organizacija proširiva putem učenja (IntelLEO – Intelligent Learning Extended Organization) je paradigma koja predstavlja zajednicu za učenje koja se pojavljuje kao privremena integracija dve, ili više različitih poslovnih i obrazovnih zajednica i organizacionih kultura (industrijskih, istraživačkih i obrazovnih). IntelLEO paradigma bila je predmet istraživanja u okviru IntelLEO FP7 EU projekta (http://www.intelleo.eu) u oblasti tehnološki podržanog učenja. U IntelLEO-u učenje i usklađivanje individualnih i organizacionih ciljeva dešava se unutar i kroz različite privremene, kolaborativne grupe za učenje i izgradnju znanja. Drugim rečima, IntelLEO nastaje izvan različitih granica, po vertikalnim i horizontalnim aktivnostima različitih pojedinaca i grupa. IntelLEO projekat je imao za cilj da unapredi međuorganizaciono učenje i izgradnju znanja (LKB – Learning and Knowledge Building) u takvoj proširenoj organizaciji. IntelLEO paradigma oslanja se na režim konverzije znanja, pedagoški model koji karakteriše učenje na radnom mestu i situacije konverzije znanja. Režim konverzije znanja opisuje proces učenja na radnom mestu od početne potrebe i motivacije, kroz transformaciju te potrebe u aktivnosti učenja, saradnje sa drugim učenicima, do primene novonaučenih veština u aktivnostima vezanim za posao, do sve više iskustva sa novim veštinama i u skladu sa tim, unapređenju radnog učinka. IntelLEO softversko rešenje podržano je skupom servisa koji, bazirani na opštem ontološkom okviru, olakšavaju i dalje promovišu LKB aktivnosti. Jedan od tih servisa je Content/Knowledge Provision servis (CKP servis ukratko) koji omogućava zaposlenima da upload-uju različite vrste resursa za učenje u repozitorijum znanja, da ih anotiraju i pretražuju relevantne vrste resursa za učenje kroz semantičko pretraživanje repozitorijuma znanja. Otuda ovaj servis efikasno služi kao sistem za upravljanje znanjem i mašina za semantičko pretraživanja u IntelLEO-u. Ova disertacija prikazuje koncept i implementaciju CKP servisa koji omogućava zaposlenima da efikasno koriste znanje i sadržaj sa čitavog Weba, kao i iz repozitorijuma znanja proširene organizacije. CKP servis pomaže u kreiranju radnog mesta gde se znanje deli i gde su ljudi ohrabreni da uče i preduzimaju akcije u vezi tih lekcija na najsigurniji način što je i svrha ekonomije zasnovana na tržištu...sr
dc.description.abstractin order to learn new skills required for doing their jobs better. Examples of such activities are: searching for appropriate learning resources relevant for the undertaken tasks, studying the learning material, applying the newly learned skills in collaboration with other learners, employees, and relevant experts, reflecting upon the undertaken learning activities and accordingly redefining learning goals and re-organizing the learning process, and so on. These activities should be well integrated into the employees’ everyday working practices and facilitated through appropriate software solutions. In order for workplace knowledge and experience to increase and evolve over time, collaboration and extension of learning activities across organizational borders may be essential. Intelligent Learning Extended Organization (IntelLEO) paradigm represents a learning community emerging as a temporal integration of two or more different business and educational communities and organizational cultures (industrial, research, and educational). The IntelLEO paradigm is the subject of exploration within the IntelLEO (http://www.intelleo.eu/) FP7 EU research project in the area of technology-enhanced learning. In an IntelLEO, learning and harmonization of individual and organizational objectives happen within and across different temporal, collaborative knowledge-building and learning groups. In other words, an IntelLEO emerges across various boundaries, by vertical and horizontal activities of various individuals and groups involved. The IntelLEO project aims at enhancing cross-organizational Learning and Knowledge Building (LKB for short) practices in such an extended organization. The IntelLEO paradigm relies on the principles of knowledge conversion modes, a pedagogical model that characterizes workplace learning and knowledge-building situations. Knowledge conversion modes describe the process of learning at workplace from the initial need and motivation, through transformation of that need into learning activities, to collaboration with other learners, to application of the newly learned skills in job-related activities, to getting more experience with the new skills and improving the work performance accordingly. The IntelLEO software solution is supported by a set of services, based on the common ontology framework, facilitates and further promotes LKB activities. One of those services is Content and Knowledge Provision service (CKP service for short) that enables employees to upload different kinds of learning resources into a knowledge repository, annotate them, and (re-)discover relevant learning resources by performing semantic search over the knowledge repository. Hence, this service effectively serves as a knowledge management system and semantic search engine within an IntelLEO. This thesis presents the concept and the implementation of the CKP service and shows how it allows employees to effectively use knowledge and content from all over the Web, as well as from the extended organization's knowledge/content repositories. CKP service helps to create workplace where knowledge is shared and where people are encouraged to learn and to take action on those lessons in the surest way to complete in market-driven economy...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectkolaborativno učenjesr
dc.subjectcollaborative learningen
dc.subjectcontent and knowledge managementen
dc.subjectSemantic Weben
dc.subjectupravljanje znanjem i sadržajemsr
dc.subjectSemantički Websr
dc.titleSoftversko inženjerstvo inteligentnih edukativnih sistemasr
dc.titleSoftware engineering of the intelligent educational systemsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДеведжић, Владан; Ђурић, Драган; Милошевић, Данијела; Томић, Бојан; Шеварац, Зоран; Раденковић, Соња; Софтверско инжењерство интелигентних едукативних система; Софтверско инжењерство интелигентних едукативних система;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21359/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record