Show simple item record

Student relationship management model in e-education

dc.contributor.advisorDespotović-Zrakić, Marijana
dc.contributor.otherRadenković, Božidar
dc.contributor.otherStanojević, Milorad
dc.creatorVulić, Marko
dc.date.accessioned2016-01-05T12:47:06Z
dc.date.available2016-01-05T12:47:06Z
dc.date.available2020-07-03T09:35:51Z
dc.date.issued2013-06-06
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3054
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=778
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7091/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515347610
dc.description.abstractсавременим системима електронског образовања студент представља кључни субјекат који има најзначајнији утицај на исход образовног процеса. Управљање односима са студентима се разматра као један од метода за унапређење процеса комуникације између образовне институције и студената. Развој и свеприсутност информационо-комуникационих технологија омогућује примену напредних алата и сервиса за управљање односима са студентима. Системи електронског образовања обезбеђују нове начине комуникације и сарадње са студентима. Предмет истраживања докторске дисертације је развој модела за управљање односима са студентима у електронском образовању. Главна хипотеза која је развијена и доказана у оквиру докторске дисертације јесте да се имплементацијом система за управљање односима са студентима и његовом интеграцијом у систем електронског образовања побољшавају перформансе образовног процеса, остварује висок степен колаборације међу учесницима у образовању и постиже веће задовољство и лојалност студената. Систем за управљање односима са студентима обезбеђује низ сервиса и алата који омогућују комуникацију и сарадњу свих учесника у образовном процесу, промоцију образовних институција и одржавање успешних односа са студентима током и након студирања. У дисертацији се разматрају различите технологије и платформе које се могу применити у развоју система за управљање односима са студентима: cloud computing, управљање дигиталним идентитетима, друштвени медији, технологије за аналитику, мобилне технологије. Анализирана су софтверска решења за управљање односима са студентима и системи за управљање учењем на даљину. Дата је детаљна анализа досадашњих резултата истраживања из области управљања односима са студентима. У централном делу дисертације дефинисан је модел за управљање односима са студентима, као и метод за интеграцију са постојећим системом за управљање учењем. Предложени модел обухвата Докторска дисертација: Модел управљања односима са студентима у електронском образовању инфраструктуру и архитектуру система за управљање односима са студентима, модел реализације пословних процеса, као и модел евалуације система...sr
dc.description.abstractIn modern e-learning systems student is the key subject that has the most important impact on learning process outcome. Student relationship management is considered as one of the methods for improving process of communication between educational institutions and students. Development and ubiquity of ICT foster application of sophisticated tools and services for student relationship management. Further, e-learning systems provide new ways of communication and collaboration with students. The subject of this thesis is development of model for student relationship management in e-education. Main hypothesis that is developed and proved in the dissertation is that implementation of system for student relationship management and integration into a learning management system improve performance of the educational process, provide high degree of collaboration among stakeholders in education and increase student satisfaction and loyalty. System for student relationship management provides plethora of services and tools that enable communication and collaboration among all entities in educational process, promotion of educational institutions and maintaining good relationships with students before and after graduating. Different technologies and platforms are discussed as solutions for development of system for student relationship management: cloud computing, digital identity management, social media, technologies for data analytics and mobile technologies. Software solutions for student relationship management and learning management systems are analyzed. Detailed analysis of scientific researches and results within the area of student relationship management was provided. In the central part of the dissertation, model for student relationship management was defined in details. Further, method for integration of the model and existing learning management system, Moodle. Suggested model included both infrastructure and architecture of the system for student relationship management, model for business processes realization, as well as model for evaluation. Докторска дисертација: Модел управљања односима са студентима у електронском образовању In experimental part of the doctoral thesis developed model for student relationship management was used in realization of educational process at Laboratory for e- Business, Faculty of Organizational Sciences. The research results showed that implemented model and its integration with system for e-learning contribute to better collaboration and communication between students and educational institution and increase performances of the educational process. Analysis of results showed that model was flexible, extensible, modular and enabled integration of different services within student relationship management system. The model can be applied as standard system and pattern for improvement of e-education process within higher institutions for higher education in Serbia...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectУправљање односима са студентимаsr
dc.subjectStudent relationship managementen
dc.subjectЕ-learning systemen
dc.subjectMobile servicesen
dc.subjectSocial mediaen
dc.subjectСистем за електронско образовањеsr
dc.subjectМобилни сервисиsr
dc.subjectДруштвени медијиsr
dc.titleМодел управљања односима са студентима у електронском образовањуsr
dc.titleStudent relationship management model in e-educationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДеспотовић-Зракић, Маријана; Станојевић, Милорад; Раденковић, Божидар; Вулић, Марко; Model upravljanja odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21312/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21312/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130606vulic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3054


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record