Show simple item record

Methodology development for project quality management in manufacturing industry

dc.contributor.advisorFilipović, Jovan
dc.contributor.otherRadović, Milić
dc.contributor.otherPetrović, Dejan
dc.contributor.otherPetrović, Aleksandar
dc.contributor.otherĆurčić, Srećko
dc.creatorMilunović, Sandra
dc.date.accessioned2016-01-05T12:47:04Z
dc.date.available2016-01-05T12:47:04Z
dc.date.available2020-07-03T09:39:08Z
dc.date.issued2013-04-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=557
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3050
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6706/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515339674
dc.description.abstractУ докторској дисертацији: „Развој методологије за управљање квалитетом пројеката у индустрији“ предложен је нови приступ менаџменту квалитета пројеката индустријске производње. Лична мотивација за избор ове теме докторске дисертације проистиче из мог искуства у раду у области квалитета, како на универзитету у својству асистента – сарадника у овој области, тако и у практичном смислу, у својству консултанта на увођењу, имплементацији и одржавању система менаџмента квалитета. На самом почетку дат је преглед по поглављима докторске дисертације где је, у најкраћем, дат осврт на садржај сваког појединачног поглавља дисертације. У првом поглављу рада дата су уводна разматрања о тематици дисертације. У другом поглављу обрађена је област менаџмента пројеката са аспеката процеса, области, модела зрелости и постојећих методологија. Објашњење феномена квалитета, укључујући основне принципе менаџмента квалитета и димензије квалитета дати су у трећем поглављу дисертације. У четвртом поглављу извршена је интеграција појмова менаџмента пројеката и менаџмента квалитета. У петом поглављу описани су досадашњи резултати истраживања у оквиру теме докторске дисертације, као и основне хипотезе од којих се полази у истраживању. Дефинисање, класификација и карактеристике пројеката у индустрији предмет су шестог поглавља. Резултати спроведеног истраживања и њихова анализа дати су у седмом делу дисертације. Нови приступ менаџменту квалитета пројеката у индустрији предмет је осмог поглавља. У овом делу предложена је нова методологија менаџмента квалитета пројеката у индустрији, са девет “обавезних елемената” класификованих у четири категорије: интеграција квалитета у процесе, менаџмент квалитета, изградња темеља квалитета и утврђивање минималне одговорности за квалитет. Посебна пажња посвећена је могућности примене методе QFD у формирању плана квалитета производа...sr
dc.description.abstractIn doctoral thesis "The methodology development for quality management of projects in the industry" proposed a new approach for project quality management in industrial production. Personal motivation for the choice of this teme for doctoral thesis stems from my working experience in the field of quality, at the university as teaching assistant in this field, and in practical terms, as a consultant for the introduction, implementation and maintenance of quality management systems. At the beginning of thesis given an overview chapter by chapter where, in short, given content of each thesis chapter. In the first chapter, the author provided introductory considerations on the dissertation subject. The second chapter deals with the project management area from aspect of processes, fields, maturity models and existing methodologies. An explanation of the phenomenon of quality, including the basic principles of quality management and quality dimensions are given in the third chapter of dissertation. The fourth chapter has integrated concepts of project management and quality management. The fifth chapter describes the results of previous research in the framework of the doctoral dissertation, as well as basic hypotheses from which author starts in the survey. Definition, classification and characteristics of the projects in the industry given in the sixth chapter. The results and analysis of the research given in the seventh part of dissertation. A new approach for project quality management in the industry is the subject of eight chapter. In this part proposed new methodology for project quality management in the industry, with nine "required elements" classified into four categories: quality integration into the processes, quality management, building quality foundations and determining the minimum responsibilities for quality. Special attention was paid to the possibilities of applying QFD in forming a product quality plan...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/42013/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46001/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectМЕТОДОЛОГИЈАsr
dc.subjectMETHODOLOGYen
dc.subjectPROJECT MANAGEMENTen
dc.subjectQUALITY MANAGEMENTen
dc.subjectINDUSTRYen
dc.subjectУПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКАТАsr
dc.subjectУПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТАsr
dc.subjectИНДУСТРИЈАsr
dc.titleРазвој методологије за управљање квалитетом пројеката у индустријиsr
dc.titleMethodology development for project quality management in manufacturing industryen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractФилиповић, Јован; Ћурчић, Срећко; Петровић, Aлександар; Петровић, Дејан; Радовић, Милић; Милуновић, Сандра; Razvoj metodologije za upravljanje kvalitetom projekata u industriji;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22268/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22268/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130417milunovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3050


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record