Show simple item record

The role of work teams in the development of a learning organization

dc.contributor.advisorMihailović, Dobrivoje
dc.contributor.otherČudanov, Mladen
dc.contributor.otherPetković, Mirjana
dc.creatorLazarević, Snežana Lj.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:47:01Z
dc.date.available2016-01-05T12:47:01Z
dc.date.available2020-07-03T09:39:01Z
dc.date.issued2013-01-10
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3043
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=294
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5699/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515324314
dc.description.abstractТема ове дисертације су радни тимови и њихова улога у подржавању процеса учења у савременим организацијама, са циљем да се унапреде базични модели њихове структуре и да се кроз процес учења у тимовима развије модел организације која учи. У раду се пошло од чињенице да су се у развоју савременог друштва и глобалне економије, десиле велике промене, и да је у тим променама знање постало фактор од критичне важности за успех сваке организације. Тежиште свих организационих промена је на учењу, стицању нових знања и вештина, развоју потенцијала и способности запослених. То су претпоставке за имплементацију концепта организације која учи. Једно од основних полазишта у дисертацији је да су тимови и тимски рад основни генератор организационог развоја. Као такве, оне представљају ефикасан облик суперструктуре који допуњује конвенционалне, односно традиционалне моделе структуре и може да их прилагоди захтевима и потреби стицања, коришћења и трансфера знања. Стога је циљ дисертације да проучи и допринесе бољем разумевању и већем сазнању о процесу учења у радним тимовима и њиховој улози у развоју организације која учи. У складу са предметом и циљевима истраживања, у раду се пошло од неколико истраживачких питања: да ли су све организације више или мање организације које уче, да ли сви модели стварају услове за учење, како унапредити капацитете организације за процес учења. На основу ових питања постављене су хипотезе о значају знања и учења за ефикасност савремених организација, о карактеристикама организације које учи (да ли је то само особина модела или посебан модел), специфичностима учења у радним тимовима, врстама и техникама које се примењују и проблемима који настају у тимском учењу, као и начину решавање проблема и доношење одлука у тимовима. Рад има теоријски и емпиријски део. У теоријском делу анализирани су теоријски концепти који су у литератури прихваћшени као кредибилни.sr
dc.description.abstractThe topic of this dissertation is work teams and their role in supporting the learning process in contemporary organizations, with the aim of promoting the basic models of their structures and developing a model of a learning organization through the learning process. The dissertation used for its basis the fact that great changes have occurred in the development of contemporary society and the global economy, and that knowledge has become a key factor for the success of any organization within these changes. The focal point of all organizational changes is the orientation towards learning, acquiring of new knowledge and skills, developing the potentials and abilities of the employees. These are the prerequisites for implementing the concept of a learning organization. One of the basic starting points of the paper is that teams and teamwork are the generators of organizational development. As such, they represent efficient forms of a superstructure which augments the conventional, that is, traditional models of structure and can tweak them according to the demands and need for acquiring, use and transfer of knowledge. Thus, the aim of the dissertation is to study and contribute to a better understanding of the learning process in work teams and their role in the development of a learning organization. In accordance with the subject and research aims, the paper used several issues as its premise, among which were the following queries: are all organizations more or less learning organizations, do all models create conditions for learning, how to promote the capacities of the organization for the learning process, etc. Based on these and other issues, hypotheses are offered regarding the significance of knowledge and learning within the efficiency of contemporary organizations, the features of a learning organization (whether it is just a feature or a special model), the specific nature of learning in work teams, the types and applied techniques and the problems which occur in team learning, as well the way to resolve problems and make decisions in teams.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectOrganizacijasr
dc.subjectorganizationen
dc.subjectorganizaciono učenjesr
dc.subjecttimsko učenjesr
dc.subjectradni timovisr
dc.subjectorganizacija koja učisr
dc.subjectorganization learningen
dc.subjectteam learningen
dc.subjectwork teamsen
dc.subjectlearning organizationsen
dc.titleУлога радних тимова у развоју организације која учиsr
dc.titleThe role of work teams in the development of a learning organizationen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractМихаиловић, Добривоје; Чуданов, Младен; Петковић, Мирјана; Лазаревић, Снежана Љ.; Uloga radnih timova u razvoju organizacije koja uči;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22244/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record