Show simple item record

Isothermal kinetics of nicotine desorption and release from differrent adsorbents and hydrogel

dc.contributor.advisorAdnađević, Borivoj
dc.contributor.otherKolar-Antić, Ljiljana
dc.contributor.otherMinić, Dragica
dc.contributor.otherJovanović, Jelena
dc.contributor.otherNikolić, Miroslava
dc.creatorLazarević, Nataša
dc.date.accessioned2016-01-05T12:46:01Z
dc.date.available2016-01-05T12:46:01Z
dc.date.available2020-07-03T09:34:24Z
dc.date.issued2012-12-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=261
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3006
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5540/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43545359
dc.description.abstractУ циљу проналажења нових и ефикасних адсорбената за адсорпцију никотина из водених раствора, носача никотина у електронским цигаретама и система за трансдермално ослобађање никотина, у раду су одређене: а) изотерме адсорпције никотина из воденог раствора на хидрофобном зеолиту USY, б) кинетичке криве изотермне адсорпције никотина из воденог раствора на зеолит USY, в) кинетичке криве изотермне адсорпције никотина из воденог раствора на таложни силицијум диоксид, г) кинетичке криве изотермне апсорпције никотина у хидрогел полиакрилнe киселине PAA, д) кинетичке криве изотермне десорпције никотина адсорбованог на таложни SiO2, ђ) кинетичке криве неизотермне десорпције никотина адсорбованог на таложни SiO2 и е) кинетичке криве изотермног ослобађања никотина из хидрогела. Утврђени су кинетички модели и одређене су вредности кинетичких параметара за испитиване процесе. Показано је да се кинетика десорпције никотина са SiO2 у изотермним и неизотермним условима дешава по истом кинетичком моделу. Испитана је кинетичка сложеност испитиваних процеса. Кинетика сложених процеса може да се опише утврђеним моделима, јер је расподела енергија активације уска, а највероватнија енергија блиска моделној вредности...sr
dc.description.abstractIn the aim to investigate the new and more efficient adsorbents for nicotine adsorption from aqueous solutions, nicotine carrier in electronic cigarettes and transdermal systems for nicotine release, a) the adsorption isotherms of nicotine from aqueous solution on zeolite USY, b) kinetics isothermal adsorption curves of nicotine from aqueous solution on zeolite USY, c) kinetics isothermal adsorption curves of nicotine from aqueous solution on precipitated silicon dioxide, d) isothermal kinetic curves nicotine bonding onto poly(acrylic acid) hydrogel (PAA), e) kinetics curves of the isothermal desorption of nicotine adsorbed on silicon dioxide, f) kinetics curves of the non-isothermal desorption of nicotine adsorbed on silicon dioxide and g) isothermal kinetic curves nicotine release from poly(acrylic acid) hydrogel are determined. The kinetic models and kinetic parameters for investigated processes are determined. The same model was established for the desorption of nicotine adsorbed on silicon dioxide under isothermal and non-isothermal conditions. Complexity of kinetics of the investigated processes was examined. Kinetics of the complex process can be described by established kinetic models, because the activation energy distribution is narrow and most likely energy is closed to the value of activation energy of chosen models. The determined kinetic models for nicotine adsorption and absorption on the investigated adsorbents and hydrogeland nicotine desorption and release from investigated adsorbents and hydrogel are explained by different mechanisms...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за физичку хемијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectникотинsr
dc.subjectnicotineen
dc.subjectzeolite USYen
dc.subjectSiO2en
dc.subjecthydrogelen
dc.subjectkineticsen
dc.subjectliquid-solid adsorptionen
dc.subjectdesorptionen
dc.subjectзеолит USYsr
dc.subjectSiO2sr
dc.subjectхидрогелsr
dc.subjectкинетикаsr
dc.subjectадсорпција из раствора на чврстим адсорбентимаsr
dc.subjectдесорпцијаsr
dc.titleИзотермна кинетика десорпције и отпуштања никотина са различитих адсорбената и хидрогелаsr
dc.titleIsothermal kinetics of nicotine desorption and release from differrent adsorbents and hydrogelen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractAднађевић, Боривој; Колар-Aнтић, Љиљана; Николић, Мирослава; Јовановић, Јелена; Минић, Драгица; Лазаревић, Наташа; Izotermna kinetika desorpcije i otpuštanja nikotina sa različitih adsorbenata i hidrogela;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21031/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record