Show simple item record

The standardization procedure parole as a protection measure of recidivism

dc.contributor.advisorIlić, Zoran П
dc.contributor.otherSoković, Snežana
dc.contributor.otherPavlović, Vesna Žunić-
dc.creatorJovanić, Goran S.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:44:53Z
dc.date.available2016-01-05T12:44:53Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:26Z
dc.date.issued2012-07-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1348
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2999
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8433/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512967856
dc.description.abstractПојава и развој условног отпуста, везани су за развој идеја и праксе извршења казне затвора. Научна литература бележи примену условног отпуста од стране појединих управника затвора у Аустралији, Енглеској и САД, а потом је та пракса и правно регулисана. Условни отпуст је уврштен у норме кривичног права, као општи институт. Енглески и Ирски прогресивни систем уводе условни отпуст као фазу извршења затворске казне. Од тада до данас, условни отпуст доживљава различите модификације код титулара одлучивања о његовој додели, претходним условима који се намећу осуђенима, фази затворске казне у којој се може доделити, времена колико може трајати и слично. Србија је међу првима прихватила идеје и праксу условног отпуста пре 140 година. Основни циљеви овог истраживања усмерени су на анализу генералних тенденција у његовој примени; експолорацију квантитета и квалитета чињеница, које пеналне установе и судови узимају у обзир у поступку доделе условног отпуста; компарацију коначних опредељења; тумачење диференција у том поступку; анализу компатибилности процене затвора и судова и усаглашености процене у односу на стандардизовани мерни инструмент. Узорак истраживања чине подаци прикупљени на три нивоа општости. За први ниво анализе коришћени су подаци о 6.326 молби осуђених на територији Републике Србије током 2008. и половине 2009. године. За други ниво анализе коришћени су подаци из 19 пеналних установа о 225 молби осуђених, док је за трећи ниво анализе коришћен узорак од 50 молби осуђених из Окружног затвора у Зрењанину, уз употребу Wisconsin Risk and Needs Scale. Резултати истраживања указују на генерално низак ниво примене условног отпуста (мање од 30% молби бива усвојено); затвори чешће препоручују доделу, док судови ређе додељују условни отпуст. Чешће се додељује примарно осуђенима, на краће затворске казне, који су награђивани и нису дисциплински кажњавани. Постоје разлике у сагледавању истих чињеница од стране затвора и судова. Некомпатибилност предлога затвора и одлука судова уочена је код четвртине случајева. Не примењује се ниједан стандардизован инструмент процене ризика или потреба осуђених поводом условног отпуста. Дати су предлози у правцу стандардизације поступка условног отпуста.sr
dc.description.abstractof ideas and practices of the imprisonment. Academic literature records the use of conditional release from prison of some managers in Australia, England and the United States, then the practice is legal and regulated. The condition release included in the standard criminal law, as a general institution. English and Irish Progressive parole system has been introduced as a phase of execution of sentence. Since then, the parole system have different modifications of the holder to decide on his award, the previous conditions imposed on prisoners, the phase in which the sentence can be assigned, how many times can last and etc. Serbia is among the first adopted the idea and practice of parole over 140 years ago. However, the main purpose of this study were to analyze general trends in use; analyze quantity and quality of the facts, which penal institutions and the courts consider in awarding probation, a comparison of final destination; the interpretation of difference in this procedure, an analysis of the compatibility assessment of prisons and the courts and conformity assessment in relation to the standardized measuring instrument. The study sample consists of data collected at three levels of generality. For the first level of analysis used data on 6326 applications convicted in the Republic of Serbia in 2008. and half of 2009. year. For the second level of analysis used data from 19 prisons convicted of 225 applications, while the third level of analysis used a sample of 50 applications from convicted District Jail in Zrenjanin, using the Wisconsin Risk and Needs Scale. Moreover, the results indicate a generally low level of implementation of conditional release (less than 30% of applications being adopted); prisons frequently recommended allocation, and courts rarely granted parole. More often awarded primarily prisoners, with short sentences, which were awarded and no disciplinary punishment. There are differences in the perception of the same facts by the courts and prisons. Incompatibility of the proposed prisons and court decisions was observed at ¼ of the time. There is no apply to any standardized risk assessment instrument or convicted on the occasion of the need of parole. We recommended the proposals towards the standardization process of parole.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectусловни отпустsr
dc.subjectparoleen
dc.subjectпенални третманsr
dc.subjectпроцена ризикаsr
dc.subjectрецидивизамsr
dc.subjectpenal treatmenten
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectrecidivismen
dc.titleСтандардизација поступка условног отпуста као мера заштите од рецидиваsr
dc.titleThe standardization procedure parole as a protection measure of recidivismen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractIlić, Zoran P; Соковић, Снежана; Павловић, Весна Жунић-; Јованић, Горан С.; Standardizacija postupka uslovnog otpusta kao mera zaštite od recidiva;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20230/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record