Show simple item record

Role factors of motivation in mastering of content Nature and society in children with mild intellectual disability

dc.contributor.advisorMaćešić-Petrović, Dragana
dc.contributor.otherMatejić-Đuričić, Zorica
dc.contributor.otherJapundža-Milisavljević, Mirjana
dc.contributor.otherPavlović-Babić, Dragica
dc.creatorĐurić-Zdravković, Aleksandra
dc.date.accessioned2016-01-05T12:44:52Z
dc.date.available2016-01-05T12:44:52Z
dc.date.available2020-07-03T09:32:29Z
dc.date.issued2013-01-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1099
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2997
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7834/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45157135
dc.description.abstractОвај рад се бави питањима својства мотивационих чинилаца у процесу школског савладавања природних и друштвених садржаја. Општи циљ овог истраживања се односи на утврђивање повезаности фактора који чине изворе мотивације и школског постигнућа ученика с лаком интелектуалном ометеношћу у савладавању програмских садржаја наставног предмета Природа и друштво. Узорак ученика овог истраживања укључује 120 испитаника, оба пола. Критеријуми за избор испитаника подразумевали су: количник интелигенције ученика карактеристичан за лаку интелектуалну ометеност, који се кретао у оквирима од 51 до 69, календарски узраст од 12 година до 15 година и 11 месеци (за сваку календарску годину испитано је по тридесеторо деце), школски узраст који је подразумевао укључивање ученика од V до VIII разреда (за сваки разред је испитано по тридесеторо ученика) и одсуство неуролошких, психијатријских, сензорних, изражених емоционалних и вишеструких сметњи. У овом истраживању коришћени су следећи инструменти: Упитник академске саморегулације (Academic Self-Regulation Questionnaire) (Deci, Hodges, Pierson, & Tomassone, 1992), Упитник просоцијалне саморегулације (Prosocial Self-Regulation Questionnaire) (Ryan and Connell, 1989), Упитник о социјалном статусу породице (Ђигић, 2007), Упитник проблема у школи (The Problems in Schools Questionnaire (PIS), Deci, Schwartz, Sheinman, & Ryan, 1981), Скала процене родитељске подршке (Perceptions of Parents Scales) (Grolnick, Deci, & Ryan, 1997) и Критеријумски тест знања из наставног предмета Природа и друштво, који је посебно конструисан за потребе овог истраживања. Приказани су резултати експлоративног истраживања основних карактеристика мотивације ученика, потом квалитета савладаности програмских садржаја наставног предмета Природа и друштво и начини повезаности Резиме мотивационих варијабли (академска саморегулација, просоцијална саморегулација, подршка наставника, родитељска подршка и социо-економски и културни статус породице) са релевантним варијаблама школског постигнућа (савладаност програма наставног предмета Природа и друштво приказана кроз пет области - географија, биологија, историја, физика и хемија, као и нумеричка оцена из овог предмета). Утврђена је преваленција спољашњег академског типа мотивације код деце нашег узорка и то у стилу идентификоване регулације, која описује задовољство школом и спремност ка прихватању циљева које школа поставља. У социјалним односима у школи код деце нашег узорка уочена је преваленција идентификоване просоцијалне регулације која указује на присутну емпатију, као генералну тенденцију. Установљено је значајно учешће мотивације у успешном савладавању садржаја наведеног програма и потврђена важност стимулативних услова средине у подстицају мотивације за савладавање градива. Наставници се издвајају као најзначајнији успешан мотиватор у савладавању овог програма.sr
dc.description.abstractThis paper is engage in issues the properties of motivational factors in the process of mastering of natural and social contents in school. The overall objective of this research relates to the determination of the connection between factors which are the sources of motivation and academic performance of students with mild intellectual disabilities to acquire the syllabus of the subject of the nature of society. Student sample of this study includes 120 respondents of both sexes. Criteria for selection included following: IQ characteristic for students with mild intellectual disability, which ranged from 51 to 69, with calendar age from 12 to 15 years and 11 months (for each year were examined thirty children), school age which involved students from fifth to eighth grade (for each class were examined thirty students), and the absence of neurological, psychiatric, sensory, expressed emotional and multiple disturbance. In this study, the following instruments were used: Academic Self-Regulation Questionnaire) (Deci, Hodges, Pierson, & Tomassone, 1992), Prosocial Self-Regulation Questionnaire (Ryan and Connell, 1989), Social Status of the Family Questionnaire (Đigić, 2007), The Problems in Schools Questionnaire (PIS), Deci, Schwartz, Sheinman, & Ryan, 1981), Perceptions of Parents Scales (Grolnick, Deci , & Ryan, 1997) and Criterion Test of Knowledge for Subject of Nature and Society, which is specifically designed for this research. There were presented the results of explorative study for basic characteristics of students motivation, then the quality of curricular content for subject of nature and society ,and the type of connection of motivational variables (academic self-regulation, prosocial self-regulation, teacher support, parental support and socio-economic and cultural status of the family) with the relevant variables of school achievement Summary (mastering subject of nature and society is presented in five areas - geography, biology, history, physics, and chemistry, as well as a numeric score in this case). The prevalence of external academic type of motivation were determined among children in the sample and in the style of identified regulation, which describes the pleasure in school and readiness in accepting the goals set by the school. In social relations in the school children in the sample was observed prevalence of identified prosocial regulation that manifests empathy, as a general tendency. The significant participation of motivation was found in successful mastering program content and confirmed the importance of stimulating environment in encouragement for motivation trough mastering the material. Teachers stand out as the most successful motivator in learning this program.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179025/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлака интелектуална ометеностsr
dc.subjectmild intellectual disabilityen
dc.subjectунутрашња мотивацијаsr
dc.subjectспољашња мотивацијаsr
dc.subjectсавладаност градиваsr
dc.subjectПрирода и друштвоsr
dc.subjectinternal motivationen
dc.subjectexternal motivationen
dc.subjectmastering the materialen
dc.subjectNature and Societyen
dc.titleУлога мотивационих фактора у савладавању програмских садржаја природе и друштва код деце са лаком интелектуалном ометеношћуsr
dc.titleRole factors of motivation in mastering of content Nature and society in children with mild intellectual disabilityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractМаћешић-Петровић, Драгана; Павловић-Бабић, Драгица; Јапунджа-Милисављевић, Мирјана; Матејић-Ђуричић, Зорица; Ђурић-Здравковић, Aлександра; Uloga motivacionih faktora u savladavanju programskih sadržaja prirode i društva kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20564/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20564/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2997


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record