Show simple item record

Border security as part of modern system of combating organized crime

dc.contributor.advisorMilašinović, Radomir
dc.contributor.otherVučinić, Zoran
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.creatorDostić, Siniša R.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:20:29Z
dc.date.available2016-01-05T12:20:29Z
dc.date.available2020-07-03T09:27:14Z
dc.date.issued2012-11-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2794
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=861
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7243/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44516623
dc.description.abstractПредмет истраживања у овој докторској дисертацији је Безбедност граница као део савременог система супротстављања организованом криминалу. Са аспекта безбедносних наука, организовани криминал, са израженом карактеристиком прекограничности, у актуелној ситуацији, када је у мањем или већем обиму достигнута релативизација мера граничне контроле, представља један од друштвено најопаснијих облика криминала. У дисертацији је, стога, сагледан значај ефикасног остваривања и развоја система безбедности граница у оквиру ширег система супротстављања том облику криминала. Најпре је дат кратак историјски осврт на развој организованог криминала, а затим су анализиране дефиниције појма организованог криминала у систему научних дисциплина, међународном и домаћем законодавству. Објашњена су и феноменолошка обележја организованог криминала у свету, у региону западног Балкана и на подручју Републике Србије, укључујући најзначајније облике његовог испољавања. У другом поглављу сагледани су легислативни и институционални елементи савременог система супротстављања организованом криминалу, у појединим земљама света, региона западног Балкана и у Републици Србији, уз апострофирање најважнијих превентивних и репресивних активности субјеката тог система. У последњем поглављу представљен је компаративни приказ система безбедности граница у појединим земљама света, а затим су истакнуте основне одреднице система безбедности граница земаља Европске уније и региона западног Балкана, указајући на значај интегрисаног управљања границом као европског модела управљања границама. У наставку овог поглавља обрађен је развој система безбедности граница у Републици Србији, указано на његов допринос савременом систему супротстављања организованом криминалу, а затим су и анализирани остварени резултати превентивних и репресивних активности субјеката интегрисаног управљања границом, као актуелног система безбедности граница.sr
dc.description.abstractThe subject of research in this doctoral thesis is Border Security as Part of Modern System of Combating Organized Crime. From the aspect of security sciences, organized crime, with an emphasized cross-border feature, represents one of the socially most dangerous forms of crime in current circumstances when relativizing of the border control measures has been achieved to a lesser or larger extent. Therefore, this paper aims to elaborate on the significance of the efficient delivery and development of the border security system within a broader system of combating this type of crime. Primarily, the paper presents a brief historical overview of the organized crime development, followed by an analysis of the organized crime term definition in the system of scientific disciplines, international and national legislation. It also explains phenomenological features of organized crime worldwide, in the region of Western Balkans and in the territory of the Republic of Serbia, including the most important forms of its manifestation. Second Chapter addresses legislative and institutional elements of the modern system of combating organized crime in specific countries of the world, Western Balkans region and in the Republic of Serbia, whilst emphasizing the most relevant preventative and repressive activities of entities within such a system. The last Chapter encompasses a comparative overview of the border security system in specific states, and thereafter stresses basic determinants of the border security systems in the European Union Member States and Western Balkans region, thus underscoring the significance of integrated border management as European model of border management. In addition, this Chapter deals with the development of the border security system in the Republic of Serbia, thereby demonstrating its contribution to the modern system of combating organized crime, which is followed by the analysis of the results achieved through preventative and repressive activities of the integrated border management entities, as an currently applicable border security system.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectбезбедност границаsr
dc.subjectborder securityen
dc.subjectорганизовани криминалsr
dc.subjectкријумчарењеsr
dc.subjectзападни Балканsr
dc.subjectРепублика Србијаsr
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectинтегрисано управљање границом и међународна сарадња.sr
dc.subjectorganized crimeen
dc.subjectsmugglingen
dc.subjectWestern Balkansen
dc.subjectRepublic of Serbiaen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectintegrated border management and international cooperation.en
dc.titleБезбедност граница као део савременог система супротстављања организованом криминалуsr
dc.titleBorder security as part of modern system of combating organized crimeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractМилашиновић, Радомир; Вучинић, Зоран; Симић, Драган; Достић, Синиша Р.; Bezbednost granica kao deo savremenog sistema suprotstavljanja organizovanom kriminalu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19165/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record