Show simple item record

dc.contributor.advisorDragišić, Zoran
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir
dc.contributor.otherRadović, Milić
dc.creatorRadojević, Kristina Z.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:20:26Z
dc.date.available2016-01-05T12:20:26Z
dc.date.available2020-07-03T09:27:01Z
dc.date.issued2013-05-16
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2786
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=568
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6725/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512213429
dc.description.abstractЈедан од многобројних проблема са којима су се суочавају организације у земљама у транзицији јесте и проблем реформе система безбедности и заштите на раду, као и заштите животне средине, и увођење нових стандарда у овој области. Кључну улогу у оквиру управљања и контроле овог система треба да има топ менаџмент, и то нарочито преко система безбедносног менаџмента. У контроли остваривања безбедносне функције организације имају на располагању многобројне инструменте, као што су: буџетска контрола као облик финансијске контроле, као и посебне механизме контроле, при чему се пре свега мисли на рад независних ревизора. Међутим, када је реч о утврђивању успешности рада безбедносног менаџмента, врло је мало постојећих правила и процедура. Досадашња малобројна истраживања о проблематици безбедносног менаџмента указала су на тешкоће у остваривању ове процене. Као основни проблеми у остваривању контроле безбедносног менаџмента идентификовани су недостатак воље, недовољна стручност и ресурси, као и немогућност утврђивања перформанси безбедносног менаџмента, с обзиром да се његова успешност пре свега огледа у томе да се „ништа лоше не деси“. Отежавајућу околност за процес безбедносног менаџмента представља и чињеница да у нашој земљи није законски уређен приватни безбедносни сектор, а самим тим ни могућност његове контроле. Да бисмо утврдили какви су ставови и перцепције запослених на пословима безбедности о управљању безбедношћу, које су препреке у остваривању овог процеса, као и могућност њиховог превазилажења, спровели смо истраживање у привредним организацијама у Републици Србији. Истраживање је спроведено у периоду од маја до октобра 2011. године.sr
dc.description.abstractOne among many problems that transition states face with is the problem of security and safety systems, as well as the environmental and fire protection systems reforms and the establishment of the security, health and safety standards. The crucial role within management and control of these systems should be played by top management, i.e. the key element in this process is the responsibility of security and safety management system. In realization of the security and safety functions organizations have at their disposal various instruments, such as: budget control as a form of financial control, as well as special mechanisms of control, above all the work of independent audit authorities. However, when there is a question on assessing the success of the security and safety management functions, we have very little rules and procedures. A few studies on problems of security and safety management have indicated obstacles in realization of this assessment. The main problems affecting the implementation of the control of the security and safety management are: the absence of will, insufficient competence and resources, as well as the difficulties in defining indicators for performance measurement, especially if we bear in mind that the success of the security and safety management is shown when “nothing bad has happened“. Another difficulty for the security and safety management processes is the fact that the Republic of Serbia has not legally regulated the private security sector, which implies the problem of its control. In order to determine the attitudes and perceptions of the employees in the security and safety sectors on the issues of security and safety management, the obstacles in their functioning, as well as the possibilities for their overcoming, we have conducted a study in the economic corporations in the Republic of Serbia. The investigation has been performed from May to August 2011.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectинтердисциплинарнеsr
dc.subjectinter-disciplinaryen
dc.subjectмултидсциплинарне и трансдисциплинарне студијеsr
dc.subjectmulti-disciplinary and trans-disciplinary studiesen
dc.titleМодел за процену ефективности и ефикасности система безбедносног менаџментаsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractДрагишић, Зоран; Радовић, Милић; Милашиновић, Радомир; Радојевић, Кристина З.; Model za procenu efektivnosti i efikasnosti sistema bezbednosnog menadžmenta;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19133/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19133/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130516radojevic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2786


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record