Show simple item record

The methodical approach to epic folk poems with gospel motives

dc.contributor.advisorJovanović, Aleksandar
dc.creatorJović, Savo B.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:19:31Z
dc.date.available2016-01-05T12:19:31Z
dc.date.available2020-07-03T09:26:17Z
dc.date.issued2013-11-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1749
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2781
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9351/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46085391
dc.description.abstractУ овом раду су обрађене епске народне песме с јеванђељским, хришћанским мотивима које је српски народ вековима, поред паганских мотива, највише у њих уграђивао исказујући тако своје погледе на свет и на живот. Кроз њих је поимао шта је добро, а шта зло; шта је правда, а шта је неправда. Кроз њих се огледа живот народни, његова мука и патња, јунаштво, радост и лепота, али и чежња за слободом и жртва за њу. Захваљујући тим јеванђељским мотивима генерације људи су се управо преко епских народних песама упознале са Јеванђељем. У почетку хришћанства, историјски услови прогона хришћана довели су до тога да се Јеванђеље (Εσαγγέλιον) ширило мање по синагогама, а много више по приватним кућама широм Римског царства. На сличан начин, прогони у турско доба довели су да се код српског народа, као на почетку хришћанске историје, Јеванђеље шири у приватним домовима кроз епске народне песме. Последице оваквог историјског и културног приступа су евидентне и ми смо покушали да их покажемо кроз овај рад. Тако на пример у песмама где год има јеванђељских мотиванеупоредиво је мање крви, мржње, бритких сабљи, тешких буздована, поломљених јуначких костију, а више је љубави, правде, милосрђа, покајања, праштања и поштења. Многипроучаваоци српске народне књижевности нису узимали у обзир православну веру и њен утицај,на песму, на живот нашег народа, његовог делања и стварања. Далеко више су проучавани митолошки и пагански мотивинего јеванђељски.Неки су чак тврдили да и нема толико блискости између Јеванђеља и епске песме што је и разлог да се, и поред уложеног труда, није долазило до озбиљних и утемељених резултата.Уколико се и наглашавао хришћански утицај, он се обично сводио на проналажење мотива Старог завета у њима, а никако, или сасвим ретко Новог завета. Стога, ова дисертација полази од указивања на поменути проблем до налажења праве мере између ових крајности. Наиме, специфичност јеванђељских мотива огледа се у њиховој двострукој семантици – књижевној и теолошкој. Паралела између епске поезије и Јеванђеља је уочена иовај рад смо доживели као изазов спајања методике, књижевности и наставе веронауке, са циљемда помогне ученицима да разумеју не само верско градиво, већ да, управо помоћу тог знања, разумеју и друге предмете који ће им помагати да примене научено градиво у свакодневном животу...sr
dc.description.abstractThis work is about Serbian epic poetry with evangelical, Christian motives, which were embedded throughout the centuries, alongside pagan motives, into the epic poetry. In this way Serbian people have expressed their outlook on world and life. Through this poetry they also perceived what was right and what was wrong; what was just and what was unjust. They expressed the way of life at the time and people‘s troubles and sufferings, heroism, joy and beauty, longing for freedom and sacrificing for it.Thanks to these evangelical motives, the following generations were introduced to the Gospel. At the beginning of Christianity, historical circumstances of the persecution of Christians led to the fact that the Gospel (Εσαγγέλιον) was heard at private houses alongside Roman Empire, much more than at synagogues. In the similar way, during the Turkish reign, Serbian people - just like the early Christians in the Roman Empire- spread the word of the Gospel at private homes through epic poetry. The consequences of this historical and cultural approach are evident, and we tried to distinguish them in this work. For example, wherever evangelical motives are present there is far less blood, hatred, sharp swards, heavy maces, heroes‘ broken bones, and there‘s much more love, justice, charity, repentance, forgiveness and honesty. Many scholars who studied Ser-bian poetry have misunderstood Orthodox religion and its influence on people‘s lives and work through poetry. They focused more on mythological and pagan motives rather than on evangelical ones. Some even claimed that there‘s no similarity between the Gospel and the epic poetry, which was a reason why no one came to serious conclusions on this subject. Even if they tried to point out Christian influence, it ended up being an Old Testament motive, almost never one from the New Testament. Therefore, this doc-toral dissertation has a starting point at indicating this problem and finding the right ratio between these two extremes. Evangelical motives are specific for their double se-mantics – literal and theological. A parallel between epic poetry and the Gospel has been recognized and this work represents a challenge of joining methods, literature and religious education, with the aim to help students to get to know not only religious ma-terial, but also to understand other subjects, which will help them apply this knowledge in everyday life...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectИсус Христосsr
dc.subjectJesus Christen
dc.subjectЈеванђељеsr
dc.subjectметодsr
dc.subjectметодикаsr
dc.subjectметодологијаsr
dc.subjectепске народне песмеsr
dc.subjectпокајањеsr
dc.subjectпраштањеsr
dc.subjectљубавsr
dc.subjectмилосрђеsr
dc.subjectправдаsr
dc.subjectзаветsr
dc.subjectкатихизисsr
dc.subjectцркваsr
dc.subjectлитургија.sr
dc.subjectGospelen
dc.subjectmethoden
dc.subjectepic poetryen
dc.subjectrepentanceen
dc.subjectforgivenessen
dc.subjectloveen
dc.subjectcharityen
dc.subjectjusticeen
dc.subjectCatechesisen
dc.subjectCovanenten
dc.subjectchurchen
dc.subjectliturgy.en
dc.titleМетодички приступ епским народним песмама са јеванђељским мотивимаsr
dc.titleThe methodical approach to epic folk poems with gospel motivesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈовановић, Aлександар; Јовић, Саво Б.; Metodički pristup epskim narodnim pesmama sa jevanđeljskim motivima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19028/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record