Show simple item record

Consumerism and environmental problems in teaching natural and social sciences

dc.contributor.advisorBanđur, Veljko
dc.contributor.otherJovanović, Slobodan
dc.contributor.otherNadić, Darko
dc.contributor.otherBlagdanić, Sanja
dc.creatorVeinović, Zorica P.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:19:30Z
dc.date.available2016-01-05T12:19:30Z
dc.date.available2020-07-03T09:26:15Z
dc.date.issued2013-10-31
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1628
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2779
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9138/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46084879
dc.description.abstractУ раду се бавимо аспектима ефикасног приступа вези између потрошачког начина живота и проблема у животној средини у настави природе и друштва. Методом теоријске анализе релевантне научне и стручне литературе и документације, истражили смо специфичности везе између потрошачког начина живота и проблема у животној средини, односно, одлике потрошачког начина живота као препреке помирењу развојних циљева са ограничењима животне средине. Предмет анализе била је и функција појединца и образовања као фактора у процесу трансформације потрошачког у одрживо друштво. Анализа нам је помогла у сагледавању могућности и улоге наставе природе и друштва у подстицању ученика млађег школског узраста да буду одговорни и одрживи потрошачи. Овим проблемом бавили смо се најпре из угла важности саме теме, те обавеза њене имплементације у образовни систем на свим нивоима, која проистиче из међународних и националних докумената. Даље, проблем смо сагледали и из угла потенцијала наставе природе и друштва, који се огледа у интердисциплинарном карактеру садржаја и захтеву за научним описмењавањем ученика, а, у вези са тим, и из угла обавезе да се, приликом израде наставних планова и програма, поштују педагошки принципи савремености и научности. Коначно, водили смо рачуна о когнитивним карактеристикама ученика на узрасту од седам до једанаест година, са којима се ова настава реализује. Предмет анализе били су и програми наставе природе и друштва, у периоду од педесетих година двадесетог века до савремених...sr
dc.description.abstractThis paper deals with aspects of an effective approach to the correlation between consumerism and environmental problems in the in teaching natural and social sciences. Theoretical analysis method of the relevant scientific and professional literature and documentation was used to explore the specificities of the relationship between the consumer way of life and the environmental problems, or, in other words, the traits of the consumer way of life as obstacles to the reconciliation of the developmental goals and the limitations of the environment. The subject of the analysis was the function of an individual and education as factors in the transformation process of the consumer society into a sustainable one. The analysis helped us perceive the possibilities and the role of teaching natural and social sciences in motivating younger pupils to be responsible and sustainable consumers. We first considered this issue from the aspect of the topic importance and then from the aspect which arose from national and international documentation namely of the responsibility of its implementation in the school system on all levels. Further more, we considered the problem from the aspect of teaching natural and social sciences potential which can be seen in the interdisciplinary character of the content and in the demand for the scientific literacy of the students and from the aspect of the responsibility that during the making of the curriculum all pedagogical and scientific principles as well as contemporaneity should be respected. Finally, we took into account cognitive characteristics of the pupils aged seven to eleven with whom this teaching was realized. Teaching natural and social sciences curricula from the middle of the twentieth century up until now were also the topic of the analysis...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпотрошачки начин животаsr
dc.subjectconsumerismen
dc.subjectживотна срединаsr
dc.subjectодрживи начин животаsr
dc.subjectобразовање за одрживи развојsr
dc.subjectметодика наставе природе и друштваsr
dc.subjectнастава природе и друштваsr
dc.subjectнаставни програмиsr
dc.subjectобразовни стандардиsr
dc.subjectкомпетенцијеsr
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectsustainable lifestyleen
dc.subjecteducation for sustainable developmenten
dc.subjectnatural and social sciences teaching methodologyen
dc.subjectteaching natural and social sciencesen
dc.subjectcurriculaen
dc.subjecteducational standardsen
dc.subjectcompetenciesen
dc.titleПотрошачки начин живота и проблеми у животној средини у настави природе и друштваsr
dc.titleConsumerism and environmental problems in teaching natural and social sciencesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБанђур, Вељко; Благданић, Сања; Надић, Дарко; Јовановић, Слободан; Веиновић, Зорица П.; Potrošački način života i problemi u životnoj sredini u nastavi prirode i društva;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19020/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19020/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2779


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record