Show simple item record

Teaching literary theory in lower primary school

dc.contributor.advisorJovanović, Aleksandar
dc.creatorJanićijević, Valerija B.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:19:28Z
dc.date.available2016-01-05T12:19:28Z
dc.date.available2020-07-03T09:26:32Z
dc.date.issued2013-12-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1202
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2774
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8113/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45044495
dc.description.abstractУ раду су обрађени место и улога теорије књижевности у настави српског језика у млађим разредима основне школе. Не треба посебно наглашавати значај књижевне терминологије, јер без ових знања не може у потпуности да се разуме књижевно дело, односно не може бити добре наставе књижевности. Историја наших познатих методичких текстова показује стално присуство књижевне терминологије у самом средишту методике наставе књижевности: познавање термина је неопходно у свим случајевима, било да је реч о конкретном књижевном делу, књижевном образовању или књижевном васпитању. Рад полази од живе наставне ситуације, која обухвата целину и сложеност наставног процеса и његових битних чинилаца: програме (са избором текстова, књижевном терминологијом, задацима) и уџбенике/читанке (са обавезним и од аутора додатим текстовима, са методичком апаратуром, њеним питањима, налозима, дефиницијама). Анализом ових момената дошло се до одређених увида о могућим решењима којима би се појачало место и улога наставе теорије књижевности, почев од општих начела до рада на конкретном књижевном тексту. О још два чиниоца која битно утичу на наставу – сензибилитету ученика и личности наставника, говори се делом у уводним текстовима рада, али није могло бити даљих разматрања због ширине, сложености и интердисциплинарности ове теме, која превазилази оквире наше дисертације. У уводном поглављу осим образложења теме и приступа анализовани су значај књижевне терминологије и иманентна методика у настави књижевности. Иманентна методика, сходно иманентном/унутарњем приступу уметности/књижевности, јесте виђење методике по којем методички поступци произилазе из наставних садржаја и њихове природе. Иманентан приступ у средиште изучавања ставља предмет рада, наставне садржаје, знања и способности до којих треба довести ученике, а структура часа, методе, облици рада и наставна средства одређени су природом онога што се предаје. Међусобна условљеност шта се предаје и како се предаје (садржаја и метода) основна је карактеристика иманентне методике. За овакав приступ од пресудног значаја је стручност наставника у области коју предаје, као и његово методичко умеће којим проналази путеве да што примереније пренесе знање ученицима...sr
dc.description.abstractThis piece of writing analyses the place and role of literary theory in teaching Serbian language in lower primary school. There is no need to emphasise the significance of literary terminology because without such knowledge a piece of literary work cannot be fully understood and there can be no quality literature classes. In our well-known methodology-related texts, literary terminology is constantly the focal point of the methodology of teaching literature: terms must be known in all cases, whether they refer to a specific piece of literary work, literary education or literary training. This piece of writing starts from a real teaching situation which comprises the complete and complex teaching process and its relevant factors: curricula (including the choice of texts, literary terminology and assignments) and textbooks/reading books (including compulsory texts added by authors, methodological apparatus, questions, tasks and definitions). By analysing these aspects, we have come closer to possible solutions which may strengthen the place and role of teaching literary theory, starting from general principles to the work on a specific piece of literary text. Other two factors which significantly influence teaching – students’ sensibility and teachers’ personalities – have been partly analysed in introduction of this piece of writing, but no further discussions have been possible due to breadth, complexity and interdisciplinary character of the topic which surpasses the framework of the dissertation. Apart from approach analysis and topic elaboration, the first two chapters are analysing the importance of literary terminology and immanent methodology of teaching literature. In accordance with immanent/inner approach to art/literature, immanent methodology implies that methodological procedures ensue from teaching contents and their nature. Immanent approach focuses on the subject matter, teaching contents and knowledge and abilities that pupils are expected to gain, whereas the class structure, methods, forms of work and teaching aids are defined by the nature of the teaching contents. Mutual dependence of what is taught and how it is taught (the contents and methods) represents the basic characteristic of immanent methodology. Such approach requires teacher’s subject expertise, as well as teacher’s methodological skills which enable him/her to pass on knowledge to pupils in the most appropriate manner...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтеорија књижевностиsr
dc.subjectliterary theoryen
dc.subjectкњижевнотеоријски појмовиsr
dc.subjectфункционални појмовиsr
dc.subjectнастава књижевностиsr
dc.subjectнастава теорије књижевностиsr
dc.subjectчитанкаsr
dc.subjectнаставни програмsr
dc.subjectметодичка апаратураsr
dc.subjectliterary-theoretical termsen
dc.subjectfunctional termsen
dc.subjectteaching literatureen
dc.subjectteaching literary theoryen
dc.subjecta reading booken
dc.subjectthe curriculumen
dc.subjectmethodological apparatusen
dc.titleНастава теорије књижевности у млађим разредима основне школеsr
dc.titleTeaching literary theory in lower primary schoolen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈовановић, Aлександар; Јанићијевић, Валерија Б.; Nastava teorije književnosti u mlađim razredima osnovne škole;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19099/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19099/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2774


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record