Show simple item record

Musealisation of the history of medicine in Serbia

dc.contributor.advisorBulatović, Dragan
dc.contributor.advisorČolović, Radoje
dc.contributor.otherMarković, Predrag
dc.contributor.otherTurza, Karel
dc.creatorJovanović Simić, Jelena T.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:15:41Z
dc.date.available2016-01-05T12:15:41Z
dc.date.available2020-07-03T09:15:59Z
dc.date.issued2015-09-23
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2715
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2154
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9975/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47133199
dc.description.abstractТема докторске дисертације Музеализација историје медицине у Србији изабрана је с циљем да се у раду утврде, анализирају и научно објасне процеси музеализације медицине и њене историје у Србији у 19. и 20. веку. Ради свеобухватног сагледавања феномена колекционирања у области медицине и могућности проверавања и утврђивања утицаја који су у том погледу имали културни и научни обрасци преношени из западноевропских земаља у Србију, у раду су проучене праксе колекционирања предмета повезаних са лечењем и очувањем здравља које су претходиле настанку прото-музеја као изворишта модерних музејских институција, затим сами прото-музеји, као и развој, послање и делатност медицинских музеја као специјализованих музејских институција. Класификација медицинских музеја према времену настанка и послању извршена је према моделу Кена Арнолда, једног од водећих стручњака у области медицинске музеологије (1999). Детаљно су истражени мотиви, историјске околности, а затим и културни, друштвени, научни и политички утицаји који су уоквирили постанак и развој медицинских збирки и музеја у Србији почев од првог музеја – Музеума редкости у Београду (1844), преко збирки и музеја који су потом настајали као израз различитих потреба као што су медицинско образовање, здравствено просвећивање народа и чување и представљање националне културне и научне баштине из области медицине. Утврђен је допринос личности чијом иницијативом и залагањем су оснивани и потом, током низа година и деценија, остваривали своје послање медицински музеји и збирке у Србији. Потврђена је полазна хипотеза да у погледу времена и мотива оснивања, као и намене, постоји значајан степен корелације између медицинских збирки и музеја у западном свету и оних који су настајали у Србији од средине 19. века. Посебна пажња је посвећена проучавању историографије историје медицине у Србији, као и утврђивању утицаја који је приступ изучавању историје медицине, у смислу дефинисања истраживачких тема, имао на процесе музеализације историје медицине. Ови проблеми, који до сада нису привлачили пажњу истраживача, испитивани су на примеру Музеја српске медицине Српског V лекарског друштва који је током друге половине 20. века био једини медицинско- историјски музеј са мисијом приказивања развојног пута медицине у Србији у широком временском оквиру од средњег века до савременог доба...sr
dc.description.abstractThe topic of the doctoral dissertation Musealisation of the History of Medicine in Serbia was chosen with the intention to determine, analyze and scientifically explain processes of musealisation of medicine as well as the history of medicine in Serbia in the 19th and 20th century. In order to achieve a comprehensive insight into the phenomenon of collecting in the field of medicine and the possibility of evaluation and determining the impact of the cultural and scientific patterns transmitted from Western Europe to Serbia, this paper at the beginning explores the practice of collecting items, related to the treatment and preservation of health, which preceded the emergence of proto – museums as a source of modern museum institutions. The paper further explores proto – museums, and finally, the development, mission and activities of the museums of medicine as specialized museum institutions. The classification of museums of medicine regarding the time of origin and the mission was carried out according to the model of Ken Arnold, one of the leading experts in the field of medical museology (1999). Motives, historical circumstances as well as the cultural, social, scientific and political influences which framed the genesis and development of medical collections and museums in Serbia were thoroughly researched - from the first museum – Musaeum of Rarities in Belgrade (1844), through collections and museums that later emerged as an expression of different needs, such as medical education, health edification of the nation and the preservation and presentation of national cultural and scientific heritage in the field of medicine. The paper also determines the contribution of personalities who committed their initiative and efforts to the founding of museums and collections in Serbia and to their functioning over the years and decades. The initial hypothesis was confirmed – that there is a significant correlation between medical collections and museums in the western world and those emerged in Serbia from the middle of 19th century, in terms of time and motives of the establishment as well as the purpose. Special attention is devoted to the study of historiography of history of medicine in Serbia. The aim was to determine the impact of the approach to the study of history of medicine (considering defining the research topics) to the processes of musealisation VII of the history of medicine. These problems, which did not attract the attention of researchers so far, were examined on the example of the Museum of Serbian Medicine of the Serbian Medical Society...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитету
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмузејиsr
dc.subjectmuseumsen
dc.subjectmuseums of medicineen
dc.subjectmusealisationen
dc.subjectmuseologyen
dc.subjecthistory of medicineen
dc.subjectmedicineen
dc.subjecthealth cultureen
dc.subjectdoctorsen
dc.subjectмедицински музејиsr
dc.subjectмузеализацијаsr
dc.subjectмузеологијаsr
dc.subjectисторија медицинеsr
dc.subjectмедицинаsr
dc.subjectздравствена култураsr
dc.subjectлекариsr
dc.titleМузеализација историје медицине у Србијиsr
dc.titleMusealisation of the history of medicine in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractБулатовић, Драган; Чоловић, Радоје; Марковић, Предраг; Турза, Карел; Јовановић Симић, Јелена Т.; Muzealizacija istorije medicine u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16501/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16502/Jovanovic_Simic_Jelena_Referat.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record