Show simple item record

Golden ratio and philosophy of nature

dc.contributor.advisorPetrović, Aleksandar
dc.contributor.otherSedmak, Aleksandar
dc.contributor.otherManojlović, Vesna
dc.contributor.otherSinđelić, Svetozar
dc.contributor.otherMarković, Predrag
dc.creatorMilosavljević, Predrag D.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:15:40Z
dc.date.available2016-01-05T12:15:40Z
dc.date.available2020-07-03T09:15:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2111
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2713
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9954/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45143311
dc.description.abstractОвај рад представља прилог проучавању историје и филозофије златног пресека сагледане кроз еволуцију ликовног стваралаштва које је обухватило раздобља од Старијег палеолита до Раног холоцена, а затим и примену геометријско-конструктабилних метода у стваралаштву из ранохолценских епоха и филозофије природе конципиране током Старог века (до објављивања Еуклидове математичке збирке „Елементи“). Широк обухват истраживање био је условљен потребама за дефинисањем различитих фаза и процеса еволуције геометријског мишљења који су претходили математичкој формализацији и историјским основама златног пресека. У том погледу рад представља теоријску синтезу резултата истраживања у оквиру којих је установљена аналогија геометријских вредности на нивоу природних и артефицијалних структурација. Поменута аналогија је указала на различита искустава проистекла из несвесног и интуитивног транспоновања геометријско-сразмерских вредности златног пресека, која су током времена довела до стадијума њихове свесне примене и разумевања њихових природно-филозофских основа. Радом су обухваћени резултати истраживања више стотина археолошких артефаката и писаних извора који су указали на континуитет различитих видова практичне примене, а затим и теоријске имплементације геометријских основа ове значајне сразмере. У основи, рад је базиран на представљању и аналитичкој имплементацији оригиналних геометријских метода – примарне конструкције по златног пресека и лествичне/ангуларне деобе по златном пресеку, помоћу чијих конструктабилних елемената је генерисан скуп вредности које се као геометријске доминанте проналазе како у различитим видовима природних структурација, тако и у артефицијалним садржајима и теоријским конструктима на којима је била базирана античка филозофија природе. У том погледу, резултати истраживања су указали да се доминантни геометријски образасци генерисани у оквиру античке филозофије природе могу бити сведени на истоветне вредности (размере, углове и облике), који коинцидирају са геометријским основама структуре молекула воде, односно геометријским карактеристикама пропагације светлости, попут примарног и секундарног дугиног угла, Брустеровог упадног угла, углова терестријалне рефракције светлости, а затим, у одређеним случајевима, и са астрометријским карактеристикама који се доводе у вези са одређивањем положаја и привидног кретања небеских тела (посебно оних који се тичу геометријских основа проистеклих из одређивања равнодневница и солстиција). Посебно место у том погледу имају геометријске карактеристике система питагоријске музичке лествице и Платонове космолошке константе, чије свођење на јединствену геометријско-конструктабилну матрицу указује на посебно епистемолошко и онтолошко место које је приликом рационалног дефинисања процеса у природи и визуелизације космолошких принципа и појава (космографија) током раздобља Класичне Грчке било додељено сразмерским вредностима златног пресека. Рад је поткрепљен графичким студијама и прилозима са упоредним анализама чији садржаји сведоче о нивоима несвесне, интуитивне и рационлне транспоновања и примене геометријско-сразмерских вредности ове значајне сразмере. Графички прилози конципирани су тако да на непосредни и јасан начин укажу на висок степен установљене аналогије између геометријских вредности које с једне стране чине садржаје различитих артфицијалних објеката, а с друге, елеменате на које се своди геометрија одређених видова природног структурирања. Посебна пажња и обухват резултата истраживања усмерени су у правцу разумевања положаја које су геометријске основе златног пресека имале у еволуцији интелигенције и стваралачкој еволуцији током различитих палеолитских фаза, а затим и рационалних приступа у генерисању (синтези) геометријско-конструктабилних вредности остварених почетком и у току холоценског раздобља. Циљ овог рада је да укаже да елементи геометријске аналогије чине важну аналитичку основу преко које се на непосредан начин могу установити релације и садржаји који су утицали на развој свести и апстрактног мишљења које је током времена довело до ширег спектра искустава у вези са математизацијом и природнофилозофским дефинисањем геометријских законитости златног пресека. У том смислу овај рад доприноси употпуњавању савремених историјских контекста и погледа на еволутивне и историјске чињенице у вези са развојем идеје о златном пресеку.sr
dc.description.abstractThis dissertation represents a contribution to the history and philosophy of the golden ratio observed through the evolution of visual arts covering the period from Upper Palaeolithic to Early Holocene, including the usage of geometrical-constructible methods within Early Holocene epochs and the philosophy of nature that was conceived during the Classical epoch ending with the Hellenistic period, i.e. after Euclid's „Elements“. Such wide scope of the research was determined by the need to define different phases and processes of geometrical thought evolution that preceded the mathematical definition and history of the golden ratio. In this view, this work represents a theoretical synthesis of research results where the analogy between geometrical values of natural and artificial structurations has been drawn. The mentioned analogy points out various experiences in subconscious and intuitive transposition of geometric-proportional values of the golden ratio, which in the course of time led to their conscious application and understanding of their naturalphilosophical bases. The work comprises the research results of several hundreds of archaeological artefacts and written sources that indicate the continuity of various aspects, first of practical use and then of theoretical implementation of geometrical bases/foundations of this important ratio. Basically, the work rests on presentation and analytical implementation of the original geometrical methods – primary construction by golden ratio and scalar/angular division by golden ratio, whose elements have been used to generate a set of identical values that can be found as geometric dominants both in different aspects of natural structurations and in artificial contents and theoretical foundations of the ancient philosophy of nature. Therefore the research results indicate that the dominant geometrical patterns are reduced to the genesis of the identical values (proportion, angles and shapes) that coincide with the geometrical bases of the water molecule structure, i.e. geometrical characteristics of light propagation, like primary and secondary rainbow angles, Brewster’s angle, tertiary light refraction angles, and then, in certain cases, also with astrometric characteristics concerning to the position and apparent motions of celestial bodies, especially those related to geometry used for calculating equinoxes and solstices. A special place thus belongs to geometrical characteristics of Pythagorean musical scale and Plato's cosmological constant whose reduction to a unique geometric-constructible pattern points out a special epistemological and ontological place that was given to proportional values of the golden ratio in defining the processes in nature and visualisation of cosmological principles and phenomena (cosmography) in the Ancient Greek epoch. The dissertation is illustrated by comparative graphic studies and appendices whose contents show the levels of unconscious, intuitive and rational usage of geometric-proportional values of this important ratio. The graphic studies are presented so as to directly and clearly show the high level of the established analogy between geometrical values that make the contents of different artificial objects on one hand, and the elements which the geometry of natural structure is reduced to, on the other. Special attention and the research results' analysis have been directed towards understanding the position of geometricал bases of the golden ratio in the evolution of intelligence and creativity in different phases Palaeolithic art, and later the rational approaches in generating (synthesis) of geometric-constructible values achieved during the Holocene epochs. The purpose of this paper is to show that the elements of geometrical analogy make an important analytical basis that can be used to establish directly the relations and contents that influenced the development of conscience and abstract thought that in the course of time broadened the range of experiences related to the mathematisation and natural philosophical defining of geometric regularities of the golden ratio. Thereby, this dissertation contributes to extend contemporary historical contexts and aspects on evolutional and historical facts related to the development of the idea of golden ratioen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитету
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179048/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectзлатни пресекsr
dc.subjectGolden Ratioen
dc.subjectеволуција интелигенцијеsr
dc.subjectфилозофија природеsr
dc.subjectтеорија пропорцијаsr
dc.subjectгеометријскa конструктабилностsr
dc.subjectпримарна конструкција златног пресекаsr
dc.subjectлествично/ангуларна деоба по златном пресекуsr
dc.subjectпитагорејски музички интервалиsr
dc.subjectПлатонова космолошка константаsr
dc.subjectструктура молекула водеsr
dc.subjectдугин примарни и секундарни угаоsr
dc.subjectevolution of intelligenceen
dc.subjectnatural philosophyen
dc.subjecttheory of proportionen
dc.subjectgeometric constructibilityen
dc.subjectprimary construction of the golden ratioen
dc.subjectscalar/angular division by golden ratioen
dc.subjectPythagorean musical intervalsen
dc.subjectPlato's cosmological constanten
dc.subjectwater molecule structureen
dc.subjectprimary and secondary rainbow anglesen
dc.titleЗлатни пресек и филозофија природе. Аспекти еволуције геометријског мишљења и аналогија сразмерних вредности у стваралаштву из раздобља од Старијег палеолита до Класичне Грчке епохеsr
dc.titleGolden ratio and philosophy of natureen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Aлександар; Марковић, Предраг; Седмак, Aлександар; Манојловић, Весна; Синђелић, Светозар; Милосављевић, Предраг Д.; Zlatni presek i filozofija prirode. Aspekti evolucije geometrijskog mišljenja i analogija srazmernih vrednosti u stvaralaštvu iz razdoblja od Starijeg paleolita do Klasične Grčke epohe;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16488/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record