Show simple item record

Socio-economic and biological characteristics of fishing on the river Danube

dc.contributor.advisorHegediš, Aleksandar
dc.contributor.otherRegner, Slobodan
dc.contributor.otherZarić, Vlade
dc.contributor.otherKalauzi, Aleksandar
dc.contributor.otherCvejić, Slobodan
dc.creatorSmederevac-Lalić, Marija
dc.date.accessioned2016-01-05T12:15:36Z
dc.date.available2016-01-05T12:15:36Z
dc.date.available2020-07-03T09:16:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1093
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2707
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7809/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45147407
dc.description.abstractОдрживо коришћење природних ресурса уопште, па тако и риболовног ресурса, захтева добро и на научним принципима засновано познавање онога што се користи. Анализом социо-економских карактеристика привредних рибара, техника које примењују, последица риболовних активности на укупан рибљи фонд, тржишта на које пласирају улов, степена хармонизованости и конзистентности законодавства из ове области, као и утицаја хидролошких и климатских фактора на риболовну делатност, могуће је стећи увид у тренутно стање, као и у очекиване трендове у овој области. Мултидисциплинарно сагледавање проблема и потенцијалних решења је неопходно у циљу успоставања одрживог управљања и комерцијалног коришћења риболовног ресурса на Дунаву према највишим еколошким стандардима и принципима одрживог развоја. Циљ је истражити односе између значајних елемената који указују на стање ресурса и/или утичу на њега, а то су: врсте риба, станишта, социо-економски и политички фактори. Општи циљ дисертације је сагледавање карактеристика и валоризација привредног риболова на Дунаву на основу три кључна аспекта одрживог развоја, а који истовремено чине и основу одрживог коришћења природних ресурса: социолошког, економског и биолошког. Биолошки аспект ових истраживања се у највећој мери односи на еколошке проблеме, с обзиром да се ради о специфичном природном ресурсу на који утиче не само риболовна експлоатација његовог економски значајног дела, већ и вишенаменско коришћење водених ресурса и екосистема уопште. Све мање заступљеним традиционалним екстензивним риболовом, а порастом осталих антропогених утицаја на слатководне екосистеме и увећаним утицајем криволова, дошло је до прелова и пада бројности појединих аутохтоних популација риба, као и све веће заступљености алохотних врста. Познавање риболовног притиска на основу броја риболоваца, њиховог риболовног напора и количине улова, основни је предуслов за успешно управљање рибљим фондом као природним ресурсом, што се у рибарствено уређеним срединама остварује путем редовног вођења статистике...sr
dc.description.abstractSustainable use of natural resources in general and thus fishing resources requires application of good scientific principles, based on the sound knowledge of what is used. In order to gain insight into the current status and the expected trends in this area, it is necessary to conduct the analysis of the socio-economic characteristics of commercial fishermen, techniques they apply, impacts of fishery on the overall fish stocks, markets where fishermen distribute their catch, level of harmonization and consistency of legislation in this area, as well as of the impact of hydrological and climatic factors on fishery. It is critical to employ multidisciplinary approach to assess problems and potential solutions regarding sustainable and commercial utilization of fishery resources in the Danube, in accordance with the highest ecological standards and principles of sustainable development. The overall objective of the dissertation was to explore the relationships between important elements that indicate the state of the resource, such as fish species, habitats, socio-economic and political factors. The aim was to assess characteristics and the economic value of the commercial fishery on the Danube, based on the three key aspects of the sustainable use of natural resources - social, economic and biological. The biological significance of the research is mostly related to environmental problems, given that this is a specific natural resource whose exploitation affects not only the fish stocks, but also water resources and ecosystems in general. As a result of intensified fishery pressure, increased presence of illegal fishery, as well as other human impacts on freshwater ecosystems, there are indices of overfishing and of the decline of some native fish populations, followed by an increasing presence of alochthonous species. Knowledge about the present and historic fishery pressures based on the number of fishermen, their fishing effort and catch quantities, is a prerequisite for the efficient management of fishery resources, which is commonly realized by keeping regular management statistics. Fish catch records in Serbia are maintained since 1948, while the data on exact species composition was introduced in 1951. By 2005, the data on annual catches have fluctuated around a mean value of 860 tons...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитету
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37009/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173045/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпривредни риболовsr
dc.subjectcommercial fisheryen
dc.subjectDanube Riveren
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectcatch statisticsen
dc.subjectfish marketen
dc.subjectwater levelen
dc.subjectwater temperatureen
dc.subjectforecastsen
dc.subjecttrendsen
dc.subjectДунавsr
dc.subjectСрбијasr
dc.subjectстатистика уловаsr
dc.subjectтржиште рибеsr
dc.subjectводостајsr
dc.subjectтемпература Дунаваsr
dc.subjectпрогнозеsr
dc.subjectтрендовиsr
dc.titleСоцио-економске и биолошке карактеристике привредног риболова на Дунавуsr
dc.titleSocio-economic and biological characteristics of fishing on the river Danubeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractХегедиш, Aлександар; Цвејић, Слободан; Регнер, Слободан; Калаузи, Aлександар; Зарић, Владе; Смедеревац-Лалић, Марија; Socio-ekonomske i biološke karakteristike privrednog ribolova na Dunavu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16743/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16743/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2707


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record