Show simple item record

Transportation network design by evolutionary computation : an express postal parcel delivery network casе

dc.contributor.advisorTeodorović, Dušan B.
dc.contributor.otherDimitrijević, Branka S.
dc.contributor.otherKovačević-Vujčić, Vera
dc.creatorČupić, Aleksandar M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:13:35Z
dc.date.available2016-01-05T12:13:35Z
dc.date.available2020-07-03T09:12:21Z
dc.date.issued2014-12-25
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2679
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1871
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9567/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512401066
dc.description.abstractЕкспрес услуга преноса пакета у многим земљама подразумева доставу пошиљака „од врата до врата” на најбржи могући начин у оквиру економичности. Компаније које се баве овим послом најчешће врше пренос пошиљака кроз тзв. „hub and spoke” мрежу, односно транспортну мрежу са једним или више главних прерадних/сортирних центара – хабова у којима се врши концентрација токова пошиљака. Разлог за организовање такве мреже је ефекат смањивања трошкова транспорта између хабова због великог броја пакета који се превозе између њих. У хабовима се пошиљке размењују између друмских возила, железничких вагона и авиона којима се врши транспорт до/од хаба у процесу који се назива сортирање (прерада) пошиљака. У циљу правилне организације транспорта пошиљака унутар одређеног региона поштанске/курирске компаније морају донети праве одлуке у вези са бројем хабова за разврставање пошиљака, њиховим локацијама, као и са алоцирањем доставних подручја сваком од хабова. Овај проблем решаван је у раду као вишекритеријумски. Предложени модел заснован је на компромисном програмирању и генетским алгоритмима. Осим тога, поред основног приступа, понуђен је и интерактивни приступ решавању проблема. Развијени модел могао би се имплементирати на мрежама са великим бројем чворова. У раду је представљена студија случаја за пренос пошиљака у Србији. У докторској дисертaцији се решава проблем из области пројектовања транспортних мрежа за пренос поштанских пошиљака. Овај проблем је један од најважнијих проблема који се јављају у поштанском саобраћају а по својој природи спада у групу локацијских проблема. Основни циљ дисертације је формулација и решавање проблема лоцирања центара за прераду поштанских пошиљака, одређивање саобраћајних веза као и редова превоза за сваки чвор на мрежи. Правилном локацијом прерадних центара, дефинисањем линија веза на транспортној мрежи као и реда превоза и броја односно типа возила који саобраћају на свакој релацији постиже се максимизација једног од дефинисаних критеријума или њихове комбинације. Предложени концепт интерактивног решавања овог проблема пружа доносиоцима одлука, као главним корисницима развијених програма, нову димензију разумевања проблема који покушавају да реше.sr
dc.description.abstractParcel express service in many countries assumes door-to-door delivery of parcels and small packages in the fastest possible way. Delivery companies usually organize hub a delivery network, since flows between hubs are characterized by economies of scale effect. At hubs, parcels are exchanged between vans, trucks, and planes. In order to properly organize parcel delivery in a specific region, the parcel delivery company should make proper decisions about the total number of parcel delivery hubs, their locations, as well as allocation of demand for facilities’ service to facilities. These issues are modeled in this paper as a multi-objective problem. The model developed is based on Compromise Programming and Genetic Algorithms. Apart from this an interactive manner in which a defined problem can be solved is also demonstrated here. The proposed model could be implemented in large-scale networks. The case study of express postal parcel delivery network in Serbia is shown in this dissertation. The doctoral dissertation solves the problem of designing transportation network for postal parcel delivery. This problem, by its nature, is a facility location problem and it is one of the most important problems that appears in postal traffic. The main goal of the dissertation is to formulate and solve the problem of locating facilities for postal parcels sorting, determination of traffic links and transportation schedule for each node in the network. By identifying the right locations of the hubs, correctly defined transportation links in the network and properly setting of transportation schedule, numbers and types of vehicles that operate on each transportation link, it is possible to reach the maximization of one defined criterion or a combination of them. The proposed concept of solving this problem in an interactive manner offers decision makers, as the main users of the developed software, a new dimension of understanding the problem that they have been trying to solveen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Саобраћајни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36002/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36022/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕкспрес пренос пошиљакаsr
dc.subjectParcel express servicesen
dc.subjectgenetic algorithmsen
dc.subjecthub locationsen
dc.subjectCompromise Programmingen
dc.subjectinteractive manneren
dc.subjectгенетски алгоритмиsr
dc.subjectлокације хабоваsr
dc.subjectкомпромисно програмирањеsr
dc.subjectинтерактивни приступsr
dc.titleПројектовање транспортних мрежа применом еволуционог рачунарства : мрежа за пренос експрес поштанских пошиљакаsr
dc.titleTransportation network design by evolutionary computation : an express postal parcel delivery network casеen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТеодоровић, Душан Б.; Димитријевић, Бранка С.; Ковачевић-Вујчић, Вера; Чупић, Aлександар М.; Projektovanje transportnih mreža primenom evolucionog računarstva : mreža za prenos ekspres poštanskih pošiljaka; Transportation network design by evolutionary computation : an express postal parcel delivery network case;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15487/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15487/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15488/bitstream_15488.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2679


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record