Show simple item record

Water well ageing in alluvial sediments of different oxic conditions

dc.contributor.advisorStevanović, Zoran
dc.contributor.otherDimkić, Milan
dc.contributor.otherPušić, Milenko
dc.creatorMajkić, Brankica
dc.date.accessioned2016-01-05T12:12:41Z
dc.date.available2016-01-05T12:12:41Z
dc.date.available2020-07-03T09:11:49Z
dc.date.issued2013-09-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2171
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2659
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10005/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45079311
dc.description.abstractСтарење бунара настаје као последица процеса корозије и колмирања. Процесе корозије могуће је спречити уградњом филтерских конструкција од материјала отпорних на корозију. Колмирање може да настане без обзира на врсту материјала од кога се праве бунарске конструкције, а процесом може бити захваћена прифилтарска зона па и зона саме водоносне средине. Из тог разлога тезa је усмеренa на процесе који доводе до колмирања бунара и последицe опадањa капацитета водозахватних објеката. Полазна хипотеза је да бунари старе различитом брзином у срединама различитог степена оксичности. Хидрохемијске и микробиолошке карактеристике подземних вода, састав седимената изданске зоне, али и режим рада бунара утичу на брзину формирања талога у бунарима. Водоснабдевање становништва у Републици Србији врши се највећим делом експлоатацијом подземних вода (oкo 75%). Процењене количине подземних вода у алувијалним срединама износе 43,79 m3/s, што износи 65,23% укупно процењених природних резерви. На основу података из Водопривредне основе Републике Србије, просечно се из алувијалних издани експлоатише 12,9 m3/s. Подземне воде захваћене из алувијалних издани доминантно учествују у водоснабдевању у Србији. Одабрана су три подручја истраживања: регионална изворишта јавног водоснабдевања Трновче код Велике Плане и Кључ код Пожаревца, односно локација дренажног система Ковин-Дубовац која је Водопривредном основом предвиђена за отварање регионалног изворишта за водоснабдевање средњег и северног Баната. Резултати истраживања допуњени су и упоређени са подацима везаним за одабране бунаре београдског изворишта подземних вода. Кроз дисертацију су приказане методе које су коришћене за одређивање различитих параметара битних за дефинисање колмирања, геолошке и хидрогеолошке карактеристике појединачних локација, начин и резултати дефинисања степена оксичности средине, резултати анализе талога и резултати одређивања локалних хидрауличких губитака и дозвољених улазних брзина у бунаре...sr
dc.description.abstractWater well ageing is generally a consequence of corrosion and clogging. Corrosion can be prevented by installing well casings made from materials resistant to corrosion. Clogging might occur regardless of the type of material used to construct the well casing and the process may extend to the immediate vicinity of the well screen and even affect the aquifer itself. For the above reason, focus of the thesis is on the processes that lead to well clogging and the impact of such processes on declining well capacity. The starting hypothesis is that wells age at varying rates in sediments of different oxic conditions. Hydrochemical and microbiological characteristics of the groundwater and the composition of the sediments comprising the aquifer matrix affect the rate of incrustation inside the wells, as does the operating mode of the wells. Drinking water supply in Serbia largely relies on groundwater abstraction (about 75%). The amount of groundwater stored in alluvial aquifers has been estimated at 43.79 m3/s, or 65.23% of all groundwater resources. According to the Serbia’s Water Management Master Plan, the average rate of groundwater from alluvial aquifers is 12.9 m3/s. Groundwater withdrawn from alluvial aquifers is the main source of the water supply in Serbia. Three test areas were selected: regional sources of public water supply at Trnovče near the City of Velika Plana and Ključ near the City of Požarevac, and the location of the Kovin-Dubovac drainage system that the Water Management Master Plan has designated for the development of a regional source of water supply for Central and North Banat. The outcomes of the research have been supplemented and compared with the data gathered from the selected water wells of the groundwater source in Belgrade. The thesis presents the methods applied to determine various parameters relevant to the definition of clogging, the geological and hydrogeological characteristics of the studied locations, the approach used and the outcomes of the definition of the oxic conditions of alluvial sediments, the incrustation analyses and the results of determining local hydraulic losses and permissible entrance velocities to the wells...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37014/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectстарење бунараsr
dc.subjectwater well ageingen
dc.subjectалувијалне изданиsr
dc.subjectстепен оксичности срединеsr
dc.subjectколмирањеsr
dc.subjectбунарски талогsr
dc.subjectлокални хидраулички губитакsr
dc.subjectдозвољене улазне брзинеsr
dc.subjectalluvial aquifersen
dc.subjectoxic conditionsen
dc.subjectcloggingen
dc.subjectincrustationsen
dc.subjectlocal hydraulic lossen
dc.subjectpermissible entrance velocityen
dc.titleСтарење бунара у алувијалним срединама различитог степена оксичностиsr
dc.titleWater well ageing in alluvial sediments of different oxic conditionsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСтевановић, Зоран; Пушић, Миленко; Димкић, Милан; Мајкић, Бранкица; Starenje bunara u aluvijalnim sredinama različitog stepena oksičnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15435/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record