Show simple item record

Upper cretaceous sediments of northwestern Serbia

dc.contributor.advisorBanjac, Nenad
dc.contributor.otherRabrenović, Dragoman
dc.contributor.otherRadulović, Vladan
dc.contributor.otherJovanović, Divna
dc.creatorGlavaš-Trbić, Bojan M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:12:40Z
dc.date.available2016-01-05T12:12:40Z
dc.date.available2020-07-03T09:11:47Z
dc.date.issued2013-11-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2172
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2658
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10007/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45080591
dc.description.abstractУ раду су приказане палеогеографске карактеристике и геотектонски положај ширег подручја (Јадарског блока и Вардарске зоне) које су утицале на услове таложења, односно карактеристике горњокредних творевина на простору данашње северозападне Србије. Описани су карактеристични локални геолошки стубови уз приказ њихових литолошких, биостратиграфских и седиментолошких карактеристика. При томе су коришћена досадашња сазнања о предметном простору изложена у домаћим радовима, и извршена је компарација и корелација са подацима суседних терена, шире перитетиског ареала. Истраживања у првој фази су вршена на међусобно удаљеним и релативно малим профилима – често само ерозионим крпама заосталим на прекредној подлози, или на профилима отвореним у ерозионим прозорима насталим дејством рецентних водотокова на посткредни, неогени прекривач. На оваквим данас удаљеним и изолованим творевинама су проучавани услови настанка, фосилни садржај и депозиционе средине, да би у наредној фази творевине биле међусобно корелисане, и анализиране у односу на сличне творевине суседних земаља и ширег перитетиског простора. У оквиру горњокредних творевина дефинисане су стратиграфске целине чији се међусобни вертикални и/или латерални односи, особине и законитости појављивања и распрострањења могу пратити на испитиваном простору. На основу добијених и синтетизованих података, издвојенa су четири седиментациона циклуса током којих су наведене творевине стваране, а сами седименти су ускладу са постојећим критеријумима приказани на геолошкој карти и пратећим графичким прилозима. При томе је значајна пажња посвећена микропалеонтолошком и макропалеонтолошком садржају седимената, тако да су приказани карактеристични микро и макрофосили који употпуњују сазнања о истраживаном терену, посебно о ценоманским творевинама. Финално су дискутовани палеогеографски услови стварања седимената и описана геодинамичка еволуција ширег простора током горње креде. Кроз закључак су сумирани сви добијени резултати који се односе на стратиграфске карактеристике горњокредних творевина СЗ Србије.sr
dc.description.abstractIn the paper are presented paleogeographic characteristics and geotectonic position of the broader area (Jadar block and Vardar zone) that had primary effect on the depositional conditions and characteristics of the Upper Cretaceous sediments in the NW Serbia. The lithological, biostratigraphic and sedimentological characteristics of the sediments are obtained from the measured geological sections. In addition, the results of previous investigations regarding this area are collected, in order to compare all facts with the existing data on the Upper Cretaceous sediments in the Peritethyan domain. The field investigations are frequently conducted on small, isolated and remoted outcrops: the erosional remnants of the Upper Cretaceous sediments, or the erosional openings - windows in the overlying Neogene cover. The origin, depositional conditions and fossil content of the Upper Cretaceous sediments are analysed during this first phase. In the second phase, the sediments are compared mutually, and correlated with the similar deposits of the adjoining areas. Within the Upper Cretaceous sediments certain stratigraphic entities are delineated. The boundaries and mutual relationships of these entities are studied and traced along the entire area. As a conclusion, four sedimentary cycles are delineated within the Upper Cretaceous succession of the NW Serbia, and stretching of the Upper Cretaceous sediments is shown on a geological map and accompanying figures. Particular attention is paid to micropaleontological and macropaleontological content of these sediments, and characteristic fossil associations are given. These associations (particulary Cenomanian associations) complement the geological knowledge regarding the investigated area. Finally, the paleogeographic conditions and the geodynamic evolution of the area during the Upper Cretaceous is discussed. The most important data regarding the stratigraphic characteristics of the Upper Cretaceous sediments in NW Serbia are summarized in the conclusion.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectгорња кредаsr
dc.subjectUpper Cretaceousen
dc.subjectстратиграфијаsr
dc.subjectмикрофосилиsr
dc.subjectмакрофосилиsr
dc.subjectЈадарски блок-Вардарска зонаsr
dc.subjectСЗ Србијаsr
dc.subjectstratigraphyen
dc.subjectmicrofossilsen
dc.subjectmacrofossilsen
dc.subjectJadar block-Vardar zoneen
dc.subjectNW Serbiaen
dc.titleГорњокредне творевине северозападне Србијеsr
dc.titleUpper cretaceous sediments of northwestern Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБањац, Ненад; Радуловић, Владан; Јовановић, Дивна; Рабреновић, Драгоман; Главаш-Трбић, Бојан М.; Gornjokredne tvorevine severozapadne Srbije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15431/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record