Show simple item record

dc.contributor.advisorKnežević, Gašo
dc.contributor.otherVasiljević, Mirko
dc.contributor.otherStanivuković, Maja
dc.contributor.otherJovanović, Nebojša
dc.contributor.otherPerović, Jelena
dc.creatorJovanović, Marko Z.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:10:34Z
dc.date.available2016-01-05T12:10:34Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:03Z
dc.date.issued2014-06-27
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2637
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1765
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9402/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513306033
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације представља истраживање правног режима, садржаја и правних последица одговорности државе за заштиту страних директних улагања. У том смислу детаљно се испитују специфичности теоријског одређења одговорности државе за заштиту страних директних улагања, посебности у погледу одређивања меродавног права за различите аспекте одговорности, утицај различитих начина дефинисања појма страног директног улагања на домашај одговорности државе пријемнице за његову заштиту, садржај и дејство конститутивних елемената, односно услова одговорности, начини испољавања услова искључења одговорности у међународном праву заштите страних директних улагања, као и последице постојања одговорности државе пријемнице у случају повреде обавезе заштите страних директних улагања на њеној територији. Овако постављен предмет истраживања условљен је растућим значајем страних директних улагања за развој националних привредних система, што је међународни тренд у погледу којег наша држава није изузетак. Међутим, настојање да се привуку страна директна улагања није увек праћено довољно пажљивим промишљањем о правним последицама јемстава датих страним улагачима. О томе јасно сведочи изразита хетерогеност садржаја извора међународног права заштите страних директних улагања. Управо утицај те хетерогености међународних и унутрашњих извора права заштите страних директних улагања, као и специфичности које произлазе из хибридне природе међународног права страних улагања на режим одговорности држава пријемница, представљају окосницу проблематике ове дисертације. Сходно томе, општи циљ истраживања представља утврђивање фактора који уобличавају одговорност државе за заштиту страних директних улагања и испитивање њиховог дејства, како би се изучавани институт боље теоријски разумео и правилније практично примењивао. Из овог општег циља проистиче и неколико конкретних задатака истраживања, а то су: давање прегледа и систематизовање извора права у области одговорности државе за заштиту страних директних улагања, утврђивање актуелних тенденција у праву страних улагања у вези са одговорношћу државе за заштиту страних директних улагања, испитивање усаглашености извора права страних улагања на снази у Републици Србији са тим тенденцијама и формулисање предлога за измене правила чија би примена могла да доведе до претераног ширења одговорности државе, односно до немогућности страног улагача да заштити своја легитимна улагачка права и интересе.sr
dc.description.abstractThe subject-matter of this doctoral dissertation is the research of legal regime, content and consequences of State responsibility for the protection of foreign direct investments. To that effect, the author examines in detail the elements of theoretical definition of the notion of State responsibility for the protection of foreign direct investments, the specificities with respect to the determination of the law applicable to different aspects of responsibility, the influence of various methods of defining the notion of investment to the scope of responsibility for its protection, the content and effects of elements and preconditions for responsibility, the circumstances excluding the responsibility as well as the legal consequences of responsibility of the host State in case of violation of its obligation to protect foreign direct investments in its territory. This choice of subject-matter of the doctoral dissertation is governed by the increasing importance of foreign direct investments for the development of national economies, which is a world-wide trend also present in Serbia. However, attempts to attract foreign investments are not always accompanied by careful considerations of legal consequences and potential practical repercussions of guarantees given to foreign investors. This is clearly proved by the diversity and heterogeneous content of sources of foreign direct investment law which, along with the specificities caused by the hybrid nature of international regime of investment protection, represent the focus of this dissertation. Accordingly, the general aim of the research is the identification of factors that shape State responsibility for protection of foreign direct investments and the exploration of their effects in order to enable better theoretic understanding and practical application of the rules studied in the thesis. This general aim induces several special aims of the study: providing an overview and describe the system of legal sources of foreign direct investment protection, identifying current tendencies in the law of foreign direct investment with respect to the State responsibility for protection of foreign direct investments, establishing the level of harmonization of sources of foreign direct investment protection applicable in Serbia with the international standards and suggesting the changes of the currently applicable regulatory framework in order to avoid both the overly extension of scope of State responsibility and the impossibility of foreign investors to protect their legitimate rights, interests and expectations.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултет
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179077/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСтрано директно улагањеsr
dc.subjectForeign direct investmenten
dc.subjectодговорностsr
dc.subjectдржава пријемница улагањаsr
dc.subjectстрани улагачsr
dc.subjectмеродавно правоsr
dc.subjectстандарди третманаsr
dc.subjectзаштита страних улагањаsr
dc.subjectпоследице постојања одговорности.sr
dc.subjectresponsibilityen
dc.subjecthost Stateen
dc.subjectforeign investoren
dc.subjectapplicable lawen
dc.subjectstandards of treatment of foreign investmenten
dc.subjectprotection of foreign investmenten
dc.subjectconsequences of responsibility for breach of duty to protect foreign investment.en
dc.titleОдговорност државе за заштиту страних директних улагањаsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКнежевић, Гашо; Станивуковић, Маја; Јовановић, Небојша; Перовић, Јелена; Васиљевић, Мирко; Јовановић, Марко З.; Odgovornost države za zaštitu stranih direktnih ulaganja;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13993/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13993/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2637


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record