Show simple item record

Narrative function of law

dc.contributor.advisorMitrović, Dragan M.
dc.contributor.otherVukadinović, Gordana
dc.contributor.otherVasić, Radmila
dc.creatorKnežević, Biljana
dc.date.accessioned2016-01-05T12:10:28Z
dc.date.available2016-01-05T12:10:28Z
dc.date.available2020-07-03T09:04:48Z
dc.date.issued2013-09-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2622
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1245
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8190/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513036465
dc.description.abstractДокторска дисертација „Наративна функција права“ има за предмет свог истраживања једну код нас недовољно обрађену област, интересантну и корисну у невероватно развијеној правној теорији у свету. Лично интересовање аутора утицало је да за предмет истраживања изабере савремену, мултидисциплинарну и делимично еклетичку тему. Можда ће такав избор заинтересовати друге правне писце да започну темељно истраживање наративне стране и функције права. У раду се анализира схватање према којем право представља „причу“ сачињену у одређеном формату, а затим и схватања према којима је садржај права (насупрот његовој форми) повезан са наративношћу као делом усмене и писане текстуалности (поезије, прозе или приповедања у ширем смислу). Развија се схватање према коме право као део опште културе (духовне, материјалне и интелектуалне) производи наративне импликације у свим својим фазама – од настанка, преко интерпретације, све до примене. Право није само скуп правних норми. Потребно је испитати одакле потичу све те норме и институције, односно на који начин наративност представља исходиште правне материје. Према овом раду, норме и институције извиру из филозофско-правних полазишта која показују да право није само практична дисциплина (praxis), већ и да је у непосредном односу са теоријом (theoria) и појезисом (poiesis), тј. произвођењем. Заједничким разматрањем права у оквирима три поменута начина на које човек може да дела, а њих је давно одредио Аристотел, може се доћи до исправне и свеобухватне дефиниције права. Према становишту које је заступљено у овом докторском раду, право је систем, једна „интегритетна” појава која није усамљена у својој апстрактној форми и језичкој појавности. Управо форма отвара могућности за интерпретативност и отвореност. Она омогућава да се аутентичност права сагледа и протумачи мултидисциплинарно. Увид у наративну функцију права отвара нове могућности за сазнавање права. Показује се како се правна материја „не може само научити“ (episteme) или „само разумети“ (phronêsis), као и да наративна димензија права пружа правнотеоријски увид (sophia) веома сличан усменом и писаном тексту или књижевности (са којом је блиска вештина /technê/ одређеног дискурса – говора и писања).sr
dc.description.abstractNarrative Function of Law is a doctoral dissertation which has for its subject a field insufficiently handled in this region (Serbia), an interesting and useful field of an incredibly developed legal theory. It was an author's personal interest that influenced her to choose a contemporary, multi-disciplinary and partially eclectic theme as a subject of her research. Hopefully, such a choice will influence other legal writers to commit to a thorough research of the narrative side and function of law. The thesis analyzes the perception of law as a “story“ made in a particular format as well as perceptions in which the content of law (as contrary to its form) is connected to a broader social milieu, especially to narrative seen as a part of an oral and written textually (poetry, prose, or storytelling in a wider sense). A perception develops according to which law as a part of a general culture (spiritual, material and intellectual) produces narrative implications in all of its phases – from its origin, through its interpretation, and all the way to its application. Law is not only a set of legal norms. We need to examine were all those norms and institutions come from, in other words, in which way is narrativity the source of a legal matter. According to this thesis, norms and institutions come from philosopho-legal starting points which show that law is not only a practical discipline (“praxis“) but it is also in direct relationship with theory (“theoria“) and “poiesis” that is, production. Contemplating of law under the three ways of acting mentioned previously which were defined by Aristotle a long time ago, we can come to a correct and comprehensive definition of law. According to the standpoint which is presented in this doctoral thesis law is a system, an integrative phenomenon which is not alone in its abstract form and linguistic appearance. It is precisely the form that leaves room for interpretation and openness. It allows perceiving and interpreting the authenticity of law in a multi-disciplinary way. Insight into the narrative function of law opens up new possibilities for cognition of law. It demonstrates how “one cannot simply learn” legal matter (“episteme“) or “simply understand it“ (“phronesis“) as well as the fact that narrative dimension of law provides an insight into a legal theory (“sophia“) which is very similar to oral or written text, or to literature (close to a skill (techne) of specific discourse – speech and writing).en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectправоsr
dc.subjectlawen
dc.subjectнарацијаsr
dc.subjectпричаsr
dc.subjectдруштвоsr
dc.subjectговорsr
dc.subjectтекстsr
dc.subjectnarrationen
dc.subjectstoryen
dc.subjectsocietyen
dc.subjectspeechen
dc.subjecttexten
dc.titleНаративна функција праваsr
dc.titleNarrative function of lawen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-SA
dcterms.abstractМитровић, Драган М.; Васић, Радмила; Вукадиновић, Гордана; Кнежевић, Биљана; Narativna funkcija prava;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13944/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record