Show simple item record

Application of rules on state responsibility for environmental harm

dc.contributor.advisorKreća, Milenko
dc.contributor.otherEtinski, Rodoljub
dc.contributor.otherRakić, Branko
dc.creatorČučković, Bojana
dc.date.accessioned2016-01-05T12:10:19Z
dc.date.available2016-01-05T12:10:19Z
dc.date.available2020-07-03T09:04:28Z
dc.date.issued2012-10-23
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=383
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2609
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6057/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512552113
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације чине правила о одговорности државе као класична тема међународног права. Тема се посматра кроз призму међународног права заштите животне околине полазећи од претпоставке да у новим областима међународног права правила о одговорности државе не губе на својој актуелности, већ, напротив, полажу тест издржљивости и дораслости захтевима све сложенијих односа у међународној заједници и све интензивнијем ангажовању како међународних, тако и унутрашњих судова у установљењу одговорности државе за причињену еколошку штету. У међународноправном поретку начело по коме државе одговарају за своје акте једно је од најстаријих. Међутим, правила о одговорности државе још увек припадају међународном обичајном праву и поред великих напора да се ова материја регулише правилима међународног уговорног права. Као базу истраживања дисертација користи рад Комисије за међународно право, органа коме је у систему Уједињених нација поверен задатак кодификације међународног права, а која се овим питањем бави више од пола века. Предмет дисертације тиче се применљивости постојећих правила о одговорности државе на једну ужу област међународног права – међународно право заштите човекове средине. Иако је неспорно да правила о заштити животне средине чине саставни део међународног јавног права, питање је у којој мери општа правила о одговорности државе која су се временом искристалисала, налазе примену и код одговорности за еколошку штету. Дисертација настоји да бројне специфичности које са собом носи међународно право заштите животне средине анализира са становишта степена прилагођености класичних правила о одговорности државе материји еколошког права. Особености међународног еколошког права снажно се рефлектују на правила о одговорности државе за противправни акт. Анализиран је сваки од елемената грађанске одговорности државе (постојање противправног акта, приписивање, штета, околности које искључују противправност) кроз релевантне карактеристике норми међународног права заштите човекове околине. Међутим, осим правила о одговорности државе за противправни акт предмет анализе чине и правила о одговорности за штету коју узрокују активности које су дозвољене међународним правом, такозвана одговорност за ризик. Полази се од тврдње да су правила о одговорности sine delicto осмишљена као средство за попуњавање празнина које су у случају еколошке штете остављене правилима о одговорности државе ex delicto.sr
dc.description.abstractThe subject matter of the doctoral dissertation are rules on State responsibility as a classical topic of International Law. They are observed through the prism of International Environmental Law starting from the assumption that in emerging areas of International Law rules on State responsibility do not lose their actuality. On the contrary, they take the test of their endurance and ability to respond to the demands of increasingly complex relationships in the international community and an ever deeper involvement of both international and national courts in the establishment of State responsibility for harm caused to the environment. The principle according to which States are responsible for their acts is among the oldest principles of the international legal order. However, the rules on State responsibility still belong to customary international law despite great efforts to regulate this matter by the rules of international treaty law. As the base of the research the dissertation uses the work of the International Law Commission, a subsidiary body of the UN General Assembly entrusted with the task of codifying International Law. The issue of State responsibility has been on the Commission’s agenda for more than half a century. The subject matter of the dissertation concerns the applicability of existing rules on State responsibility in a specific field of International Law – International Environmental Law. Even though it is beyond dispute that the rules on environmental protection are an integral part of Public International Law, it is questionable to what extent general rules on State responsibility, though crystallized in time, may also be applied to environmental harm. The dissertation aims to analyze numerous specifics of International Environmental Law from the perspective of the degree of the adaptation of the classical rules on State responsibility in matters of environmental harm. Features of International Environmental Law are strongly reflected in the rules on State responsibility for internationally wrongful acts. Each of the elements of State responsibility (the existence of an internationally wrongful act, attribution, harm, circumstances precluding wrongfulness) is analyzed through relevant characteristics of the norms of International Law protecting the environment. However, apart from the rules on State responsibility for internationally wrongful acts the dissertation provides for an analysis of the rules on liability for damage caused by act not prohibited by International Law, the so called liability for risk. It is asserted that the rules on liability sine delicto are designed as a means for filling the gaps left by the rules regarding responsibility ex delicto. In this respect, these rules are analyzed using the same methodology as in the analysis of the rules on international responsibility for internationally wrongful acts, although a distinction is made regarding the qualification of these rules as a ‘special regime’ of responsibility.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectОдговорност државе за противправни актsr
dc.subjectstate responsability for an internationally wrongful acten
dc.subjectодговорност државе за акте који су дозвољени међународним правомsr
dc.subjectеколошка штетаsr
dc.subjectКомисија за међународно правоsr
dc.subjectпринцип предострожностиsr
dc.subjectпринцип одрживог развојаsr
dc.subjectпринцип заједничке али диференциране одговорностиsr
dc.subjectМеђународни суд правдеsr
dc.subjectживотна срединаsr
dc.subjectstate liability for acts that are in accordance with international lawen
dc.subjectenvironmental harmen
dc.subjectInternational Law Commissionen
dc.subjectprecautionary principleen
dc.subjectsustainable development principleen
dc.subjectprinciple of common but differentiated responsabilityen
dc.subjectInternational Court of Justiceen
dc.subjectenvironmenten
dc.titleПримена правила о одговорности државе за еколошку штетуsr
dc.titleApplication of rules on state responsibility for environmental harmen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractКрећа, Миленко; Етински, Родољуб; Ракић, Бранко; Чучковић, Бојана; Primena pravila o odgovornosti države za ekološku štetu;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13893/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13893/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20121023cuckovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2609


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record