Show simple item record

The influence of genotype and plant density on morphological properties and maize yield

dc.contributor.advisorGlamočlija, Đorđe
dc.contributor.otherMomirović, Nebojša
dc.contributor.otherĐukanović, Lana
dc.contributor.otherPopović, Vera
dc.contributor.otherJovanović, Života
dc.creatorMarić, Vladimir V.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:09:14Z
dc.date.available2016-01-05T12:09:14Z
dc.date.available2020-07-03T08:59:44Z
dc.date.issued2014-02-03
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2580
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1620
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9125/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512084189
dc.description.abstractУ двогодишњем периоду (2011-2012. године) изведена су истраживања утицаја хибрида различите дужине вегетационог периода (FAO grupa 400 - ZP 434, NS 4030, Kitty; FAO grupa 500 - ZP 505, NS 5043, Luce; FAO grupa 600 - ZP 684, NS 6010, Kermess) и густине усева (75.188, 71.429 и 68.027 биљака по хектару - FАО 400; 68.027, 64.935 и 62.112 биљака по хектару - FАО 500; 62.112, 59.524 и 57.143 биљака по хектару - FАО 600) на морфолошке особине, компоненте приноса и принос зрна. Највећи принос зрна на земљишту тип чернозем, у просеку имали су хибриди ZP 684 (9.823 kg ha-1), NS 5043 (9.810 kg ha-1) и хибрид Luce (9.717 kg ha-1), док су на земљишту тип ритска црница највећи принос, у просеку, имали је хибриди NS 5043 (8.590 kg ha-1), ZP 505 (8.515 kg ha- 1), NS 6010 (8.501 kg ha-1) и хибрид Luce (8.405 kg ha-1). Принос зрна кукуруза повећавао се са повећањем густине сетве за 1,8% до 8,2% на земљишту тип ритска црница, док се на земљишту тип чернозем принос зрна повећавао за 1,7% до 5,9%. Истраживања су показала да су и морфолошке особине, као и компоненте приноса кукуруза, зависиле од генотипа, односно дужине вегетационог периода хибрида, затим типа земљишта и густине сетве. Повећањем ФАО групе зрења хибрида, висина биљке у фази метличења се повећавала за 6,8% до 9,1%, на земљишту тип ритска црница, док се на земљишту тип чернозем висина повећавала 7,1% до 11,2%. Са повећањем густине сетве, повећавала се и висина стабла у фази метличења за 1,4% до 2,3% у оквиру групе зрења. Исти резултати добијени су мерењем висине биљака у фази воштане зрелости. Повећањем ФАО групе зрења хибрида, обухваћених истраживањима, маса клипа се повећавала за 15,8% до 23,7%, на земљишту тип ритска црница, док се на земљишту тип чернозем висина повећавала 21,6% до 32,9%. Са повећањем густине сетве, повећавала се и маса клипа за 11,5% до 19,8% у оквиру групе зрења. Од свих испитиваних хибрида, највећу масу клипа имао је хибрид NS 6010 (252,1 g) при средњој густини сетве (59.524 биљака по ха) на земљишту тип ритска црница, док је на земљишту тип чернозем највећу масу клипа имао хибрид ZP 684 (292,0 g) при највећој густини сетве (62.112 биљака по ха).sr
dc.description.abstractIn the two-year period (2011-2012) performed studies on the effects of hybrids of different length of vegetation period (FAO group 400 - ZP 434, NS 4030 , Kitty ; FAO group 500 - ZP 505, NS 5043 , Lucе; FAO group 600 - ZP 684 , NS 6010, Kermess) and plant density (75,188, 71,429 and 68,027 plants per hectare - FAO 400; 68,027 , 64,935 and 62,112 plants per hectare - FAO 500 ; 62,112 , 59,524 and 57,143 plants per hectare - FAO 600) on morphological characteristics, yield components and grain yield. The highest yield on chernozem soil type, on average, were hybrids ZP 684 ( 9,823 kg ha-1) , NS 5043 ( 9,810 kg ha-1) and hybrid Luce ( 9,717 kg ha-1 ), while the soil type humogley highest yield, on average, had by NS 5043 (8,590 kg ha-1), ZP 505 ( 8,515 kg ha-1) , NS 6010 ( 8,501 kg ha-1) and hybrid Luce ( 8,405 kg ha-1). Grain yield increased with increasing densities of 1.8 to 8.2% of the soil type of black soil, while the soil type chernozem grain yield increased by 1.7 % to 5.9%. Studies have shown that the components of corn yield and morphological characteristics dependent on the genotype or the length of the growing season hybrids, then soil types and densities. The soil type chernozem, the average yield was increased by 1,320 kg ha-1 or 15.9% compared to the marsh soil. Increasing FAO hybrids, plant height at tasseling stage was increased by 6.8 to 9.1 %, the soil type black soil, while the soil type chernozem height increased 7.1% to 11.2%. With increasing densities, and increased the height of the tree in the tasseling stage by 1.4 % to 2.3% in the maturity group. The same results were obtained by measuring the height of plants at the stage of wax ripeness. Increasing FAO hybrids surveyed sample mass was increased by 15.8 % to 23.7%, and the site type black soil, while the soil type chernozem height increased 21.6 % to 32.9%. With increasing densities, and increased piston mass by 11.5 % to 19.8% in the maturity group. Of all the hybrids, the maximum mass sample was produced by NS 6010 (252.1 g) at intermediate densities (59 524 plants per ha) on soil type black soil, while the soil type chernozem heaviest had piston ZP 684 (292,0 g) at the highest densities (62,112 plants per ha).en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectхибридsr
dc.subjecthybrid cornen
dc.subjectкукурузsr
dc.subjectгустина сетвеsr
dc.subjectтип земљиштаsr
dc.subjectприносsr
dc.subjectморфолошке карактеристикеsr
dc.subjectplanting densityen
dc.subjectsoil typeen
dc.subjectyielden
dc.subjectmorphological caracteristicsen
dc.titleУтицај генотипа и густине усева на морфолошке особине и принос кукурузаsr
dc.titleThe influence of genotype and plant density on morphological properties and maize yielden
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГламочлија, Ђорђе; Ђукановић, Лана; Момировић, Небојша; Поповић, Вера; Јовановић, Живота; Марић, Владимир В.; Uticaj genotipa i gustine useva na morfološke osobine i prinos kukuruza;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12639/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12639/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2580


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record