Show simple item record

Economic effects of establishment and exploitation of the carp fishponds in Serbia

dc.contributor.advisorVasiljević, Zorica
dc.creatorČanak, Stevan M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:09:01Z
dc.date.available2016-01-05T12:09:01Z
dc.date.available2020-07-03T08:59:13Z
dc.date.issued2013-05-16
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=533
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2551
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6553/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512033501
dc.description.abstractСа порастом становништва на планети земљи питање производње довољних количина хране постаје све актуелнији проблем. Производи аквакултуре из године у годину све више учествују у билансу хране, при чему значајан допринос овом учешћу даје производња ципринидних врста риба. Од укупно произведене количине ципринидних риба у свету, производња шарана се креће на релативном нивоу од око 18% и у последњих десет година се кретала између 2,4 и 3 милиона тона. У Европи, поред лососа и калифорнијске пастрмке, шаран представља једну од најзначајнијих гајених врста риба. У Србији шаран је највише гајена врста риба. На сразмерно великом броју и површини шаранских рибњака у Србији врши се производња на полуинтензиван и интензиван начин са све већом применом комплетних крмних смеша. Већа производња као и све већа заинтeресованост инвеститора за улагања у шаранско рибарство намећу потребу за адекватнијим утврђивањем економских ефеката ове производње. У циљу утврђивања економске исплативости инвестиционих улагања у рибњаке за производњу топловодних врста риба, у раду је анализирано пет организационо- економских модела производње шарана, од којих је у три модела извршена анализа на две варијанте исхране. Модели су формирани у складу са специфичностима шаранског рибарства Србије, које је анализирано како на основу званичних статистичких података, тако и на основу података добијених из научно-стручне литературе, али и из производне праксе. У раду су коришћене динамичке методе за оцену економске ефективности инвестиција. Резултати анализе су показали да са повећањем површине под рибњацима, као и са повећањем интензитета производње у оквиру полуинтензивног система гајења, расте и финансијски резултат који се остварује на шаранским рибњацима.sr
dc.description.abstractWith an increase in population on earth the production of sufficient quantities of food becomes very actual problem. The aquaculture products from year to year have been increasingly involved in the balance of food, where a significant contribution to this production gives the participation of cyprinid kinds of fish. Of the total produced cyprinid fish quantity in the world, the carp production amounted to the relative level of about 18%, and in the last ten years it amounted to 2.4 and 3 million tons. In Europe, in addition to the salmon and rainbow trout, the carp is one of the most important cultivated species of fish. In addition to the preceding facts, an importance of the carp ponds products in the total quantity of caught and produced fish in Serbia is the highest one. In Serbia, the carp is the most cultivated species of fish. On the relatively large number and area of carp ponds in Serbia it has been carried out the production in semi-intensive and intensive way with increasing application of complete feed mixtures. Increased production and a growing interest of investors for the carp fisheries have imposed a need for adequate determination of economic effects in this production. In order to be determined the economic profitability of investments in the fisheries for warmwater types of fish, there have been analyzed in dissertation five organization and economic models of carp production, of which the three models include analysis of the two feed types. The models have been established in accordance with the specific features of the carp fisheries of Serbia, which was analyzed on the basis of data obtained both from the official statistics and scientific literature, but also from the production practices. In the analysis there have been used dynamic methods for evaluation the economic effectiveness of investments. The results showed that with an increase of the pond area, as well as with an increase of the production intensity in the semi-intensive fish breeding system, the financial results achieved in the carp fishponds are growing as well.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectшарански рибњациsr
dc.subjectcarp fishpondsen
dc.subjectекономски ефектиsr
dc.subjectмоделиsr
dc.subjectсистеми производњеsr
dc.subjectинвестиције.sr
dc.subjecteconomic effectsen
dc.subjectmodelsen
dc.subjectsystems of productionen
dc.subjectinvestmentsen
dc.titleЕкономски ефекти изградње и експлоатације шаранских рибњака у Србијиsr
dc.titleEconomic effects of establishment and exploitation of the carp fishponds in Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВасиљевић, Зорица; Чанак, Стеван М.; Ekonomski efekti izgradnje i eksploatacije šaranskih ribnjaka u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12521/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record