Show simple item record

Production, nutritional and anti-oxidative properties of currant cultivars (Ribes cv.)

dc.contributor.advisorVulić, Todor
dc.contributor.otherMilivojević, Jasminka
dc.contributor.otherŠavikin, Katarina
dc.contributor.otherNikolić, Mihailo
dc.contributor.otherJanković, Teodora
dc.creatorĐorđević, Boban S.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:08:58Z
dc.date.available2016-01-05T12:08:58Z
dc.date.available2020-07-03T08:59:03Z
dc.date.issued2012-04-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=511
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2544
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6490/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44320783
dc.description.abstractРибизла (Ribes sp.) је веома значајна врста јагодастих воћака, која се по обиму производње у светским размерама налази на другом месту, одмах иза јагоде. У Србији је рибизла неоправдано запостављена врста, иако постоје изузетно погодни агроклиматски услови за њено успешно гајење и константна тражња на тржишту за овим воћем. Спорадично гајење на малим површинама или окућницама, праћено ниским приносима и лошијим квалитетом плода, не задовољава потребе домаћег тржишта. Стога, намеће се потреба за интензивирањем производње ове високорентабилне врсте воћака, а то је могуће остварити не само подизањем засада по принципу модерне технологије гајења, већ и интродукцијом нових сорти високог квалитета плода. Сорте рибизле, а нарочито представници црне рибизле, захваљујући присуству фенолних једињења и витамина у својим плодовима, испољавају врло високу антиоксидативну, антиинфламаторну, антимикробну и антикарциногену активност. Узимајући у обзир изражена нутритивна и лековита својства плодова рибизле, као и одличне производне особине ове воћне врсте, циљ ових истраживања је био да се испитају новоинтодуковане сорте црне, црвене и беле рибизле и установи погодност њиховог масовнијег гајења у агреоколошким условима Србије. Добијени резултати послужиће за одабир сорти са најбољим карактеристикама, које ће бити препоручене за есплоатацију у интензивним засадима на знатно већим производним површинама. Посебан акценат у истраживањима је дат биохемијским својствима плодова и сокова сорти рибизле, а преко садржаја есенцијалних масних киселина одређен је и квалитет масних уља из семена различитих сорти. Због потребе за сталним конзумом плодова и сокова рибизле, анализиран је утицај технолошких третмана (замрзавања и прераде) на садржај и активност полифенолних компоненти у њима. Испитивања су вршена у колекционом засаду рибизле на имању расадника „Омега“ (село Мислођин, Обреновачка Посавина), у периоду 2007-2009. година. Огледни засад је подигнут 2006. године, по систему живе ограде (форма жбунова), са међуредним растојањем од 1,8 m и растојањем у реду од 0,8 m. Истраживањем је обухваћено 29 сорти рибизле (13 сорти црне, 11 сорти црвене и пет сорти беле рибизле). Лабораторијска испитивања су вршена на Катедри за воћарство Пољопривредног факултета Универзитета у Београду и на Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ у Београду...sr
dc.description.abstractCurrant (Ribes sp.) is a very important berry fruit species ranking the second, after strawberry, for its commercial production on a world scale. In Serbia, currant is unjustifiably neglected fruit species because Serbia has very favorable agro-climate conditions for its successful growing and market demands for this fruit are persistent. Sporadic cultivation on small size areas or individual holdings, resulting in low yields and poor quality fruit, does not meet the demands of domestic market. Therefore, the production of this high-profitable fruit species must be intensified, which is possible to achieve not only by planting orchards based on modern technology of fruit growing principles but also by introducing new varieties of high quality fruits. Currant cultivars, especially representatives of black currant, demonstrate potent anti-oxidative, antiinflammatory, anti-microbial and anti-cancer activities due to the presence of phenolic compounds and vitamins in their fruits. Taking into account currant fruit species’ outstanding nutritional and medicinal properties as well as excellent production characteristics, the aim of investigations was to examine newly introduced cultivars of black, red and white currant and establish the suitability for their larger-scale cultivation in agro-ecological conditions of Serbia. The obtained results will be used to choose the cultivars with best properties to be recommended for exploitation in more intensive growing orchards covering larger production areas. Investigations predominantly focused on currant fruit biochemical properties and juices, and fatty oils quality from seeds of various cultivars was determined via essential fatty acids contents. Due to steady consumption needs for this fruit, analysis involved the effects of technological treatments (freezing and processing) on the contents and activities of polyphenolic components in them. Investigations were carried out in a currant collection orchard, the property of the “Omega” nursery (Mislodjin village, Obrenovacka Posavina), in the period 2007- 2009. The experimental orchard was planted in 2006, using the hedge system (a bush form), at 1.8 m of inter-row and 0.8 m intra-row spacing. Investigations comprised 29 currant cultivars (13 black currant cultivars, 11 red currant cultivars and 5 white currant cultivars). Laboratory analyses were performed at the Chair of Fruit Science, Faculty of Agriculture, Belgrade University, and at the Institute for Medicinal Plant Research “Dr. Josif Pancic’, Belgrade...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46013/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрибизлаsr
dc.subjectcurranten
dc.subjectсортаsr
dc.subjectбиолошке особинеsr
dc.subjectплодsr
dc.subjectсокsr
dc.subjectсемеsr
dc.subjectзамрзавањеsr
dc.subjectантиоксидативна активностsr
dc.subjectcultivaren
dc.subjectbiological propertiesen
dc.subjectfruiten
dc.subjectjuiceen
dc.subjectseeden
dc.subjectfreezingen
dc.subjectanti-oxidative activityen
dc.titleПроизводна, нутритивна и антиоксидативна својства сорти рибизле (Ribes cv.)sr
dc.titleProduction, nutritional and anti-oxidative properties of currant cultivars (Ribes cv.)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВулић, Тодор; Јанковић, Теодора; Миливојевић, Јасминка; Шавикин, Катарина; Николић, Михаило; Ђорђевић, Бобан С.; Proizvodna, nutritivna i antioksidativna svojstva sorti ribizle (Ribes cv.);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12486/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record