Show simple item record

Effects of privatization of companies of strategic importance for Serbian economy

dc.contributor.advisorCerović, Božidar
dc.creatorKecman-Šušnjar, Albina V.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:53:09Z
dc.date.available2016-01-05T11:53:09Z
dc.date.available2020-07-03T08:30:31Z
dc.date.issued2013-03-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=445
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2216
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6251/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43997455
dc.description.abstractПриватизација означава трансфер средстава која су некада била у државном и друштвеном власништву у руке приватног сектора. Државна и друштвена власничка структура била је уобичајена и имала је далеко већи број облика у бившим социјалистичким земљама него што је то случај са земљама запада. Циљеви приватизације су разноврсни и бројни, тако да се разликују пре свега економски, политички и социјални, а затим циљеви на макро и микро нивоу. Нови Закон о приватизацији усвојила је Скупштина Србије 2001. године и тиме поставила темељ своје стратегије својинских промена. У раду се говори о концептима приватизације у складу са законом, тендерској продаји и поступцима реструктурирања, као моделима за приватизацију предузећа од стратешког интереса у Републици Србији. Ефекти приватизације су сагледани у ширем и ужем смислу, како утицаја на општи привредни развој, тако и последица посматраних на групи приватизованих предузећа од стратешког интереса у домену њихове оперативности и реализације, социјалног аспекта (запослених) и модернизације (прилив инвестиција). Један од циљева рада је да кроз свеобухватно сагледавање досадашњих резултата приватизације предузећа од стратешког интереса и утицаја истих на структурне промене, да смернице за наставак и одабир даљих активности у функцији успешног завршетка приватизационог процеса у Републици Србији. Посебан осврт у раду дат је на приватизацији јавних предузећа, која је тек у иницијалној фази у Србији, уз претходно сагледавање сличних примера из других земаља у транзицији и праксе развијених земаља запада.sr
dc.description.abstractPrivatization determines transfer of funds, that were once state-owned or socially-owned, into the private ownership. State- and socially-owned company structures used to be more common and more diverse in former socialist countries than it was the case in western countries. Privatization targets are various and numerous, differing primarily in terms of economic, political and social aspects, but also on macro and micro levels. New Privatization Law was adopted by the Assembly of Serbia in 2001 which thus laid foundations for change strategy of companies' ownership structure. This thesis is about privatization concepts which are in accordance with the law, tender sale and restructuring procedures, and are used as models for company privatization of strategic importance for the Republic of Serbia. Privatization effects are put into broad and narrow prospective of both impact on the overall economic development and the consequences observed on a group of privatized companies of strategic importance within their effectiveness and realization, social aspect (employees) and modernization (investment inflow). One of the above mentioned targets is to provide directions for continuation and selection of further activities regarding successful completion of the privatization process in the Republic Serbia, and that by means of comprehensive observation of the existing results of the privatization of companies of strategic importance and their impact on the structural changes. This thesis puts special emphasis on privatization of public companies, the process which is in initial phase in Serbia, with previous consideration of similar examples from other countries in transition and best practice of the developed western countries.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectприватизацијаsr
dc.subjectprivatizationen
dc.subjectтендерsr
dc.subjectреструктурирањеsr
dc.subjectуговор о продајиsr
dc.subjectсоцијални програмsr
dc.subjectинвестицијеsr
dc.subjectстратешки инвеститорsr
dc.subjectјавна предузећаsr
dc.subjecttenderen
dc.subjectrestructuringen
dc.subjectsales and purchase agreementen
dc.subjectsocial programen
dc.subjectinvestmentsen
dc.subjectstrategic investoren
dc.subjectpublic companiesen
dc.titleEfekti privatizacije preduzeća od strateškog interesa u privredi Srbijesr
dc.titleEffects of privatization of companies of strategic importance for Serbian economyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЦеровић, Божидар; Кецман-Шушњар, Aлбина В.; Ефекти приватизације предузећа од стратешког интереса у привреди Србије; Ефекти приватизације предузећа од стратешког интереса у привреди Србије;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4462/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4462/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130322kecmansusnjar
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2216


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record