Show simple item record

Advances in methodology for evaluation and improvement of the water distribution system performance

dc.contributor.advisorLjubisavljević, Dejan
dc.contributor.advisorProdanović, Dušan
dc.contributor.otherIvetić, Marko
dc.contributor.otherSekulić, Goran
dc.contributor.otherStanić, Miloš
dc.creatorBabić, Branislav
dc.date.accessioned2016-01-05T11:52:07Z
dc.date.available2016-01-05T11:52:07Z
dc.date.available2020-07-03T08:28:34Z
dc.date.issued2014-10-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1704
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2204
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9270/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46212111
dc.description.abstractЗа потребе вредновања перформанси водоводних система Међународна асоцијација за воде је 2006. године предложила основну методологију поделе водног биланса на компоненете потрошње воде и губитака воде, и препоручила примену низа показатеља рада водоводних система као средства за квантификацију и поређење перформанси водоводних система, по различитим параметрима. Ова методологија се базира на подацима о појединим компонентама водног биланса, физичким карактеристикама система и показатељима пословања водоводског предузећа. Од почетка примене ове методологије, као основни проблем у примени показала се неодређеност улазних података, која се у даљим прорачунима пропагира на израчунате вредности компоненти водног биланса и индикаторе перформанси система (ИП). Подаци велике неодређености могу да наведу на погрешне закључке и самим тим доведу до погрешних управљачких одлука. У дисертацији је развијена метода, заснована на ISO методологији, за процену неодређености улазних података о водоводном систему и пропагације неодређености на ИП водоводних дистрибутивних система. Анализа грешака и неодређености обухвата проучавање и квантификовање неодређености, као и мере које треба предузети за њено минимизирање. У складу са тим, у дисертацији су дефинисане и активности које је потребно предузети како би се смањила неодређеност компоненти водног биланса и одговарајућих ИП. Метода је успешно примењена на примеру водоводног дистрибутивног система града Пожаревца. Приказано је како спроведене активности утичу на смањење неодређености улазних параметара на основу којих се рачунају компоненте водног биланса и ИП и самим тим утичу на повећање њихове поузданости. У компонентама биланса воде, значајну неодређеност има компонента привидних губитака воде (вода коју су корисници водовода утрошили али која није обрачуната)...sr
dc.description.abstractIn 2006 the International Water Association proposed an overall methodology for breaking down the water balance into components of water consumption and water losses for purposes of water distribution systems performance assessment, and recommended the application of various water distribution systems performance indicators as a quantification and benchmarking tool. This methodology is based on the water balance components data, the physical properties of the system and the water utility company business performance data. Since the introduction of this methodology, the main problem in its application has been the uncertainty of the input data, which is propagated in further calculations into calculated values of the water balance components and Performance Indicators (PI). Data of great uncertainty may lead to incorrect conclusions and consequently lead to incorrect management decisions. A novel method has been developed within this dissertation which is based on the ISO methodology for the evaluation of uncertainty of distribution system properties input data and the propagation of uncertainty to the PI. The analysis of inaccuracies and uncertainties involves the examination and quantification of uncertainties, and based on the obtained results, measures for their minimization are applied. Accordingly, activities that need to be implemented in order to reduce the uncertainty of the components of the water balance and corresponding PI are defined. The method has been successfully applied in the Požarevac Water Distribution System example which shows how the implemented activities affect the reduction of uncertainty of input parameters, based on which the components of the water balance and the PI are calculated, thus resulting in an increase of their reliability. In terms of uncertainty of the water balance components, the apparent water losses (unbilled water actually used by consumers) represents a component with a large uncertainty for which a generally accepted method of determination has not yet been developed...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37009/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37010/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectводоводни дистрибутивни системsr
dc.subjectwater distribution systemen
dc.subjectгубици водеsr
dc.subjectпотрошња водеsr
dc.subjectминимални ноћни протицајsr
dc.subjectпроцуривањаsr
dc.subjectпритисакsr
dc.subjectиндикатори перформансиsr
dc.subjectwater lossesen
dc.subjectwater consumptionen
dc.subjectminimum night flowen
dc.subjectleakageen
dc.subjectpressureen
dc.subjectperformance indicatorsen
dc.titleУнапређење методологије за вредновање и побољшање перформанси водоводних системаsr
dc.titleAdvances in methodology for evaluation and improvement of the water distribution system performanceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractПродановић, Душан; Љубисављевић, Дејан; Секулић, Горан; Иветић, Марко; Станић, Милош; Бабић, Бранислав; Unapređenje metodologije za vrednovanje i poboljšanje performansi vodovodnih sistema;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4011/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4011/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4012/Branislav_Babic_referat_GF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4012/Branislav_Babic_referat_GF.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2204


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record